Hjemmesykepleie

Om tjenesten

Hjemmesykepleie er en helsetjeneste som gir sykepleie til pasienter med særlige hjelpebehov, - slik at de kan bo i egne hjem så lenge som mulig. Oppgaver innenfor hjemmesykepleie omfatter forebygging, rehabilitering, oppfølging av medisinsk behandling og pleie til fysisk og/eller psykisk funksjonshemmede i alle aldersgrupper. 

Hjemmesykepleie gis til personer som trenger hjelp, støtte og veiledning til personlig stell og egenomsorg, til oppfølging av medisinsk behandling som administrering av medisiner, sette sprøyter, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Hjemmetjenesten har avdelingskontorer på Finnsnes, Gibostad og Rossfjordstraumen. Psykisk helsetjeneste og tjenesten for utviklingshemmede gir også denne tjenesten 

For pasienter som mottar hjemmesykepleie, og har behov for ledsager til legetjenesten og til sykehus, kan tjenestene være behjelpelig.

Tjenesten omfatter ikke:
Helsetjenester til personer som uten større problemer kan få utført i andre tjenester, f.eks. sårskift, injeksjoner, ved legekontor.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder deg i Lenvik kommune og som trenger hjemmesykepleie på grunn av fysisk og/eller psykisk sykdom/funksjonshemming.

Kriterier/vilkår

 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller andre søke for deg.
 • Tjenesten utføres kun når du er hjemme.
 • Du har gitt ditt samtykke til at tjenesten iverksettes.
 • Ved opphør av tjenesten over 60 dager, vil hjemmesykepleie evalueres/avsluttes og tjenesten må søkes på nytt.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider hjemmesykepleien med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Studenter/elever

I hjemmesykepleien vil du møte studenter og elever fra flere typer helseutdanninger. Studentene deltar i pleie, undersøkelser og behandling: Dette er en viktig læringsarena for helsefagutdanningene

Pris for tjenesten

Det er ingen egenandel på hjemmesykepleie. Hjemmetjenesten bidrar med medisinsk forbruksmateriell ved kortvarige behandlinger. For personer med langvarig behov for tjenester som eks sårstell, bidrar hjemmetjenesten med medisinsk forbruksmateriell inntil bruker har ordnet med resept eller dekning av forbruksmateriell etter folketrygdlovens bestemmelser kapittel 5

Serviceerklæring

Hva kan du forvente av oss

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Vi yter tjenesten slik det fremkommer i skriftlig vedtak.
 • Vi informerer deg, dine nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig om andre aktuelle tjenester.
 • Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
 • Vi gir beskjed ved endring på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi legitimerer oss.

Hva vi forventer av deg

 • Du utfører selv de oppgaver du klarer.
 • Du gir beskjed når du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Du er forberedt på å montere nøkkelboks om du ikke kan åpne døren selv.
 • Du viser respekt for tjenesteyter.
 • Du er innforstått med at ditt hjem også er hjelperens arbeidsplass og det må tilrettelegges deretter, bl.a. med å sørge for snøbrøyting slik at tjenesten kommer fram til din bolig.
 • Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, bl.a. må regler om båndtvang på hunder overholdes.
 • I boliger hvor det røykes, må det luftes godt før personell kommer, og det må ikke røykes i boligen når hjemmetjenesten utfører sitt arbeid

Søknadsprosess

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten:
Skriftlig søknad om helse og omsorgstjenester sendes Tildelingsenheten for helse- og omsorgstjenester, Lenvik kommune. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside og kan fås på Kundetorget, Lenvik rådhus eller på helse- og omsorgstjenestens avdelinger. 

Tildelingsenheten behandler søknader fortløpende og innen 4 uker. Tar det lengre tid, får du en skriftlig melding om dette.

Når tildelingsenheten mottar din søknad, blir det tatt kontakt med deg for et vurderingsbesøk. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og evt. dine pårørende. Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til tildelingsenheten.

Etter vurderingsbesøk, avgjør Tildelingsenheten omfanget av kommunale helse- og omsorgstjenester. Tildeling av tjenester blir utformet i skriftlig vedtak, hvor det vil det fremgå hvilken type tjenester som tildeles og varighet av tjenestene. Vedtaket fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.

Endring av ditt funksjonsnivå og hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.

Lovgrunnlag

Lov om folketrygd, kap 5

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms, innen 4 uker. Lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Nærmere orientering om klagebehandling framkommer i vedtaket.

Klagen sendes Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20

E-post: tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser