Boligfremskaffing

Lenvik kommune arbeider med boligfremskaffing og oppfølging av vedtatt boligsosial handlingsplan. Utviklingsarbeidet gjøres i dialog med Husbanken.

Behov

30 utleieenheter, integrert i ordinære bomiljø

Kommunen ønsker samarbeid med profesjonelle utleieaktører knyttet til bygging av leiligheter på Finnsnes. 
Kommunen ønsker å legge til grunn/bruke prinsippene som er utviklet av Husbanken om tilvisningsavtaler.

Lenvik kommunes overordnede målsetning med boligpolitikken er å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og for å bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Kommunens rolle i boligpolitikken er å stille boliger til disposisjon til vanskeligstilte, være lokal plan og bygningsmyndighet, gjennomføre arealdisponeringer til boliger, sikre bolig og tomteforsyning til kommunens innbyggere.

Om tilvisningsavtalen

Ved inngåelse av tilvisingsavtale med Lenvik kommune, vil utbygger/utleier kvalifisere for å søke om grunnlån hos Husbanken med de betingelsene de stiller.

Les mer om husbankens betingelser...

Som betingelse for at Lenvik kommune skal inngå tilvisningsavtale vises det til kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget.
Kort oppsummert innebærer avtalen at:

• Lenvik kommune får tilvisningsrett på inntil 40 % av leilighetene.
• Dersom kommunen allerede har tilvist 40 %, eller av annen grunn ikke ønsker å tilvise når en leilighet blir ledig, står utleier fritt til å leie den ut på det åpne markedet.
• Tilvisningsleilighetene skal være plassert i området som er definert i sentrumsplanen. Se kart over området...
• Tilvisningsavtalen gjelder for 20 år.
Det presiseres at per dags dato stiller ikke kommunen noen tomter tilgjengelig for dette formålet.

Les hele konkurransegrunnlaget

Les hele kravspesifikasjonen

Dokumentasjon

Følgende opplysninger skal besvares i tilbudsdokuments dersom utleiere som ønsker å inngå tilvisningsavtale med Lenvik kommune. Manglene dokumentasjon vil være grunn for avvisning:
1. Organisasjonsnummer og navn på virksomhet
2. Kontaktinfo til virksomheten (adresse, postnummer, telefon, epost og internett)
3. Organisasjonskart med eierandel
4. Organisasjonsform
5. Virksomhet/Art/Bransje
6. Stiftelsesår
7. Leder av virksomheten (navn + kontaktinfo)
8. Regnskapsfører (navn + kontaktinfo)
9. Revisor (navn + kontaktinfo):
10. Virksomhetens forretningside
11. Har virksomheten tidligere bygget/eid/forvaltet utleieboliger?
12. Har virksomheten andre utleieboliger under forvaltning?
13. Hvordan vil virksomheten gjennomføre kundeforvaltning?
14. Hvordan vil virksomheten gjennomføre den tekniske forvaltning i dette utleieprosjektet?
15. Hvordan vil det løpende vedlikeholdet bli gjennomført?
16. Hvordan vil det planlagte periodiske vedlikeholdet bli gjennomført?
17. Hvordan vil virksomheten gjennomføre den juridiske forvaltning i dette utleieprosjektet?
18. Hvordan vil virksomheten gjennomføre den økonomiske forvaltning i dette utleieprosjektet?
19. Hvordan vil virksomheten legge til rette for at det utvikler seg gode, stabile og trygge bomiljø i dette utleieprosjektet?
20. Hvordan vil virksomheten at samarbeidet med kommunen skal gjennomføres?
21. Hvilke ansvarsområder utover å tilvise bør kommunen ha i dette utleieprosjektet?

Vurderingskriterier

Hovedvekt i vurderingene er følgende:
• Prisnivå/månedsleie – 40%
• Beliggenhet – 20 %
• Bokvaliteter – 20 %
• Totaliteten i prosjektet – 20 %

Skriftlig tilbud

Tilbud sendes til Lenvik kommune v/Boligkonsulent, Postmottak, PB 602, 9306 Finnsnes.
Merk aktuelle tilbud med «tilvisningsavtale». Frist for innlevering er 1. april 2019.

Kontakt

Kontaktperson i Lenvik kommune er:
Boligkonsulent Yngvar S. Svensen, tlf. 77 87 12 60/ 480 38 490
Sende epost: E-post

Øvrig informasjon

Les boligpolitisk handlingsplan

Les om boligfremskaffing på Husbanken.no