Tjenestebeskrivelser

Nye tjenestebeskrivelser innenfor helse- og omsorgssektoren ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 30.06.2016 (Sak 16/1260). Beskrivelsene gir informasjon om tjenesten, formål, målgruppe, kriterier/vilkår, lovgrunnlag, klagerett, kontaktinformasjon etc. Dette omfatter tjenester i hjemmet, såvel som sykehjem/institusjon.

Helse- og omsorgstrapp

Helsetjenester

Fastlegetjenesten

Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift. Fastlegen skal prioritere personene på sin liste foran andre, med unntak av lovpålagte øyeblikkelig hjelp-henvendelser eller andre forpliktelser som er pålagt i medhold av lov, forskrift eller som er avtalt med kommunen.

Les mer

Diabetesteam

Tjenesten ligger på Distrikts Medisinsk Senter og er et sykepleietilbud til alle voksne innbyggere med diagnostisert diabetes type 1 og 2 i kommunene Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy. Tjenesten er organisert og samlokalisert med legetjenesten på DMS. Diabetessykepleier har et tett samarbeid med fastlege, behandlende lege i spesialisthelsetjenesten og medisinsk faglig lege ved diabetespoliklinikken.

Les mer

Interkommunal legevakt

Finnsnes Interkommunale legevaktsentral/legevakt er felles for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Alle som bor og oppholder seg i de seks deltakerkommunen kan henvende seg til legevakta ved behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp gjennom hele døgnet. Finnsnes interkommunale legevaktsentral og legevakta er samlokalisert på Distrikt medisinsk senter på Finnsnes.

Les mer

Fysio- og ergoterapitjenesten

Tjenesten er en del av kommunenes tverrfaglige habilitering- og rehabiliterings tilbud. Tjenesten har 12 fysioterapeuter.

Les mer

Psykososialt kriseteam

Teamet skal gi akutt psykososiale krisehjelp ved kriser, ulykker og katastrofer i Lenvik kommune. Psykososialt kriseteam aktiveres når behovet for psykososial krisehjelp og
koordinering av hjelpen er større enn det den ordinære driften kan håndtere.

Les mer

Ungdommens helsestasjon

Ungdommens helsestasjon er et tilbud for ungdom i alderen 13-20 år som bor og oppholder seg i kommunene. Ungdommens helsestasjon tilbyr individuell helsefaglig veiledning.

Les mer

Helsestasjon

Helsestasjonene er et gratis tilbud til barnefamilier frem til barnet begynner på skolen. Helsestasjonen driver forebyggende og helsefremmende virksomhet. Målet er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi tilbyr samtaler til foreldre både om psykisk og fysisk helse ved behov.

Les mer

Interkommunale samfunnsmedisiske tjenester

Finnsnes Interkommunale samfunnsmedisin er felles for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Til sammen 19.500 fastboende. Avdelingen har kontor ved DMS Finnsnes er bemannet med 1,7 legestilling fordelt på 3 leger i deltidsstillinger.

Les mer

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade.

Les mer

Kreftsykepleier og kreftkoordinator

Tjenesten ligger på Distrikts medisinsk senter og er et sykepleietilbud til alle kreftrammede i Lenvik kommune. Tjenesten er organisert og samlokalisert med legetjenesten. Det er et tett samarbeid med fastlege og behandlende lege i spesialisthelsetjenesten.

Les mer

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste gir tjenester, råd og veiledning til personer som har psykiske helseplager og deres pårørende Tjenesten gis til brukere med alvorlige diagnoser som gjør at de har problemer med å fungere i arbeid og sosialt liv. Tjenesten har også et utvidet samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Les mer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tjenestetilbud som omfatter personlig assistanse, med krav om at brukeren organiserer tjenestetilbudet selv. BPA er en organisering av tjenestetilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand. Ordningen omfatter tjenestene praktisk bistand, opplæring, avlastning og støttekontakt. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig i eget hjem lengst mulig.

Les mer

DMS - dialysen

Avdeling for dialyse ved DMS, Dialysen, er en desentralisert spesialist-helsetjeneste. Avdelingen har 6 dialysemaskiner og kan ha inntil 12 pasienter. Avdelingen tar også mot gjestepasienter til dialyse, gjestedialyse.

Les mer

DMS - poliklinikker

Poliklinikkene ved DMS er en desentralisert spesialisthelsetjeneste. Pasienten skal normalt være henvist fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog
utenfor vedkommende sykehus.

Les mer

DMS - intermediær avdeling

Avdelingen er en kommunal sykehjemsavdeling, og må sees i sammenheng med Lenvik kommunes totale tilbud til befolkningen innen helse- og omsorg. Avdelingen har 13 plasser for pasienter som trenger behandling før, istedenfor og etter sykehusbehandling.

Les mer

DMS - fødestua

Fødestua i Midt Troms er en desentralisert spesialisthelsetjeneste som Lenvik kommune driver i samarbeid med UNN HF. Lenvik har det administrative ansvaret og UNN har fagansvar for fødestua.

Les mer

DMS - områdegeriatrisk tjeneste (OGT)

OGT er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering i medisinsk klinikk UNN-Tromsø. Lenvik kommune er vertskommune for tjenesten og har drifts- og arbeidsgiveransvar.

