Fysio- og ergoterapi

Om tjenesten

Tjenesten er en del av kommunenes tverrfaglige habilitering- og rehabiliterings tilbud. Tjenesten har 12 fysioterapeuter fordelt på:

 • 4 årsverk ved Distriktmedisinsk senter Tjenestetilbudet er rettet mot fysioterapi tjenester i sykehjem, barn og unge i skoler og barnehager og hjemmeboende med begrenset mobilitet.
 • 8 privat praktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd geografisk fordelt på Finnsnes, Rossfjord, Silsand og Gibostad/Botnhamn. Tjenestetilbudet gis hovedsakelig i terapeutens lokaler/institutt. To avtaler er tilknyttet terapibadet, to avtaler er tilknyttet henholdsvis psykomotorisk fysioterapi og manuell terapi. 
 • 0,5 årsverk ergoterapitjeneste: Tilbudet gjelder alle innbyggere i Lenvik som har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapeut kan informere og veilede i forhold til trening og tilpassing av daglige gjøremål samt tekniske hjelpemidler i hjemmet, barnehage, skole eller institusjon. Ergoterapeut kan gi veiledning ved behov for tilrettelegging og endring av bolig.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Tjenesten er rettet mot

 • Kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for habilitering og rehabilitering.
 • Personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
 • Grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak.
 • Formidle og tilpasse hjelpemidler

Kriterier/vilkår

 • Personer med behov fysioterapi henvises til å ta kontakt med fastlege. Skiftelig rekvisisjon/ henvisning fra lege eller andre offentlige instanser må foreligge. Ventetid kan variere hos fysioterapeuter.
 • Intensiteten og varigheten av den fysikalske behandlingen varierer, hvert enkelt tilfelle vurderes av behandlende terapeut.
 • Personer med behov for ergoterapitjeneste kan ta kontakt direkte med tjenesten og eller via annen offentlig samarbeidstjeneste for eksempel. Fastlege, hjemmetjeneste, skole, barnehage.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider fysio- og ergoterapitjenesten med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

NAV yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. For behandling hos fysioterapeut ved privat institutt, gjelder dette bare der fysioterapeut har driftsavtale med kommunen. 

Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform såfremt diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år. 

Ansvaret for frikort er overført til HELFO.

Ergoterapitjenesten er kostandfritt

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det tas direkte eller skiftlig kontakt for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, Pb 600, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Direkte til aktuell eller utøvende privat fysioterapeut institutt. 
Terapeuter med driftsavtale

Kommunal fysioterapeut/ ergoterapeut: Helsesenterveien 26, postboks 600, 9306 Finnsnes

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser