HMS Internkontroll

Internkontroll er det grunnleggende prinsippet for systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Internkontrollen utgjør en kvalitetssikring av bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

OBS: Etter overflytting til kommunens nye nettside, kan det oppleves at linker i dokumenter i HMS Internkontrollen ikke virker. Når nytt kvalitetssystem for internkontroll er implementert i alle kommunens virksomheter vil det erstatte denne siden.

Ansatte i Lenvik kommune kan nå logge på kvalitetssystemet Compilo  og få oppdatert utgave av kommunens HMS-Internkontroll. Pålogging med samme brukernavn og passord som du benytter ved pålogging PC/Windows.

 

                                  Avvik HMS                                                          Avvik KF

Mål for helse, miljø og sikkerhet

FORMÅL
Lenvik kommune skal arbeide for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø for sine ansatte.
Helse, miljø og sikkerhet er en prioritert oppgave og arbeidsmiljøet skal til enhver tid være i samsvar med lover og forskrifter.
Arbeidsmiljøutvalget skal i samarbeid med øvrig verneorganisasjon og kommunes bedriftshelsetjeneste, være pådriver, rådgiver og medspiller i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Dette forutsetter også bred deltakelse fra alle ansatte.


MÅL
• Arbeide for å forebygge skader og ulykker
• Arbeide for et helsefremmende arbeidsmiljø
• Arbeide for å redusere sykefraværet
• Arbeide for å minimalisere utslipp og skader på det ytre miljø
• Arbeide for å forebygge brann og materielle skader.
• Arbeide for å forebygge feil og mangler på elektrisk anlegg og utstyr.
Målene skal også ivaretas og gjenspeiles i de krav kommunen stiller til leverandører ved kjøp av varer og tjenester og annen aktivitet der arbeidsmiljøet påvirkes. Ansvar for å etterleve dette påligger den som inngår avtale/kontrakt.

Dok.id. 1-9-2 Måldokument IA-arbeid (pdf)

Retningslinjer og prosedyrer

Dok.id. 1-2-1 Saksgang i HMS-saker (pdf)

Dok.id. 1-5 Avviksbehandling (pdf)

Dok.id. 1-5-1 Flytskjema for avviksbehandling (pdf)

Dok.id. 1-6 Opplæring HMS (pdf)

Dok.id. 1-7 Kartlegging, risikovurdering og handlingsplan (pdf)

Dok.id. 1-7-1 Informasjon om kartleggingsmetoder, bruk av sjekklister og oppfølging (pdf)

Dok.id. 1-8-1 Hvis ulykken er ute (pdf)

Dok.id. 1-8-2 Forebygging og håndtering av vold og trusler (pdf)

Dok.id. 1-9-1 Retningslinjer for IA-arbeid (pdf)

Dok.id. 1-9-3 Informasjon til ansatte ved sykefravær (pdf)

Dok.id. 1-9-4 Retningslinjer for AKAN-arbeid (pdf)

Dok.id 1-9-4 AKAN Brosjyre (pdf)

Dok.id. 1-9-4-1 Rusmiddeltesting av helsepersonell (pdf)

Dok.id. 1.10 Samordning av internkontroll (pdf)

Dok.id. 1-11 Brannsikkerhet (pdf)

Dok.id. 1-11-1 Generell brannistruks (pdf)

Dok.id. 1-12 El-sikkerhet (pdf)

Dok.id. 1-13 Kritikkverdige forhold (pdf)

Dok.id. 1-14 Produktsikkerhet (pdf)

Dok.id. 1-15 Arbeidsmiljø (pdf)

Dok.id. 1-15-1 Data - terminalbriller (pdf)

Dok.id. 1-16 Ytre miljø (pdf)

Lovverk og systembeskrivelse

Dok.id. 1-2 Lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet (pdf)

Dok.id. 1-3 Systembeskrivelse (pdf)

Dok.id. 1-3-1 Gjennomgang av internkontrollen (pdf)

Dok.id. 1-3-2 Organisasjonskart (pdf)

Dok.id. 1-4 Organisering av vernetjenesten (pdf)

Dok.id. 1-4-1 Verneombud for den enkelte virksomhet og støtteenhet (Word)

Dok.id. 1-9 IA-arbeid, Nærvær og AKAN (pdf)

Dok.id. 1-9-4-2 Endring helsepersonelloven §8 - pliktmessig avhold (pdf)

Skjema og sjekklister

Dok.id. 1-5-2 Registreringsskjema - avvik (word)

Dok.id. 1-6-1 Registrering av HMS-opplæring (word)

Dok.id. 1-7-2 Sjekkliste for vernerunder (word)

Dok.id. 1-7-3 Sjekkliste for brann- og sikkerhetsforebyggende tiltak (word)

Dok.id. 1-7-4 Handlingsplan (word)

Dok.id. 1-7-5 Risikovurdering - mal (word)

Dok.id. 1-8 Ulykkesberedskap - rutine og sjekkliste (pdf)

Dok.id. 1-10-1 Skjema - avtale om samordning av internkontroll (word)

Dok.id. 1-12-1 Sjekkliste for visuell egenkontroll av elektriske anlegg (word)

Dok.id. 1-13-1 Skjema for intern varsling (word)

Dok.id. 1-15-2 Søknad om data - terminalbriller (word)

For verneombud

Dok.id. 1-2 Lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet (pdf)

Dok.id. 1-2-1 Saksgang i HMS-saker (pdf)

Dok.id. 1-4 Organisering av vernetjenesten (pdf)

Dok.id. 1-4-1 Verneombud for den enkelte virksomhet og støtteenhet (pdf)

Dok.id. 1-5 Avviksbehandling (pdf)

Dok.id. 1-5-1 Flytskjema for avviksbehandling (pdf)

Dok.id. 1-5-2 Registreringsskjema - avvik (word)

Dok.id. 1-7-2 Sjekkliste for vernerunder (word)

Dok.id. 1-7 Kartlegging, risikovurdering og handlingsplan (pdf)

Dok.id. 1-13 Kritikkverdige forhold (pdf)

Dok.id. 1-13-1 Skjema for intern varsling (word)