Fødestua - DMS

Om tjenesten

Fødestua i Midt Troms er en desentralisert spesialisthelsetjeneste som Lenvik kommune driver i samarbeid med UNN HF. Lenvik har det administrative ansvaret og UNN har fagansvar for fødestua. 

Formål

De viktigste arbeidsoppgavene for fødestua er:

Svangerskapsomsorg
For konsultasjon om svangerskapsomsorg, ta direkte kontakt med fødestua. Kommunene Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken og Tranøy kjøper jordmortjeneste for svangerskapsomsorg fra fødestua i Midt – Troms.

Ultralydscreening av gravide utføres på fødestua i samarbeid med UNN.

Fødselshjelp
Fødestua tilbyr fødselshjelp til alle fødende, med forventet ukomplisert fødsel, fra svangerskapsuke 36 - 41. Tilbudet er valgt etter nasjonale kriterier for fødende på fødestuer, i samarbeid med UNN. Også førstegangsfødende, som fyller disse kriterier, kan føde på Fødestua i Midt Troms.

Barselomsorg
Fødestua tilbyr barselomsorg for barselkvinner og deres nyfødte, - født på fødestua eller på sykehus. Fødestua har familierom. Om barnets far ønsker å oppholde seg på barselavdelingen under oppholdet koster det kr 350/ døgn. Dette inkluderer overnatting og alle måltider. 

Øyeblikkelig hjelp
Fødestua yter øyeblikkelig hjelp til gravide og fødende. Ved behov for øyeblikkelig help:
- ta kontakt med fødestua direkte på 77 87 14 90
Jordmor på vakt vurderer behovet for ledsagelse av gravide/fødende/barselkvinner eller nyfødte barn for overflytting fra fødestua til sykehus.

Veiledning
Enhver gravid i Midt-Troms, kan selv ta kontakt med fødestua for spørsmål og veiledning. Gravide får primært svangerskapsomsorg i egen kommune, men kan ved behov, bli henvist til fødestua. Valg av fødested bør gjøres i god tid  før termin. Gravide blir, i en del tilfeller, oppfordret av kommunejordmor om å ta kontakt med fødestua for kontroll/omvisning/valg av fødested i svangerskapsuke 37.

Barselkvinner kan også kontakte fødestua for hjelp og veiledning etter fødselen/barseltid.

Målgruppe

Alle gravide, fødende, barselkvinner, nyfødte og deres familier i Midt-Troms kommunene (Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken, Tranøy)

Kriterier/vilkår

Pasienter som tilhører aktuell målgruppe.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider avdelingen med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Studenter

Fødestua har praksisplasser for sykepleier - og jordmor studenter.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, bortsett fra eventuell overnatting på barselavdelingen av barnets far.

Serviceerklæring

 

Hva bruker kan forvente av oss

  • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
  • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
  • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
  • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
  • Det tas direkte eller skiftelig kontakt for avtale
  • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

  • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
  • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale

Lovgrunnlag

Lov om spesialisthelsetjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes Fødestua Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 87 14 90
Telefon fagleder: 77 87 14 80
Besøksadresse: Helsesenterveien 30, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser