Psykisk helsetjeneste

Om tjenesten

Psykisk helsetjeneste gir tjenester, råd og veiledning til personer som har psykiske helseplager og deres pårørende Tjenesten gis til brukere med alvorlige diagnoser som gjør at de har problemer med å fungere i arbeid og sosialt liv. Tjenesten har også et utvidet samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Tjenesten tilbys til alle aldersgrupper. Tjenestene gis både individuelt og i grupper. Dette består av samtaleterapi/ støttesamtaler, miljøarbeid, aktivitetsgruppe, oppmerksomhetstreningsgruppe og mestringsgruppe barn og ungdom. Tjenesten tilbyr også ulike aktiviteter for utvikling av nødvendige ferdigheter for dagligdagse gjøremål og for utvikling av sosial kompetanse.

Psykisk helsetjeneste består av tre avdelinger, Finnsnes dagsenter, Fristad boenhet og psykisk hjemmetjeneste.

Finnsnes dagsenter er en møteplass for mennesker med psykiske helseplager. Dagsentret har åpent 4 dager i uka og kveldsåpent en dag annenhver uke. Her tilbys sosialt samvær, samtale, hyggelige måltider og aktiviteter som er tilrettelagt for den enkelte brukers ønsker og behov. Denne tjenesten ytes uten søknad.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder deg i Lenvik kommune og som trenger oppfølging av psykisk sykdom/funksjonshemming.

Kriterier/vilkår

 • Du må selv ta initiativ til å søke på tjenesten, gjerne gjennom kontakt med lege Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller andre bistå deg.
 • Du har gitt ditt samtykke til at tjenesten iverksettes.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider psykisk helsetjeneste med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Det er ingen egenandel på psykisk helsetjeneste.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem
 • Vi yter tjenesten slik det fremkommer i skriftlig vedtak.
 • Vi informerer/ veileder deg, dine nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig om andre aktuelle tjenester.
 • Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
 • Vi gir beskjed ved endring på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi legitimerer oss.

I forbindelse med høytider og ferieavvikling kan det bli avvik på faste rutiner

Hva vi forventer av bruker

 • Du utfører selv de oppgaver du klarer.
 • Du gir beskjed når du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta tjenesten til avtalt tid.
 • Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, bl.a. må regler om båndtvang på hunder overholdes.
 • I boliger hvor det røykes, må det luftes godt før personell kommer, og det må ikke røykes i boligen når hjemmetjenesten utfører sitt arbeid.

Søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Skriftlig søknad om psykisk helsetjeneste sendes Tildelingsenheten for helse- og omsorgstjenester, Lenvik kommune. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside og kan fås på Kundetorget, Lenvik rådhus eller på helse- og omsorgstjenestens avdelinger. Skriftlig søknad fra fastlege eller andre samarbeidspartnere er å foretrekke. Det er mulig å ta direkte kontakt med psykisk helsetjeneste, enten muntlig eller skriftlig.

Tildelingsenheten behandler søknader fortløpende og innen 4 uker. Tar det lengre tid, får du en skriftlig melding om dette.

Når Tildelingsenheten mottar din søknad, blir det tatt kontakt med deg for et vurderingsbesøk. Vurdering av tjenestebehovet gjøres sammen med deg og evt. dine pårørende. Utfyllende informasjon om søknadsprosedyren fås ved henvendelse til Tildelingsenheten. 

Etter vurderingsbesøk, avgjør Tildelingsenheten om du fyller vilkår for å motta kommunale helse- og omsorgstjenester. Tildeling, event avslag, av tjenester blir utformet i skriftlig vedtak, hvor det vil fremgå hvilken type tjenester som tildeles og varighet av tjenestene. Vedtaket fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og kommunale retningslinjer. 

Endring av ditt funksjonsnivå og hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og
nytt vedtak.

Saksbehandlingstid
Tildelingsenheten skal behandle saken fortløpende og uten ugrunnet opphold. Hvis saken ikke kan behandles innen 4 uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet. 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms, lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2. til Fylkesmannen innen 4 uker.
Nærmere orientering om klagebehandling framkommer i vedtaket.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, Pb 600, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Psykisk helsetjeneste Storgata 66, 9300 Finnsnes
Telefon: 77 87 18 83/77 87 18 90

Tildelingsenheten, Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Telefon 77 88 31 20
E- post: tildelingsenheten@Lenvik.kommune.no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser