Kreftsykepleier og kreftkoordinator

Om tjenesten

Tjenesten ligger på Distrikts medisinsk senter og er et sykepleietilbud til alle kreftrammede i Lenvik kommune. Tjenesten er organisert og samlokalisert med legetjenesten. Det er et tett samarbeid med fastlege og behandlende lege i spesialisthelsetjenesten.

Tjenesten er forsterket med prosjektmidler og kan tilby

 • Råd, veiledning og støttesamtaler til alle kreftsyke og deres pårørende uansett alder, type kreft og hvor lenge du har vært syk
 • Skal samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten
 • Cellegift behandling på DMS
 • Oppfølging av barn til kreftsyke
 • Gi omsorg og støtte til kreftsyke og deres pårørende i en livsavsluttende fase og bidra til en verdig død
 • Samtale til etterlatte
 • Veilede helsepersonell i kreftomsorg og bidra til å etablere tverrfaglige god rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Alle kreftsyke og deres pårørende i 6 samarbeidskommuner.

Kriterier/vilkår

Personer med kreftsykdom og deres pårørende med behov for støtte, veiledning, behandling og oppfølging fra kreftsykepleier kan bli henvist fra behandlende lege i spesialist og – kommunehelsetjenesten. Det er også anledning til å ta direkte kontakt med kreftsykepleier DMS

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider kreftsykepleier og kreftkoordinator med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis unntatt cellegiftbehandling som inngår under frikortordningen.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi legger kommunens verdiplakat og etiske retningslinjer til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det tas direkte eller skiftelig kontakt for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, Pb 600, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Finnsnes legekontor ved kreftsykepleier, Helsesenterveien 32, postboks 600, 9306 Finnsnes
Telefon: 77 87 13 18 – 77 87 14 10 – 481 45 134

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser