Støttekontakt/privat avlaster

Lenvik kommune gir tilbud om støttekontakt for personer og familier som har behov for dette, på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Og som privat avlaster kan man yte nødvendig hjelp og tilsyn til omsorgstrengende.

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt er en oppdragstaker, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal støttekontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt, får en trygg og meningsfylt fritid. Et overordnet mål med støttekontaktarbeidet, er å øke brukerens selvfølelse og mestringsopplevelse.

Oppdragene vil variere ut ifra brukers behov for meningsfulle fritidsaktiviteter. Dette kan være ulike kulturopplevelser, tur i skog og mark, hjelp til introduksjon på nye arenaer, hjelp til sosialisering etc. Oppdraget skjer på timebasis på dagtid eller ettermiddag/kveld, både ukedag og helg. Dette avtales nærmere med den enkelte bruker/familie.

Antall timer støttekontakt som eventuelt innvilges, avgjøres av kommunen.

Hvordan søke?

Voksne over 18 år som har behov for støttekontakt, søker på eget elektronisk skjema, som finnes på siden for søknadsskjema

Søknaden behandles av Tildelingsenheten i kommunen. Foresatte med barn under 18 år som har behov for støttekontakt skriver en generell søknad som sendes til Tildelingsenheten, Pb 602, 9306 Finnsnes
Epost: tildelingsenheten@lenvik.kommune.no 

Forespørsel vedrørende behandling av søknaden kan gjøres på tlf. 77 88 31 20

Hvordan gis støttekontakttilbud?

I Lenvik kommune gis de fleste støttekontakttilbud som individuelt tilbud gjennom enkeltvedtak forankret i lovverk  

Støttekontakttjenesten kan organiseres som enkelttilbud, gruppetilbud, gjennom fritid med bistand etc.

Alle som har støttekontakt kan søke om ledsagerbevis.

Hvordan bli støttekontakt?

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid. Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Krav til søker

  • Du må være over 16 år
  • Du må fremlegge politiattest (søker har selv ansvar for å innhente politiattesten)
  • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Søknad om å bli støttekontakt fremmes i eget skjema (under "kultur og fritid") Gå til siden for søknadsskjema 

Du kan også sende en epost til Tildelingsenheten tildelingsenheten@lenvik.kommune.no

Her må du, foruten personalia og kontaktinfo, fortelle litt om deg selv, slik som utdanning, arbeidserfaring, fritidsinteresser og hvilke brukere du helst vil jobbe med (for eksempel psykisk utviklingshemmede, barn/ungdom, funksjonshemmede, mennesker fra andre kulturer).

Privat avlaster

Er du omsorgsfull og har litt ledig tid, kanskje privat avlaster noe for deg og din familie. Oppdragene varier etter brukers behov og kan gis som time- og/eller døgn-/helgeavlastning. Avlastningen utføres fortrinnsvis hjemme hos privat avlaster eller i tjenestemottakers hjem. Privat avlaster yter nødvendig hjelp og tilsyn til omsorgstrengende.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Tildelingsenheten

Søknad med attester og referanser sendes;
Tildelingsenheten i Lenvik kommune
Postboks 602
9306 Finnsnes 
Epost
 

Søknader behandles fortløpende:

  • Vi har til enhver tid behov for flere støttekontakter og private avlastere. Innsendte søknader vurderes fortløpende.
  • Erfaringsbakgrunn og personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker etter motiverte personer over 18 år, som behersker norsk.
  • Avlønning etter gjeldende satser fastsatt av Lenvik kommune.
  • Politiattest kreves for enkelte oppdrag før avtale inngås.

Søknadene behandles fortløpende. Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Aktuelle lenker

Lov om pasient og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Lov om sosiale tjenester § 4-2 c 

Lov om barneverntjenester § 4.4-2.ledd