Tjenesteavtaler UNN

Helse- og omsorgstjenestelovens §6-1 forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler, og stiller i §6-2 minimumskrav til innholdet i avtalene. Samarbeidsavtalene er vedtatt av kommunestyret.

Samhandlingsreformen

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er et av de viktigste virkemidlene som skal bidra til å realisere målsetningene ved samhandlingsreformen. Bakgrunnen for samhandlingsreformen var blant annet erkjennelsen av at helse - og omsorgstjenes tene var blitt for fragmenterte. Flere utredninger påpekte behovet for bedre samhandling og samordning, særlig mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Målet med samhandlingsreformen har vært at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og sykdom skal forebygges, samt at en større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene. Samhandlingsreformen skal bidra til en mer samordnet, likeverdig helsetjeneste. Tettere samarbeid mellom kommuner og sykehus skal føre til bedre og raskere behandling for pasienter.

Revidering av avtaler

Samarbeidet mellom kommunen og helseforetaket har siden de første avtaler ble inngått i 2012 utviklet seg. Med bakgrunn i de erfaringer partene har gjort seg, samt at det har kommet endringer i lov og forskrift som innvirker på avtalene, er avtalene revidert høsten 2016 og 2017. Kommuner og brukerorganisasjoner har gjennom samarbeidsmøter og dialogkafe medvirket til revidering av de tjenesteavtalene.

Avtaleneer ble behandlet av Lenvik kommunestyre  29. september 2016 (sak 118/16), og de reviderte avtalene ble enstemmig vedtatt. Tjenesteavtale 4 ble vedtatt 28. september 2017 (sak 110/17).

Avtalene

Overordnet avtale

Tjenesteavtale 1 - Oppgavefordeling

Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgavene partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Les avtalen

Tjenesteavtale 2 - Koordinerte tjenester

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Les avtalen

Tjenesteavtale 3 - Innleggelse og utskrivning

Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Les avtalen

Tjenesteavtale 4 - Kommunalt døgnbasert ø-hjelpstilbud

Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-5, tredje ledd

Les avtalen

Tjenesteavtale 5 - Pasienter med behov for kommunale tjenester

Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus

Les avtalen

Tjenesteavtale 6 - Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering

Les avtalen

Tjenesteavtale 7 - Forskning og fagutvikling

Samarbeid om forskning og utdanning

Les avtalen

Tjenesteavtale 8 - Jordmortjenester

Samarbeid om jordmortjenester

Les avtalen

Tjenesteavtale 9 - IKT

Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Les avtalen

Tjenesteavtale 10 - Forebygging

Samarbeid om forebygging

Les avtalen

Tjenesteavtale 11 - Akuttmedisinsk kjede/Beredskap

Omforente beredskapsøvelser og planer for den akuttmedisinske kjeden

Les avtalen