Intermediær avdeling - DMS

Om tjenesten

Intermediær avdeling er en interkommunal avdeling med 5 plasser for pasienter som trenger behandling før –, og isteden for sykehusbehandling. Avdelingen drives i et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa,
Dyrøy og Lenvik.

Tjenesten tildeles etter henvisning fra fastlege eller legevakt.

Formål

Tilbudet avdeling gir, skal være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus.

Målgruppe

Pasienter med behov for innleggelse før - og istedenfor sykehusinnleggelse for:

 • Akutt observasjon (før)
  Pasienter skal ha avklart helsetilstand ved innleggelse og innen 2 dager skal det bestemmes om pasient kan sendes hjem, få videre behandling på intermediæravdeling eller sendes til sykehus. Pasient må oppfylle innleggelseskriterier for intermediær avdeling.
 • Akutt behandling (Istedenfor)
  Ved innleggelser for akutt behandling, skal det daglig evalueres om iverksatt behandling gir forventet/ønsket resultat for pasienten. Pasienten skal i løpet av 5 dager enten skrives ut til hjemmet, til sykehjem i egen kommune eller ved manglende effekt av behandling, overføres til sykehus.

Pasienter kan ligge på intermediær avdeling i maksimalt 7 døgn.

Kriterier/vilkår

Pasienter som tilhører aktuell målgruppe.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider avdelingen med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Serviceerklæring

 

Hva pasienten kan forvente av oss

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Pasienten kan forvente å møte ett motivert personale som er innstilt på å bistå

  pasienten i behandlingsforløpet

Hva vi forventer av pasienten

 • Du utfører selv de oppgaver du klarer.

Studenter/elever

På IMA vil du møte studenter og elever fra flere typer helseutdanninger. Studentene deltar i pleie, undersøkelser og behandling, dette er en viktig læringsarena for helsefagutdanningene

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes intermediæravdeling, Lenvik kommune.
Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 87 13 11
Telefon fagleder: 77 87 13 32
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser