Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) - DMS

Om tjenesten

OGT er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering i medisinsk klinikk UNN-Tromsø. Lenvik kommune er vertskommune for tjenesten og har drifts- og arbeidsgiveransvar.

OGT gir primært et tilbud til kommunene i Midt-Troms Lenvik, Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken, Målselv, Dyrøy, Bardu, Salangen, og Lavangen, men kan også gi tilbud til pasienter fra andre kommuner innen UNNs opptaksområde.

OGT gir følgende tilbud:

 • Pasientbehandling via innleggelser i egen døgnavdeling
 • Polikliniske tjenester ved Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes eller i pasientens hjemkommune.
 • Rådgiving og veiledning til helsepersonell i kommunehelsetjenesten i Midt-Troms.

Tjenesten tildeles etter henvisning fra fastlege eller sykehus.

Formål

Spesialisthelsetjenesten skal:

 • fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning
 • bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet
 • bidra til et likeverdig tjenestetilbud
 • bidra til at ressursene utnyttes best mulig,
 • bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og
 • bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene

( Lov om spesialisthelsetjenesten kapittel 1 § 1-1)

Målgruppe

Eldre pasienter som trenger:

 • Utredning, behandling og spesialisert rehabilitering etter hjerneslag og andre nevrologiske sykdommer.
 • Spesialisert rehabilitering grunnet sammensatte sykdommer, ortopediske tilstander/operasjoner, f.eks. lårhalsbrudd og amputasjoner.
 • Utredning og behandling av kognitiv/mental svikt eller demens

Kriterier/vilkår

Pasienter som tilhører aktuell målgruppe.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider avdelingen med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Studenter/elever

Pasienter på OGT vil møte studenter og elever fra flere typer helseutdanninger. Studentene deltar i pleie, undersøkelser og behandling. Dette er en viktig læringsarena for helsefagutdanningene

Pris for tjenesten

Egenandeler er som for sykehus for øvrig, dvs. innleggelser på avdelingen er gratis, på poliklinikk betales egenandel etter faste satser.

Serviceerklæring

Hva kan bruker forvente av oss?

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om spesialhelsetjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes Områdegeriatrisk tjeneste, Postboks 602, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 87 14 60
Pasienttelefon: 77 87 14 70
Telefon fagleder: 77 87 14 68
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser