Interkommunale samfunnsmedisinske tjenester

Om tjenesten

Finnsnes Interkommunale samfunnsmedisin er felles for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Til sammen 19.500 fastboende. 

Avdelingen har kontor ved DMS Finnsnes er bemannet med 1,7 legestilling fordelt på 3 leger i deltidsstillinger.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Tjenesten skal dekke

 • Medisinskfaglig rådgiver: Overfor helsetjeneste, administrasjon, innbyggere og relevante samarbeidsparter. Herunder klagesaker, arbeids- og ressursgrupper eller tilsvarende internt og eksternt.
 • Smittevern: Lede smittevernsarbeidet ved å ha oversikt, oppdatert planverk og veilede øvrig kommunehelsetjeneste ved behov for rådgivning rundt smittevernsrelaterte problemstillinger. Hovedansvar IF, delansvar ES.
 • Miljørettet helsevern (MHV): Tilsyn skole og barnehager samt holde oversikt over godkjenningspliktige og meldepliktige aktiviteter etter forskrift om MHV. Oversikt over helseskadelige faktorer f.eks. radon og tiltak i fht disse. Hovedansvar AHL, delansvar ES.
 • Medisinskfaglig ansvar Finnsnes interkommunale legevakt. Felles for alle 6 kommunene. Sørge for at legevakta driftes medisinskfaglig ansvarlig og ansvar for fagutvikling i lag med fagleder. Klagesaker relatert til legevakt. Hovedansvar AHL, delansvar ES.
 • Folkehelse: Mellom annet skal kommuneoverlegetjenesten bidra til å etablere oversikter med helsetilstanden og helseutfordringer i befolkningen. Sørge for at folkehelse og forebygging blir prioritert både av kommuneoverlegetjenesten og tverrsektorielt i kommunene når en vurderer hensiktsmessige forebyggende tiltak. Hovedansvar ES, delansvar IF.
 • Plan og beredskap: Få på plass og vedlikeholde atomberedskapsplaner, bidra inn mot kommunenes planarbeid for å sikre det samfunnsmedisinske perspektivet mellom annet på forebygging og folkehelse. Ved behov delta i kriseledelse, planprosesser og som høringsinstans for kommunene. Hovedansvar IP, delansvar AHL.

Ved henvendelser er det greit å ta kontakt med den som er hovedansvarlig for det området problemstillingen gjelder. Er man i tvil kontakter man en av oss, så kan denne svare eller ta problemstillingen videre til de andre i tjenesten.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider samfunnsmedisinske tjenester med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Gratis.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, Pb 600, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Finnsnes samfunnsmedisinske tjenester ved kommuneoverlege, Helsesenterveien 32, postboks 600, 9306 Finnsnes

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser