Ledsagerbevis

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne nyttiggjøre seg av uten bistand.

Nasjonal ordning

Ordningen er nasjonal, initiert av Statens Råd for Funksjonshemmede. Ordningen er innført i samarbeid mellom kommunene i Troms og Troms fylkeskommune.

Det betyr at personer med ledsagerbevis kan benytte beviset i alle kommuner og på alle steder hvor ordningen er innført. Dette kan være kino, teater, arrangement av lag og foreninger, museum, fritidsparker og busselskaper, så fremt ledsagerbevis er akseptert.

I Troms kan ledsager reise gratis med ferger, lokal- og hurtigbåter tilhørende Boreal mot at den funksjonshemmede løser ordinær billett.

Retningslinjene for bruk av ledsagerbevis er felles over hele landet og gjør ordningen mer brukervennlig både for den funksjonshemmede og for de stedene som aksepterer ordningen. 

I Lenvik kommune gjelder ordningen for Finnsnes Kino og Kulturhuset Finnsnes.

Retningslinjer

1. Billetter.
Mot at den funksjonshemmede selv løser ordinær billett, får han/hun ta med seg ledsageren gratis der ledsagerbevis aksepteres. Det understrekes at ”ordinær” billett er den til en hver tid gjeldende pris for en person. For en funksjonshemmet som er trygdet og har honnørkort, vil ”ordinær” pris bety honnørpris på de steder som har innført honnørpris - ordning.

2. Begrensninger
Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig, og det må da opplyses om at man har med ledsager.

3. Ledsager
Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager fra gang til gang, f.eks en venn, familiemedlem, støttekontakt.

4. Ledsagerbevis
Selve ledsagerbeviset er et kort med bilde, utstedt av bostedskommunen, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager/ ledsagere. Dersom det er behov for 2 ledsagere må dette stå på kortet.

5. Misbruk
Ved misbruk av ledsagerbeviset kan det kreves tilbake.

6. Gyldighet
Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, transportmidler, bygninger som aksepterer ordningen.

7. Varighet
Varighet framgår av beviset.

Hvem kan søke?

Psykisk og fysisk funksjonshemmede som har behov for ledsager kan søke. Søker må være fylt 8 år. Det vil normalt gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemminger:

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • psykisk utviklingshemming
  • skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer, allergier, etc. (J.fr. Rådet for funksjonshemmede)

Søknad

Ledsagerbevis utstedes av Lenvik kommune ved Kultur og idrett, etter søknad. Beviset er utstyrt med personens navn, adresse, bilde og stempel fra kommunen.

Det søkes på eget elektronisk skjema som er tilgjengelig på siden for Søknadsskjema

Ut over så sende inn søknad må vi også ha kopi av legeerklæring og/eller bekreftelse på funksjonshemming fra annet helsepersonell. Husk passbilde til ditt personlige ledsagerbevis.

Legeerklæring og passfoto sendes pr post til:
Lenvik kommune
Kultur og idrett v/Linn-Iren Bakken
Pb. 602
9306 Finnsnes

Søknadsskjema i papirformat (m/retningslinjer) kan du få tilsendt fra samme adresse eller det kan hentes i Kundetorget, Rådhuset (tlf .77 87 10 00)