Fastlegeordningen

Om tjenesten

Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift. Fastlegen skal prioritere personene på sin liste foran andre, med unntak av lovpålagte øyeblikkelig hjelp-henvendelser eller andre forpliktelser som er pålagt i medhold av lov, forskrift eller som er avtalt med kommunen.

Formål

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til. 

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge

Kriterier/vilkår

Alle som er bosatt i Norge har rett til å være tilknyttet en fast, navngitt allmennpraktiserende fast lege

 • Har du foreldreansvar for barn under 16 år, velger du fastlege for ditt barn.
 • Du har krav på å beholde fastlegen ved opphold i sykehjem
 • Det er frivillig å delta i fastlegeordningen og som innbygger kan du velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
 • Innbyggerne kan velge/bytte fastlege inntil 2 ganger hvert år. Men legen må ha ledig listeplass og være tilknyttet fastlegeordningen.

Les mer om tjenestetilbudet for bestilling av timer og resepter på Senjalegens nettside

Valg av fastlege gjøres via NAV  Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på internett, så ring Fastlegetelefonen på 810 59 500

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider fastlegetjenesten med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Nasjonal fastlegetariffen legges til grunn for beregning av egenandel. Normaltariff endres årlig pr. 01.07.

 • Pasienter som oppnår max grensebeløp får automatisk tilsendt frikort fra NAV
 • Forbruksmateriell og medikamenter inngår ikke i frikort.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses


Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på brukertilfredshet
 • Fortrinnsvis telefonkontakt, SMS eller e-mail slik at henvendelser kan vurderes og prioriteres etter alvorlighetsgrad.
 • I påvente av time hos lege og forverrelse må den syke eller pårørende ringe tilbake.
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.
 • Tjenesten ber om forståelse for at ventetiden og medisinsk behandling kan variere etter hvor alvorlig tilstanden er.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Senjalegen avd Finnsnes, Helsesenterveien 32, postboks 600, 9306 Finnsnes
Telefon: 77 87 14 10
Senjalegen avd Silsand, Laukhellaveien 106, 9303 Silsand
Telefon: 77 88 30 00

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser