Psykososialt kriseteam

Om tjenesten

Teamet skal gi akutt psykososiale krisehjelp ved kriser, ulykker og katastrofer i Lenvik kommune. Psykososialt kriseteam aktiveres når behovet for psykososial krisehjelp og koordinering av hjelpen er større enn det den ordinære driften kan håndtere.

Formål

Ved ulykker, kriser og katastrofer rammes enkeltmennesker hardt. Den viktigste støtten kommer fra familie og venner, dernest fra det ordinære offentlige apparatet som fastlege, helsesøster, spesialisthelsetjeneste, trossamfunn mm.

Prinsippet er at en først forsøker å hjelpe de involverte ved å bruke det eksisterende tjenesteapparatet. I ordinær arbeidstid er mange tilgjengelig og god ivaretakelse er mulig selv ved flere involverte forutsatt god organisering. Utenfor vanlig kontortid er det vaktordninger for legetjeneste (legevakt), prest, politi, spesialisthelsetjeneste for psykiatri i form av ambulant team mm. Men tilgang til
personell er selvsagt mindre.

Dersom omfanget av hendelsen er større enn det ordinære tilbudet klarer å håndtere, aktiveres psykososialt kriseteam. Kriseteamet har en koordinerende rolle inntil saken kan håndteres av det ordinære tjenesteapparatet.

Kriterier

Overordnede prinsippene for direkte proaktiv psykososial oppfølging er:

 • skape trygghet og dempe uro
 • trygge berørte på egne ressurser og sørge for at disse brukes
 • bidra til mestring, samhørighet og håp
 • ivareta brukermedvirkning
 • aktiv bruk av sosiale nettverk=venner og familie
 • identifisere spesielt sårbare med behov for ekstra tett oppfølging

Aktivering

Eksempel på hendelser der kriseteamet kan vurderes:

 • Naturkatastrofer (flom, ras, etc)
 • Store ulykker, transportulykker
 • Storbranner
 • Drap
 • Alvorlige og uventede hendelser, især de som rammer eller involverer barn og unge
 • Selvpåført død
 • Persongrupper som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet. ( drap, ulykker,
 • gisseldrama o.l)
 • Savnede eller pårørende til savnede

Eksempel på hendelser som ikke skal til kriseteamet:

 • Vurderinger av suicidale
 • Alvorlige sykdommer/diagnoser
 • Akutt psykiatrisk sykdom
 • Rusmisbruk
 • Pårørende av psykisk syke/rusmisbrukere
 • Oppfølging av innsatspersonell i nødetatene: Politi, brann og helsepersonell har egne rutiner for innsatspersonell.

Hvem kan varsle psykososialt kriseteam?

Politiet, legevakt og kommunens kriseledelse kan anmode om aktivering av psykososialt kriseteam. Kriseteamet kan kontaktes alle dager i tidsrommet 08.00-23.00. Psykososialt kriseteam har ikke beredskap, men kontaktes etter telefonliste som er tilgjengelig på Finnsnes Interkommunale legevakt.

Første melding skal gå til en av Lenvik kommunes medlemmer i kriseteamet. Rådmann, informasjonssjef, politi og prest kan kontaktes dersom kommunale medlemmer/vara ikke er tilgjengelig.

Målgruppe

 • Rammede
 • Pårørende
 • Berørte institusjoner

Samarbeidspartnere

Statlige, kommunale og private aktører.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt

Lovgrunnlag

Lov om helsemessig og sosial beredskap

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Helsedirektoratets veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Kontaktinformasjon

Finnsnes interkommunale legevakt
Tlf: 116117

eller
Helse- og rehabiliteringstjenesten DMS Finnsnes ved virksomhetsleder

Telefon 481 73 916 e- post : evy.nordby@lenvik.kommune no

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser