Liaveien avlasting

Om tjenesten

Avlastning i Liaveien er et tilbud for å avlaste pårørende som har barn med spesielle behov boende hjemme. Avlastningsboligen skal fungere som en forlengelse av hjemmet mens barna er på opphold og Liaveien skal sikre barna et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet.

Tjenesten gis til:

 • Familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver og der avlastningen kan være med på å redusere omsorgsbelastningen i familien
 • I tillegg kan det ytes avlastning, etter individuell vurdering, til personer over 18 år som bor hjemme hos foreldre eller andre omsorgspersoner
 • Tjenesten kan gis som døgn, natt eller som timebaserte tjenester

Avlastning skal bidra til:

 • At du kan opprettholde evnen til å fortsette å gi god omsorg for barnet.
 • At du kan opprettholde gode familierelasjoner.
 • At du kan bevare ditt sosiale nettverk.
 • Å hindre utmatting hos omsorgsyter.
 • Å gi pårørende nødvendig ferie og fritid.
 • Å gi pårørende muligheter til å kunne delta i samfunnet.

Avlastning i Liaveien utføres av eller under veiledning av utdannet helsepersonell. (Organisatorisk er Liaveien avlastning en del av Tjenesten for utviklingshemmede).

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer og familier som har ansvar for funksjonshemmede og pleietrengende barn og unge med psykisk utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser.

Kriterier/vilkår

Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. For at omsorgsarbeidet skal anses som særlig tyngende må det mere omfattende enn det som ordinært må påregnes på grunn av relasjon til den omsorgstrengende.

 • Ved kartleggingen av om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vurderes følgende momenter:
 • Om arbeidet anses helt nødvendig
 • Antall timer per mnd
 • Hvor fysisk og psykisk belastende anses arbeidet
 • Medfører arbeidet nattarbeid eller avbrutt nattesøvn
 • Om arbeidet foregår i perioder eller hele tiden
 • Om arbeidet medfører sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • Om arbeidet gjelder flere omsorgsmottakere
 • Foreldre / barn må selv søke på tjenesten.
 • Du må fylle de vilkår som settes i Helse og omsorgstjenesteloven i § 3-1.
 • I søknaden må du samtykke i at vi innhenter nødvendige opplysninger for å kunne behandle din søknad.

Omsorgsarbeidet må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kommunen kan iverksette for å dekke det behov for hjelp som den omsorgstrengende har og som samtidig vil redusere redusere omsorgsbelastningen for omsorgsyter.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til brukere, samarbeider Liaveien med andre kommunale virksomheter, spesialisthelsetjenesten, PPT mv. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, men bruker må selv ta med egne medisiner og andre private hjelpemidler.

Serviceerklæring

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Vi leverer tjenester utfra gjeldende vedtak
 • Avlastningstiltaket skal så langt det er mulig tilpasses den enkeltes behov.
 • Endring av tjenesten gjøres i samråd med deg.
 • Vi lager en oversikt over dine avlastningsperioder
 • Vi veileder deg i forhold til andre typer tjenester.
 • Vi yter respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi deltar og samarbeider med de instanser som er nødvendig, etter avtale med deg.
 • Vi tar evt. klage på alvor og iverksetter nødvendig tiltak.
 • Vi tar kontakt med deg dersom vi av uforutsette grunner ikke kan yte hjelp til avtalt tid
 • Etter brukers ønske gir vi fortløpende beskjeder (tilbakemeldinger/rapport) under og etter avlastningsoppholdet.
 • Vi avgir rapport til deg under og etter avlastningsoppholdet og etter nærmere avtale.
 • Vi kontakter deg dersom ditt barn blir syk for å gjøre nødvendige avklaringer om barnet skal hjem eller tilbake til Liaveien
 • Vi informerer om generelle forhold i avlastningsboligen.
 • Hvis barnet har behov for legemidler vil institusjonens personale ta ansvar for legemiddelhåndtering

Hva forventer vi av bruker?

 • Den som skal ha avlastning, må søke om tjenesten
 • Dere kjenner til innholdet i vedtaket.
 • Du gir beskjed i god tid om du av en eller annen årsak ikke benytter tildelt avlastning etter avtalt oppsett.
 • Du sender ny søknad innen oppsatt frist
 • Du sender med barnet klær, skotøy og hjelpemidler. Det er viktig at alt er merket med barnets navn.
 • Hvis barnet bruker medisiner skal oppdatert legemiddelliste, dosett, samt legemidler medbringes. Dosett må være merket med barnets navn, fødselsdato, type legemiddel, styrke og dosering.
 • Ved behov for lege må fastlege kontaktes
 • Foresatte betaler ved ønsker om spesielle aktiviteter
 • Dere forteller oss hva dere ønsker og hva dere ikke er fornøyd med.
 • Du viser respekt for tjenesteyterne.
 • Du respekterer at tjenesteyterne ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver.
 • Du informer oss om endringer som har betydning for tilbudet og omsorgen vi yter ditt barn.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Søknad

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten:

Søknader om avlastning i Liaveien saksbehandles av Tildelingsenheten for helse og omsorgstjenester i Lenvik kommune. Detaljert avlastningsplan avtales og utarbeides i samarbeid med udøvende tjeneste (Liaveien avlastning) og bruker/pårørende, i løpet av desember/januar, utfra gjeldende vedtak. I Liaveien er det et hovedopptak på rullerende avlastning. Det er så langt det lar seg gjøre ønskelig at alle nye søkere om rullerende avlastning forholder seg til søknadsfrist 1. desember. 

Dette for at Liaveien skal ha mulighet til å koordinere personell og brukere utfra de behovene som er for kommende avlastnings år. Avlastningsåret går fra januar til januar påfølgende år.

Liaveien avlastning har ingen akuttfunksjon og ønsker så langt det lar seg gjøre at alle forholder seg til oppsatt avlastningsplan; unntaksvis kan endringer innenfor rammene som vedtaket gir avtales direkte med Liaveien. 

Skriftlig søknad om helse og omsorgstjenester sendes Tildelingsenheten, Lenvik kommune. Søknadsskjema ligger på kommunens
hjemmeside og kan fås på Kundetorget, Lenvik rådhus eller på helse- og omsorgstjenestens avdelinger.

Tildelingsenheten skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold og tilstreber at søknader blir behandlet fortløpende og innen 4 uker. Tar det lengre tid, får du en skriftlig melding om dette. I meldingen skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes.

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.Når Tildelingsenheten mottar din søknad, blir det tatt kontakt med deg for et vurderingsbesøk. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og evt. dine pårørende. Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til
Tildelingsenheten.

Etter vurderingsbesøk, avgjør Tildelingsenheten omfanget av kommunale helse- og omsorgstjenester. Tildeling av tjenester blir utformet i skriftlig vedtak, hvor det vil det fremgå hvilken type tjenester som tildeles og varighet av tjenestene. Vedtaket fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og kommunale retningslinjer. Endring av ditt funksjonsnivå og hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.

Klagerett

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 4 uker. Nærmere orientering om
klagebehandling framkommer i vedtaket

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20
E-post: tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser