Helsestasjon

Om tjenesten

Helsestasjonene er et gratis tilbud til barnefamilier frem til barnet begynner på skolen. Helsestasjonen driver forebyggende og helsefremmende virksomhet. Målet er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi tilbyr samtaler til foreldre både om psykisk og fysisk helse ved behov.

Helsestasjonen tilbyr:

 • "Tidlig inn" - et samarbeid med jordmor til gravide som har ekstra utfordringer
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Helseundersøkelser av spe- og småbarn
 • Vaksinasjon
 • Råd, veiledning og helseopplysning
 • ICDP-foreldreveiledning

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Alle barn fra 0-6 år og deres foresatte.

Kriterier/vilkår

Innbyggere som tilhører aktuell målgruppe.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider helsesøstertjenesten med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Gratis.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det tas direkte eller skiftelig kontakt for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, Pb 600, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Helsesøstertjenesten i Lenvik, postboks 177, 9305 Finnsnes
Telefon: 77 87 18 40

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser