Kommunal bolig

Om tjenesten

Helse og omsorgstjenesten i Lenvik kommune disponerer en rekke boliger. Det er knyttet ulikt omfang av helse- og omsorgstjenester til boligene. I enkelte boliger er det tilbud om heldøgns omsorgstjenester, også natt-tjeneste. I andre boliger er helse- og omsorgstjenester tilgjengelig dag, ettermiddag og kveld, men de har ikke natt- tjeneste. 

Omsorgsboligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta helse- og omsorgstjenester. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester som andre hjemmeboende.

Lenvik kommune har i møte 18.12.2014, saksnummer.: 113/14.vedtatt «Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger» i Lenvik kommune. Her stilles det krav om at «søker skal ha en sammenhengende folkeregistrert botid i kommunen de siste to årene..»

 • Alle som flytter inn i boligen får husleiekontrakt med kommunen.
 • Størrelse og standart på rom kan variere og husleie fastsettes etter dette.
 • Strøm inngår ikke i husleie.
 • Det sendes ut månedlig regning på husleie. I husleien inngår kommunale avgifter
 • Beboer kan søke bostøtte.
 • Boligen møbleres av leietaker.
 • Leietaker må betale egen innboforsikring.
 • Flytting meldes til folkeregistret av leietaker / pårørende.
 • Rundvask ved behov, eller ved flytting forventes ordnet av leietaker/pårørende.
 • Leietaker må søke om helse – og omsorgstjenester, f.eks. hjemmesykepleie og praktisk bistand. Disse tjenester tildeles ut fra individuell behovsvurdering.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer som har et bistandsbehov som ventes å vedvare livet ut og som ikke kan ivaretas i nåværende bolig.

Kriterier/vilkår

 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig søke.
 • Søker må på søknadstidspunkt være fylt 18 år
 • Du må ha fysisk og/eller psykisk funksjonsnivå som tilsier et stort behov for omsorgs-tjenester.
 • Din nåværende boligs beliggenhet / tilgjengelighet og egnethet er ikke tilpasset dine funksjonsnedsettelser.
 • Søker må ha en sammenhengende folke registrert botid i kommunen de siste to årene
 • Et vedtak om kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker gis en tidsbestemt leieavtale for 3 år. Søkere med varig behov for kommunalbolig, kan etter en konkret vurdering gis positive vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn 3 år. Behovet for bolig vil bli vurdert fortløpende
 • Vedtak om kommunal bolig bortfalles om søker uten saklig grunn avslår boligtilbud
 • Vedtak om kommunal bolig bortfalles om søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt. Endringen må være av en slik art at søker ikke lenger fyller vilkår for leie av kommunal bolig.
 • Om leie av kommunal bolig faller bort skal det fattes et nytt vedtak i saken
 • I tilfeller hvor ektefeller flytter inn og en fyller vilkår, kan gjenlevende ektefelle, som ikke fylle vilkår, måtte flytte. Lenvik kommune vil være behjelpelig med å finne ny bolig

Pris for tjenesten

Beboer/leietaker betaler husleie etter avtale i husleiekontrakt.

Serviceerklæring

Hva kan bruker forvente av oss?

 • Tjenesteyter viser respekt for deg og ditt privatliv i din bolig.
 • Vi tilrettelegger i størst mulig grad for at du kan være aktiv deltaker i egen hverdag.
 • Taushetsplikten blir respektert.
 • Er du misfornøyd med tjenesten kan du klage.

Hva forventer vi av bruker?

 • Du innreder boligen med egne møbler, og ting du ønsker å ha der.
 • Du bestemmer selv over ditt liv, og avgjør din døgnrytme.
 • Du følger husregler som gjelder boligen.
 • Du viser hensyn til andre beboere.
 • Du gir oss nødvendige opplysninger og tilbakemeldinger slik at vi sammen på best mulig måte kan gi nødvendig hjelp.
 • Dersom du har behov for hjelp til å ivareta økonomiske forhold, forventer vi at du har oppnevnt fullmektig / hjelpeverge.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Søknad

Søknad skjer skriftlig til Tildelingsenheten. Det blir avtalt et vurderingsbesøk etter at søknaden er mottatt. Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til Tildelingsenheten Telefon 77 88 31 20
Søknadsskjema:
Søknadsskjema finnes hos Tildelingsenheten og på kommunens internettsider. Hjemmetjenesten kan i tillegg være behjelpelig med å framskaffe søknadsskjema.

Tildelingsenheten tar fortløpende imot søknader.

Søknaden sendes til: Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, Postboks 600, 9306 Finnsnes

Tildelingsenheten skal behandle saken fortløpende og uten ugrunnet opphold. Hvis saken ikke kan behandles innen 4 uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagerett

Du som søker, hjelpeverge, fullmektig kan klage på vedtaket innen 4 uker fra du har mottatt det. Klagen kan fremmes muntlig og eller skriftlig. Klagen fremmes/sendes til Tildelingsenheten hvor klagen vil bli behandlet. Dersom du ikke får medhold, behandles klagen i kommunens klientutvalg.

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20
E-post: tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser