Ungdommens helsestasjon

Om tjenesten

Ungdommens helsestasjon er et tilbud for ungdom i alderen 13-20 år som bor og oppholder seg i kommunene.

 • Tjenesten er lokalisert i 3. etg på Kvistad bygget, Skolegt 2. 
 • Tjenesten har åpent 2 ganger i uke
 • Bemannet med helsesøster og lege
 • Tilbudet er gratis
 • Ingen timebestilling

Ungdommens helsestasjon tilbyr individuell helsefaglig veiledning:

 • Kropp, følelser, trivsel, kosthold og hverdags utfordringer med venner og familie
 • Samliv
 • Prevensjon, seksualitet, graviditet veiledning
 • Graviditetstest
 • Test og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner.
 • Rusmisbruk
 • Vold og seksuelle overgrep.

Formål

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal:

 • forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (helse- og omsorgstjenestelovens kap. 1-1, 1-3)

Målgruppe

Ungdom 13-20 år.

Kriterier/vilkår

Lavterskeltilbud til ungdom som trenger råd og veiledning om fysisk og psykisk helse og /eller psykososiale problemstillinger

Samarbeidspartnere

For å gi best mulige og helhetlige tjenester til pasienter/brukere, samarbeider helsesøsterteamet med andre aktuelle tjenester, når det er behov for det. Slik samarbeid gjøres kun etter innhenting av samtykke fra pasient/bruker eller dennes representant.

Pris for tjenesten

Gratis.

Serviceerklæring

Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Hva kan du forvente av oss

 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det tas direkte eller skiftelig kontakt for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Klagen sendes virksomhetsleder for Helse- og Rehabiliteringstjenesten Lenvik kommune, Helsesenterveien 26, Pb 600, 9306 Finnsnes. Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2.

Kontaktinformasjon

Helsesøstertjenesten i Lenvik , postboks 177, 9305 Finnsnes.
Telefon: 77 87 18 40

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser