Psykisk helse

Psykisk helsetjeneste

Tjenester for Psykisk helse kan gi råd og veiledning til personer med psykiske helseplager og til deres pårørende. Råd og veiledning gis som individuelle samtaler eller gruppesamtaler.

Tjenesten kan være behjelpelig med koordinering av ulike tjenestetilbud, og deltar i arbeidet med individuell plan der det er behov, og ønske om dette. Vi har også mestringsgrupper for barn og unge med psykisk syke foresatte, eller foresatte med rusproblemer. Dette tilbudet drives i samarbeid med helsesøstertjenesten.

Tjenesten tilbyr også ulike aktiviteter for utvikling av nødvendige ferdigheter for dagligdagse gjøremål, og for utvikling av sosial kompetanse. Administrering av medisiner for brukere som selv ikke er i stand til dette er også en oppgave for Psykisk helsetjeneste.

Tjenester for Psykisk helse er inndelt i tre avdelinger;

  • Finnsnes Dagsenter
  • Fristad Boenhet
  • Tjenester for Psykisk helse

I tillegg finnes to ulike tiltak: Kafe Pluss og Miljøbasen.

Fristad boenhet

Fristad Boenhet er en omsorgsbolig for mennesker med psykiske helseplager og som har behov for helse- og omsorgstjenester som er tilgengelig hele døgnet. Boenheten disponerer 8 leiligheter. Det har også et fellesareal med stue og kjøkken.

Adr. Storgata 66, 9300 Finnsnes. Tlf. 77 87 18 90.

Finnsnes dagsenter

Dagsenteret en møteplass for mennesker med psykiske helseplager. Dagsenteret har et inkluderende miljø, og har åpent 4 dager i uka. Senteret har kveldsåpent en dag hver annen uke. Det kan tilbys sosialt samvær, samtale, hyggelige måltider og aktiviteter av ulike slag som er tilrettelagt for den enkelte brukers ønsker og behov.

Send e-post til Finnsnes dagsenter

Adr. Ringveien 29, 9300 Finnsnes. Tlf. 77 84 11 99.

Tjenesten for Psykisk helse/Utetjenesten

I denne avdelingen gis tjenester til mennesker med psykiske helseplager, både i brukernes egne hjem og ved tjenestens kontor. Tjenesten tilbys til alle aldersgrupper. Tilbudet gis både individuelt og i grupper. Tilbudet blir gitt i form av miljøterapi og miljøarbeid. Tjenesten har et utvidet samarbeid med andre hjelpeinstanser, og kan også gi veiledning. Tjeneste i regi av Psykisk helsetjeneste/Utetjenesten blir gitt på dagtid.

Søknad om tjeneste rettes til fastlege, eller annen henvisende instans.

Adr. Storgata 66, 9300 Finnsnes. Tlf. 77 87 18 83/77 87 18 87.

Tiltak

Kafe Pluss

Kafe Pluss er en møteplass for rusmisbrukere. Kafeen blir drevet i et samarbeid mellom Lenvik kommune, Lenvik menighet og frivillige. De har åpent tre dager i uken.

Kafeen har som formål å skape samvær, trygghet og positive aktiviteter.

Kafeen tilbyr gratis matservering, matutdeling, brukte klær og tilbud fra helsepersonell.

Adr. Kirkeveien 1, 9305 Finnsnes. Tlf. 91 00 72 11.

Miljøbasen

Miljøbasen er et varig tilrettelagt arbeidstilbud til mennesker med psykiske lidelser.

Formålet med tilbudet er å skape en hverdag med meningsfylte aktiviteter. Tilbudet skal kartlegge behov for tiltak, og avklare mulighetene for deltakelse i arbeidslivet.

Miljøbasen utfører arbeidsoppdrag for NAV Lenvik, Lenvik kommune og private kunder.

Adr. Hamnaveien 23, 9300 Finnsnes. Tlf. 77 87 70 23.

Henvisning

Henvisning til tjenesten kan komme fra fastlege, helsesøster, spesialisthelsetjenesten eller andre instanser. Fra henvisning er mottatt kan det gå tre uker før en eventuell tildeling av tjeneste.

Ved tildeling av tjeneste vil det bli utformet et vedtak. Her vil det fremgå hvilken type tjeneste som tildeles og varighet. Vedtaket kan påklages til Psykisk helsetjeneste innen 4 uker.

Samarbeidspartnere

Psykisk Helsetjeneste samarbeider med blant andre fastleger, spesialisthelsetjenesten, NAV, Barnevernstjenesten, Helsesøstertjenesten og skole m.m. Samarbeidet omfatter både forebygging og behandling.

Saksbehandling

Skriftlig søknad fra fastlege og andre samarbeidspartnere er å foretrekke. Det er mulighet til å ta direkte kontakt, enten muntlig eller skriftlig.

• Innen 3 uker blir det tatt kontakt for et vurderingsbesøk. Tar det lengre tid får du en skriftlig melding om dette. Etter vurderingsbesøk blir det fattet et skriftlig vedtak om et eventuelt tjenestetilbud.
• Det er ingen egenandel for Psykisk helse- og omsorgstjeneste.
• Du vil kunne møte studenter i vår tjeneste.

Fristad psykisk helsetjeneste kontor

Besøksadresse:

Storgata 66
9300 Finnsnes