Kriseteam

Teamet skal gi akutt psykososiale krisehjelp ved kriser, ulykker og katastrofer i Lenvik kommune. Psykososialt kriseteam aktiveres når behovet for psykososial krisehjelp og koordinering av hjelpen er større enn det den ordinære driften kan håndtere.

Formål

Ved ulykker, kriser og katastrofer rammes enkeltmennesker hardt. Den viktigste støtten kommer fra familie og venner, dernest fra det ordinære offentlige apparatet som fastlege, helsesøster, spesialisthelsetjeneste, trossamfunn mm.

Prinsippet er at en først forsøker å hjelpe de involverte ved å bruke det eksisterende tjenesteapparatet. Dersom omfanget av hendelsen er større enn det ordinære tilbudet klarer å håndtere, aktiveres psykososialt kriseteam. Kriseteamet har en koordinerende rolle inntil saken kan håndteres av det ordinære tjenesteapparatet.

Aktivering

Eksempel på vurdering der kriseteamet kan vurderes:

 • Naturkatastrofer (flom, ras, etc)
 • Store ulykker, transportulykker
 • Storbranner
 • Drap
 • Alvorlige og uventede hendelser, især de som rammer eller involverer barn og unge
 • Selvpåført død
 • Persongrupper som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet. ( drap, ulykker, gisseldrama o.l)
 • Savnede eller pårørende til savnede

Eksempel på saker som ikke skal til kriseteamet:

 • Vurderinger av suicidale
 • Alvorlige sykdommer/diagnoser
 • Akutt psykiatrisk sykdom
 • Rusmisbruk
 • Pårørende av psykisk syke/rusmisbrukere
 • Oppfølging av innsatspersonell i nødetatene: Politi, brann og helsepersonell har egne rutiner for innsatspersonell.

Varsling

Politiet, legevakt og kommunens kriseledelse kan anmode om aktivering av psykososialt kriseteam. Kriseteamet kan kontaktes alle dager i tidsrommet 08.00-23.00. Psykososialt kriseteam har ikke beredskap, men kontaktes etter telefonliste som er tilgjengelig på Finnsnes Interkommunale legevakt. Første melding skal gå til en av Lenvik kommunes medlemmer i kriseteamet. Rådmann, informasjonssjef, politi og prest kan kontaktes dersom kommunale medlemmer/vara ikke er tilgjengelig.

Annet

Kriseplan

Sikkerhet og beredskap

Brann og tilsyn