Barnevern

Barnevernstjenesten i Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy

Kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy har et kommunesamarbeid om barneverntjenester. Lenvik er vertskommune.

Barnevernet har som oppgave å sikre barn og unge trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal søke å avdekke atferds-, emosjonelle og sosiale problemer så tidlig så mulig, og sette inn nødvendige tiltak for å gi barn, unge og familier hensiktsmessige hjelp.

Barneverntjenesten samarbeider med andre offentlige instanser, som for eksempel helsesøstertjenesten, barnehager, skoler, PPT, Nav og barne-og ungdomspsykiatri.

Tjenestens ansvar

Barneverntjenestens ansvar og arbeid består i hovedsak av følgende:

 • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon
 • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
 • Ivareta barn som har behov for et omsorgstilbud utenfor hjemmet
 • Utrede/lage sosialrapport i forhold til adopsjonssøknad
 • Samarbeide med andre offentlige instanser for å ivareta barn og unges interesser. 

Oppdrag for barnevernstjenesten

Barneverntjenesten trenger oppdragstakere i form av;

 • støttekontakter
 • familiekontakter
 • leksehjelpere
 • besøkshjem/avlastningshjem
 • tilsynsførere i fosterhjem
 • miljøarbeidere i hjemmet

De fleste oppdrag skjer på ettermiddagstid og/eller i helger. Det er ingen formelle krav til oppdragstakere, ut over at alle oppdragstakere må fremlegge politiattest. Det er en fordel om man har erfaring fra arbeid med barn og unge, eventuelt erfaring gjennom omsorgsoppgaver for egne barn.

Alle oppdragstakere må fylle ut et registreringsskjema med personalia og diverse opplysninger, samt skrive under taushetserklæring. Oppdragstakere vil deretter bli innkalt til en godkjenningssamtale, og for de som skal være besøkshjem så vil barneverntjenesten også avlegge et hjemmebesøk. Godkjente oppdragstakere vil kontaktes med forespørsel om ulike typer oppdrag ut fra en vurdering av hva oppdragstaker kan tilby og hva barnet trenger.

For mer opplysninger om enkelte type oppdrag, registreringsskjema med videre, ta kontakt med barneverntjenesten.

Lenker

Lov om barneverntjenester

 

Barnevernstjenesten

Besøksadresse:

Post: Pb. 177 (Besøk: Skolegata 2)
9305 Finnsnes

Posadresse:

Pb. 177
9305 Finnsnes

Telefon: 77 87 18 40