Etikkrådet

Etikkrådet for helse- og omsorgstjenesten i Lenvik kommune ble etablert som et av tiltakene i helse- og omsorgsplanen 2017-2020 ut fra målet om at Lenvik kommune skal yte helse- og omsorgstjenester av god kvalitet og ha en høy etisk bevissthet i tjenesteytingen.

Etikkrådet skal bidra til å høyne bevissthet rundt etiske utfordringer og dilemmaer, og bidra til å kvalitetssikre verdiavveininger i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Rådet er tverrfaglig sammensatt og består av 8 medlemmer.

Etikk er systematisk tenking over hva som er rett og galt, godt og ondt, rettferdig og urettferdig. Et etisk problem er en valgsituasjon hvor det er vanskelig å komme frem til riktig avgjørelse. Det handler om vanskelige verdivalg eller motstridene interesser. Det oppleves galt uansett hva du gjør. Eksempler på dette kan være:

 • Hvordan forholde seg når pårørende har meninger på tvers av brukerens eget ønske eller hvis pårørende ikke er enige?
 • Hvordan forholde seg når faglige vurderinger går på tvers av brukerens vurderinger og ønsker?
 • Hvor går grensen mellom tvang og helsehjelp?

Formål

Etikkrådet har som formål å fremme etisk kompetanse og bevissthet hos ansatte i Lenvik kommune, i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger når det gjelder den etiske dimensjonen i møte med pasienter, brukere og arbeidskolleger. Noe som igjen kan bidra til god kvalitet i tjenestene. Det understrekes at rådet har en rådgivende funksjon

Mandat

 • Gi råd om hvordan etiske problemer eller dilemmaer kan løses, både enkeltsaker og saker av generell karakter
 • Være et sted der pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte kan få belyst det som oppfattes som vanskelige saker, etiske problemer eller dilemmaer
 • Bidra til at pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte opplever at de møter hverandre på best mulig måte
 • Bidra til oppmerksomhet på etiske utfordringer som kan oppstå, og hvordan de kan løses
 • Stimulere til samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemma

Oppgaver

Kunnskap
 • Bidra til at helse- og omsorgstjenesten I Lenvik kommune har kunnskap og evne til å identifisere, analysere og løse etiske problemer og dilemma knyttet til kommunens virksomhetsområder. 
Ferdigheter
 • Bidra til at det arbeides systematisk med etisk refleksjon blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten. 
 •  Bistå ansatte og avdelinger i arbeid med etiske dilemma og utfordringer.  
Holdninger
 • Bidra til økt etisk bevissthet og fremme samtale og refleksjon omkring etiske problemstillinger.
 • Stimulere den tverrfaglige refleksjonen, slik at muligheten som ligger i de ulike faglige perspektiv og tilnærminger benyttes.
 • Bidra til at etikk er forankret i ledelse på alle nivå. 

Medlemmer

 • Tildelingsenheten - Christine Berntsen (leder)
 • Behandling- og rehabiliteringsavdelingen - Marita Hestdal
 • Sykehjemstjenesten - Anne-Kaja Knutsen
 • Hjemmetjeneste/FBAS - Frank Teigen
 • Rus -og psykisk helsetjeneste - Bing Karlsen
 • Poliklinikk, geriatrisk - Karianne W. Dale
 • Innbygger - Oddmund Brundtland
 • Tjenesten for utviklingshemmende - Kathrine Waage

Kontakt

Pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte ved sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og andre helse- og omsorgstjenester i Lenvik kommune kan ta kontakt for å få drøftet noe de oppfatter som et etisk problem eller dilemma, for å få råd i en konkret sak, og for å løse et problem eller en utfordring før det blir et dilemma.

Etikkrådet ikke et klageorgan, og har ikke beslutnings- eller sanksjonsmulighet.

Kontakt: christine.berntsen@lenvik.kommune mobil:917 90 182