Tekniske hjelpemidler

Om tjenesten

Tekniske hjelpemidler skal kompensere for funksjonssvikt pga. sykdom, skade og andre årsaker. Tekniske hjelpemidler skal gi, de som trenger det, en enklere hverdag og mulighet til optimal funksjonsevne og livskvalitet.

Hjelpemiddelområdet kjennetegnes av stor kompleksitet. Tekniske hjelpemidler kan være alt fra enkle produkter som spesialbestikk, til avanserte teknologiske produkter som elektriske rullestoler og biler.

Lenvik kommune har ansvar for å skaffe tekniske hjelpemidler for korttidsutlån, dvs. mindre enn 2 år. Kommunen har avtale med Mitra as (bedrift med bl.a. tilrettelagte arbeidsplasser) om lagerhold og formidling av tekniske hjelpemidler for korttidsutlån.

NAV hjelpemiddelsentralen i Troms har ansvar for tekniske hjelpemidler ved varig behov. Helse- og omsorgstjenesten i kommunen utreder behovet for hjelpemiddel hvis dette ikke allerede er gjort av andre (sykehus, opptreningssenter o.l.), herunder vurdering om det dreier seg om korttidsutlån eller varig utlån.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Personer som har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode og som har behov for tekniske hjelpemidler.

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider helse- og omsorgstjenesten med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Lenvik kommune samarbeider med Mitra AS om utlån av tekniske hjelpemidler for inntil 2 år.

Pris for tjenesten

Det er ingen egenandel for tekniske hjelpemidler. Hjelpemidler ved varig behov dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Serviceerklæring

Hva kan bruker forvente av oss?

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Vi informerer deg, dine nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig om andre aktuelle tjenester.
 • Ansatte som jobber med hjelpemidler er tilgjengelig på telefon på kontordag for hjelpemidler.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt.
 • Det tas kontakt med bruker for utlevering og opplæring i bruk av hjelpemiddel.

Hva forventer vi av bruker?

 • At du tar kontakt ved behov for utlån av hjelpemidler.
 • At du er hjemme til avtalt tidspunkt ved utlevering av hjelpemidler.
 • At du tar var på lånte hjelpemidler og leverer de tilbake til hjelpemiddeltjenesten når ditt behov opphører.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Saksbehandling

Du tar kontakt med den avdelingen i hjemmetjenesten som du naturlig hører til om du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen i samarbeid med Mitra.

For hjelpemidler til varig bruk, sørger hjelpemiddelkontakt for at søknad sendes til NAV hjelpemiddelsentral i Troms. Skriftlig vedtak om tildeling av hjelpemidler til varig utlån, fattes etter lov om folketrygd, av Nav hjelpemiddelsentralen i Troms,

Hjelpemiddelkontakt vil kartlegge din hjelpebehov, vanligvis på hjemmebesøk.

Kontaktinformasjon

Bor du i området: Blomli – Høllanes – Langnes –Tårnelv – Rossfjordstraumen – Sultinvik – Grønnjord –Tennskjær – Aglapsvik – Rødbershamn - Kårvikhamn – Bjorelvnes – Sollidalen, henvend deg til:
Hjemmetjenesten Rossfjord , Rossfjord sykehjem og servicesenter, 9302 Rossfjordstraumen, Tlf. 77 87 15 00

Bor du i området: Kvannås – Grasmyrskogen/Tverrås - Skognes – Lanesbogen – Svartfjell – Gibostad – Grunnvåg – Tverrbotn – Årnes – Lysnes – Vangshamn – Stønnesbotn – Botnhamn - Baltsfjord – Husøy –Fjordgård, henvend deg til:
Hjemmetjenesten Gibostad, Lysnesveien 28 9372 Gibostad Tlf. 77 87 18 70

Bor du i området: Finnsnes – Sandvik – Skogen – Stormyr – Fagernes - Finnfjordeidet – Finnfjord – Øyjord, Solberg - Russevåg - Vågan - Stormo - Høgli/Grønnli - Laukhella - Silsand - Grasmyr - - Kvanli eller i området Bunnjord – Leiknes – Trollvik – til Gisundbrua, henvend deg til:
Hjemmetjenesten Sentrum , Sjøgata 1 , 9300 Finnsnes, tlf. Tlf. 77 87 70 23

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser