Omsorgslønn

Om tjenesten

Omsorgslønn er lønn til privatpersoner, f.eks. ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis. Arbeidet som lønnes må kunne karakteriseres som særlig tyngende. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Ordningen omfatter både omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgslønn, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg og gjøre det mulig for private omsorgsyters å stå for arbeidet

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge.

Kriterier/vilkår

Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid og kommunen må ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

 • For å kunne søke omsorgslønn må du ha søkt på hjelpestønad
 • Du må arbeide mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 • Omsorgsarbeidet må være er fysisk eller psykisk mer belastende enn vanlig
 • Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
 • Omsorgsarbeidet må føre til sosial isolasjon og mangel på fritid
 • Omsorgsarbeidet er nødvendig på den måten at kommunen ellers hadde måttet ta seg av dette.
 • Den som har hjelpebehovet må ønske at privatpersonen skal stå for hjelpen og mener at det er best tjenlig.
 • Ved innleggelse i sykehus, rehabiliteringsopphold og lignende opphører tjenesten midlertidig etter en ukes innleggelse
 • Tjenesten opphører ved innleggelse i eks sykehjem

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider Tildelingsenheten med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Serviceerklæring

Hva kan bruker forvente av oss?

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Vi yter tjenesten slik det fremkommer i skriftlig vedtak.
 • Vi informerer deg, dine nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig om andre aktuelle tjenester.
 • Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
 • Vi gir beskjed ved endring på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet.
 • Vi overholder taushetsplikten.

Hva forventer vi av bruker?

 • Du utfører selv de oppgaver du klarer.
 • Du/ din omsorgsperson gir beskjed når om tjenestebehovet endrer seg
 • Du er innforstått med at ditt hjem også er hjelperens arbeidsplass og det må tilrettelegges deretter, bl.a. med å sørge for snøbrøyting slik at tjenesten kommer fram til din bolig.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 - Omsorgslønn

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Søknad

Både omsorgsgiver og omsorgsmottaker kan søke sin kommune om omsorgslønn. Søknad skjer skriftlig til Tildelingsenheten. Det blir avtalt et vurderingsbesøk etter at søknaden er mottatt. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og vi tar utgangspunkt i hva du klarer selv.

Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20

Søknadsskjema finnes på kommunens internettsider. Tildelingsenheten og Hjemmetjenesten kan i tillegg være behjelpelig med å framskaffe søknadsskjema.

Søknaden sendes til Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes

Tildelingsenheten skal behandle saken fortløpende og uten ugrunnet opphold. Hvis saken ikke kan behandles innen 4 uker , skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet

Klagerett

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på 4 uker fra du mottok vedtaket.
Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Tildelingsenhete.

Opprettholder Tildelingsenheten sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, jf lov om pasient og brukerrettigheter § 7-2, som avgjør om klagen skal tas til følge

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. tlf. 77 88 31 20
E-post: tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser