Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, slik som fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern handler også om å fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold.

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen gjennom Folkehelselovens kap 3 (link nederst). I Lenvik kommune er det kommuneoverlegen som har fått delegert dette ansvaret.

Les mer om miljørettet helsevern på Helsedirektoratets nettsider (link nederst).

Oppgaver

Arbeidet innen miljørettet helsevern består blant annet av:

 • tilsyn og godkjenning av barnehager, skoler, solarierog en rekke andre virksomhetstyper
 • rådgivning og veiledning i tema der faktorer i miljøet kan påvirke helsen
 • uttalelser i plan- og byggesaker
 • behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning o.l.) 

Melding og godkjenning

En rekke virksomheter er meldepliktig til kommunen etter forskrift om Miljørettet Helsevern:

 • Frisør og hudpleievirksomheter
 • Badeanlegg
 • Asylmottak, hospitser, campingplasser, undervisnings- og forsamlingslokaler

Andre virksomheter må ha godkjent lokalene av kommunen for å kunne drive virksomhet:

 • Tatoverings- og hulltakingsvirksomheter

Ansvaret er delegert fra kommunestyre til kommuneoverlegetjenesten, som i tillegg til å registrere innmeldinger, behandle godkjenningssøknader også har ansvar for å føre tilsyn med overnevnte virksomheter, skole, barnehager mm.

Ved tilsyn vurderes virksomheten etter overnevnte forskrift og tilhørende særforskrifter. 

Saksbehandlingen i saker om miljørettet helsevern følger forvaltningsloven (link nederst). Klager på vedtak sendes til miljørettet helsevern i kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Lokaler

Etter forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (link nederst), skal lokaler som benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet være godkjent av kommunen.

Øvrige virksomheter (hudpleie og frisør) som er omfattet av forskriften skal sende melding om lokalene til kommunen.

Søknad/melding skal sendes:

 • før lokalene tas i bruk
 • ved eierskifte
 • ved større endringer og utbygginger.

Under følger ytterligere informasjon og lenker til ulike melde- og søknadsskjema.

Frisør, hudpleie, massasje - melding

Lokaler til frisør- og hudpleievirksomhet skal meldes til kommunen. Hudpleie omfatter behandling av hud og negler med preparater, instrumenter eller apparatur, herunder solarier, hårfjerning og massasje som aromaterapi og soneterapi. Frisørvirksomhet omfatter all behandling og pleie av hår, også barbering.

Send melding (under Helse og omsorg / Miljørettet helsevern))

Tatovering og piercing - søknad om godkjenning av lokaler

Tatoverings- og piercingsvirksomhet kan bare utøves i lokaler som er godkjent av kommunen. Kravet gjelder all tatoveringsvirksomhet, uansett teknikk, også make-uptatovering.

For søknad om godkjenning av lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet skal saksbehandlingsfrist være tre måneder. Tjenestelovens §11, 2.ledd (link nederst) gjelder ikke for godkjenning av slike lokaler.

Søk godkjenning av lokaler (Under Helse og omsorg / Miljørettet helsevern)

Solarium

Samtlige solarier, uavhengig om de er tilknyttet treningssentre, hoteller, kiosker, skoler, arbeidsplasser, frisørsalonger eller liknende, skal meldes til Statens strålevern.

I tillegg skal virksomheten sende melding til Statens strålevern

 • før oppstart
 • ved salg til nye eiere
 • ved nedleggelse eller driftsstans
 • ved navneendring

Meld til Statens strålevern

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med solarier. 

Asylmottak, hospitser, campingplasser, undervisnings- og forsamlingslokaler

Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal etter forskrift om miljørettet helsevern (link nederst) melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

 • Asylmottak
 • Hospitser
 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann.

Send melding (under Helse og omsorg / Miljørettet helsevern)

Kjøletårn og luftskrubbere

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal etter forskrift om miljørettet helsevern (link nederst) melde til kommunen:

 • a) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser og endringer og
 • b) når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlige feil som kan medføre spredning av legionellasykdom.

Send melding (under Helse og omsorg / Miljørettet helsevern)

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv.

Forskrift for badeanlegg, badebasseng og badstuer m.v. (link nederst) omfatter alle bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten.

Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.

Send melding (under Helse og omsorg / Miljørettet helsevern)

Kontakt

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt kommuens avd for Miljørettet helsevern

Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, mobil 476 01 012
e-post: ahl@lenvik.kommune.no
Faste kontordager: Alle dager, unntatt onsdag.

Lover og forskrifter

Helsedirektoratet

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Veileder i miljørettet helsevern

Folkehelseloven

Lov om tjenestevirksomhet (§11) 

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Forskrift og skadedyrbekjempelse

Tobakkskadeloven

Forvaltningsloven