Skolehelsetjenesten

Om tjenesten

Skolehelsetjenesten omfatter tilbud til barne- og ungdomsskolen, videregående skole og er tilgjengelig for elever, foreldre og lærere. Tjenesten tilbyr helseundersøkelser, vaksinering, helseopplysning individuelt og i grupper. Tjenesten tilbyr individuelle samtaler med elever og samtaler i grupper.

I skolen er det faste rutiner for oppfølging med blant annet:

 • Helseundersøkelse med helsesøster og lege av alle i 1. klasse
 • Vaksinering av elever i 2. klasse
 • Høyde/vektmåling av alle i 3. klasse
 • Vise filmen «Trøbbel» med opplegg i ettertid i 3. klasse
 • Samtale om pubertet med alle i 6. klasse
 • Vaksinering av elever i 6. klasse
 • Foreldremøte i 6. (event. i 7.) klasse med temaet «Tenåringsforeldre»
 • Vaksinering av jenter i 7. klasse
 • Høyde/vektmåling av alle i 8. klasse
 • Vaksinering av elever 10. klasse
 • Undervisning om seksualitet/samliv på Ungdommens helsestasjon til alle i 10. klasse

I tillegg kan elever, lærere og foreldre komme innom dersom det er ting de ønsker å ta opp. Det kan være ting de er bekymret for, ting som angår både den psykiske og fysiske helsen.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet i skolen, og vi samarbeider bl.a med PPT, fastlegen og barnevernet. Tjenesten består av helsesøster og lege.

Formål

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade.

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Barn, unge og foresatte i grunnskolen, elever i videregående skole i Lenvik kommune.

Kriterier/vilkår

Personer med diagnostisert diabetes type 1 og 2 i kommunene Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy. Henvendelse til diabetes-teamet kommer via fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har etablert kontakt med diabetes poliklinikken kan ta direkte kontakt med diabetessykepleier via sentralbord ved Finnsnes legekontor.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider diabetesteamet med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Gratis.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det tas direkte eller skiftelig kontakt for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klager tas opp med den enkelte helsesøster på skolen, fagleder i helsesøstertjenesten eller virksomhetsleder i helse -og rehabiliteringstjenesten.

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, Pb 600, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Helsesøster har fast treffetid på den enkelte skole. Opplysninger om tidspunkt kan man få ved å kontakte skolen eller ved henvendelse til Finnsnes helsestasjon.

Telefon sentralbord: 77 87 18 66/77 87 18 40
Besøksadresse: Skolegt 2 (Kvistad bygget, 3. etg) 9300 Finnsnes.
Postadresse: Helsesøstertjenesten i Lenvik, postboks 177, 9305 Finnsnes

Ellers har hver helsesøster på skolene egen mobil. Mobilnummer finnes på i ansattregisteret

Helsesøstertjenestenes nettside

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser