Frisklivsentralen

Om tjenesten

Tjenesten er en del av kommunenes tverrfaglige friskliv-og rehabiliterings tilbud. Tjenesten har 1,2 årsverk og er samlokalisert/organisert med fysioterapi- og ergoterapitjenesten på Distriktmedisinske senter.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Tjenesten kan tilby hjelp og støtte til personer mellom 18-67 år samt familier med barn fra 1-7 klasse, som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivert, kosthold og tobakk (voksen).

Kriterier/vilkår

 • Tilbudet passer for de som trenger en starthjelp for å endre livsstil og som på sikt vil kunne klare seg på egenhånd, eller ved å delta i et eksiterende varig tilbud ellers i kommune.
 • Tjenestetilbudet er et variert gruppetrenings tilbud, både innendørs og utendørs året rundt.
 • Hensikten er å gi forbedret kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og økt livskvalitet i et trygt, trivelig og sosialt miljø.
 • Det gjennomføres oppstartsamtale og motivasjons samtaler underveis i prosessen.
 • Personer med behov for hjelp og støtte fra frisklivsentralen kan ta kontakt med fastlege, autorisert helsepersonell, NAV eller direkte med frisklivsentralen for å få tjenestetilbud-frikslivsresept.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider frisklivsentralen med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant. Du må gjerne følges opp av andre i tillegg til oss.

Pris for tjenesten

Frisklivresepten varer i 12 måneder og koster kr 500,-men noen trenger kortere eller lengre tid. Det gjøres en individuell vurdering av behov og lengde.

Tjenestetilbudet er gratis for barn under 18 år

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det tas direkte eller skiftelig kontakt for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, postboks 600, 9306 Finnsnes.

Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Telefon: 974 83 819/77 88 32 54.
Åpningstider: tirsdag og torsdag kl 09.00-16.00

Kommunal fysioterapeut/ergoterapeut: Helsesenterveien 26, postboks 600, 9306 Finnsnes.

Private/kommunale fysioterapeuter og ergoterapeut

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser