Samfunnsmedisinsk avdeling

Samfunnsmedisinsk avdeling i Senjalegen er felles for kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Lenvik er vertskommune. Tjenesten har per tiden to kommuneoverleger, som i fellesskap dekker arbeidsoppgavene under.

Tjenesteområder

Tjenesten skal dekke samfunnsmedisinske tjenester med seks hovedområder (hovedansvarlig i parentes):

  • Medisinskfaglig rådgiver (felles): Overfor helsetjeneste, administrasjon, innbyggere og relevante samarbeidsparter. Herunder klagesaker, arbeids- og ressursgrupper eller tilsvarende internt og eksternt.

  • Smittevern (Konradsen): Lede smittevernsarbeidet ved å ha oversikt, oppdatert planverk og veilede øvrig kommunehelsetjeneste ved behov for rådgivning rundt smittevernsrelaterte problemstillinger.

  • Miljørettet helsevern (MHV) (Lien): Tilsyn skole og barnehager samt holde oversikt over godkjenningspliktige og meldepliktige aktiviteter etter forskrift om MHV. Oversikt over helseskadelige faktorer f.eks. radon og tiltak i forhold til disse.
    Les mer om miljørettet helsevern

  • Medisinskfaglig ansvar Finnsnes interkommunale legevakt (Lien): Sørge for at legevakta driftes medisinskfaglig ansvarlig og ansvar for fagutvikling i lag med fagleder. Klagesaker relatert til legevakt.

  • Folkehelse og forebygging (Konradsen): Blant annet skal kommuneoverlegetjenesten bidra til å etablere oversikter over helsetilstanden og helseutfordringer i befolkningen. Sørge for at folkehelse og forebygging blir prioritert både av kommuneoverlegetjenesten og tverrsektorielt i kommunene.

  • Plan og beredskap (Konradsen): Bidra med kommunenes planarbeid for å sikre det samfunnsmedisinske perspektivet ikke minst tilknyttet forebygging og folkehelse. Ved behov delta i kriseledelse, planprosesser og som høringsinstans for kommunene.

Kontaktinformasjon og tilgjengelighet

Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, mobil 476 01 012
e-post: ahl@lenvik.kommune.no
Faste kontordager: Alle dager unntatt onsdag.

Ass. kommuneoverlege: Steinar Konradsen, mobil 957 96 417
e-post: Steinar.Konradsen@lenvik.kommune.no
Faste kontordager: Hele tirsdag, etter lunsj øvrige 4 dager.