Les mer

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en helsetjeneste som gir sykepleie til pasienter med særlige hjelpebehov, - slik at de kan bo i egne hjem så lenge som mulig. Oppgaver innenfor hjemmesykepleie omfatter forebygging, rehabilitering, oppfølging av medisinsk behandling og pleie til fysisk og/eller psykisk funksjonshemmede i alle aldersgrupper.

Les mer

Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring, eller praktisk hjelp i hjemmet, er tjenester for personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Hjelpen kan gis med formål om at den enkelte på sikt skal settes i stand til å mestre oppgavene selv eller at hjelpen skal kompensere for varig nedsatt evne til å utføre nødvendige oppgaver i hjemmet. 

Les mer

Støttekontakt

Støttekontakt er betegnelsen på en person som gir andre støtte, assistanse og oppfølging på fritiden. Gjennom forutsigbart samvær og ulike fritidsaktiviteter, skal støttekontakten bidra til en trygg og meningsfull fritid. Støttekontakten engasjeres og lønnes som oppdragstaker av Lenvik kommune.

Les mer

Hørselkontakt

Hørselkontakt er en fagperson I Lenvik kommune som samarbeider med NAV hjelpemiddelsentral i Troms om hørselshjelpemidler. Hørselkontakt gir informasjon om hørselshjelpemidler og hjelp til å søke hjelpemidler det er behov for. 

Les mer

Synskontakt

Synskontakt er en fagperson I Lenvik kommune som samarbeider med NAV hjelpemiddelsentral i Troms om synshjelpemidler. Synskontakt gir informasjon om hjelpemidler og hjelp til å søke hjelpemidler det er behov for. I tillegg kan synskontakt bidra med veiledning for mestring i dagliglivet som synshemmet.

Les mer

Tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler skal kompensere for funksjonssvikt pga. sykdom, skade og andre årsaker. Tekniske hjelpemidler skal gi, de som trenger det, en enklere hverdag og mulighet til optimal funksjonsevne og livskvalitet. Tekniske hjelpemidler kan være alt fra enkle produkter som spesialbestikk, til avanserte teknologiske produkter som elektriske rullestoler og biler. Lenvik kommune har ansvar for å skaffe tekniske hjelpemidler for korttidsutlån, dvs. mindre enn 2 år. 

Les mer

Kommunal bolig m/heldøgns bemanning

Bolig med heldøgns stasjonær bemanning er boliger som er tilrettelagt for brukere med spesielle behov. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta helse- og omsorgstjenester. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester som andre hjemmeboende. 

Les mer

Kommunal bolig

Helse og omsorgstjenesten i Lenvik kommune disponerer en rekke boliger. Det er knyttet ulikt omfang av helse- og omsorgstjenester til boligene. I enkelte boliger er det tilbud om heldøgns omsorgstjenester, også natt-tjeneste. I andre boliger er helse- og omsorgstjenester tilgjengelig dag, ettermiddag og kveld, men de har ikke natt-tjeneste.

Les mer

Sykehjem/institusjon

Sykehjemstjenesten

Sykehjemstjenesten gir et heldøgns botilbud til innbyggere med et omfattende behov for pleie og omsorg. Tilbudet kan gis som langtidsplass, korttidsplass eller
avlastningsplass.

Les mer

Avlastning i sykehjem

Tjenesten er tiltenkt pårørende og andre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer med omfattende hjelpebehov. Målet er å forebygge utmatting hos omsorgsgiver og stimulere til videre innsats. Tjenesten kan gis som enkeltopphold eller fast rullering. 

Les mer

Privat avlastning

Privat avlastning innebærer vanligvis et opphold for den omsorgstrengende i et annet hjem til faste tider. Det kan også avtales ordninger der avlaster kommer hjem til den omsorgstrengende og overtar omsorgsoppgavene der. Avtaler og vedtak om privat avlastning lages for en periode av gangen. Tjenesten kan gis som døgn, natt eller som timebaserte tjenester

Les mer

Avlastning ved Liaveien avlastningsbolig

Avlastning i Liaveien er et tilbud for å avlaste pårørende som har barn med spesielle behov boende hjemme. Avlastningsboligen skal fungere som en forlengelse av hjemmet mens barna er på opphold og Liaveien skal sikre barna et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet.

Les mer

Dagtilbud for hjemmeboende demente

Målet med tilbudet er å gi en meningsfylt hverdag hvor trivsel og trygghet står i fokus. Aktivitetene i tilbudet kan bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner, påvirke følelsesmessige og atferdsmessige endringer i demensforløpet, forbedre kognitiv funksjon og øke trivsel og livskvalitet. Dagtilbudet er lokalisert ved Finnsnes omsorgssenter. 

Les mer

Frisklivsentralen

Tjenesten er en del av kommunenes tverrfaglige friskliv-og rehabiliterings tilbud. Tjenesten har 1,2 årsverk og er samlokalisert/organisert med fysioterapi- og ergoterapitjenesten på Distriktmedisinske senter. 

Les mer

Omsomslønn

Omsorgslønn er lønn til privatpersoner, f.eks. ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis. Arbeidet som lønnes må kunne
karakteriseres som særlig tyngende. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører.

Les mer

VEDLEGG; RETNINGSLINJER - PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING

Praktisk bistand, som denne kvalitetsstandard / retningslinjer omfatter, er en betegnelse for hjemmehjelp og annen hjelpevirksomhet for eldre, funksjonshemmede og andre personer som trenger slik hjelp.

Les mer