BUK-fondet

Barn- og unges kommunestyre i Lenvik (BUK) stiller årlig kroner 100.000 til rådighet til aktivitetstilbud for barn og unge i Lenvik.

Det er barn og unge som kan søke på disse midlene og de skal gå til å ta i bruk den ressurs som barn og unge representerer. Her kan lag, foreninger og iderike barn- og unge søke om midler til utstyr eller prosjekter.

Midlene har tidligere gått til blant annet å opprette et filmstudio på Ungdommens hus og til aktivitetstilbud for barn og unge i lag, skoler og ungdomsklubber.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva midlene skal gå til og det må legges ved et budsjett.  Det kan ikke søkes om midler til drift.

En person over 18 år må stå ansvarlig for disposisjon av tildelte midler, og det kan bli avkrevd dokumentasjon på at midlene er brukt i henhold til søknaden.

Tildelingskriterier

I vedtektene for BUK og ungdomsrådet, står det følgende:

«Å ta i bruk den ressurs som barn og ungdom representerer»

«Stimulere til medvirkning og deltakelse blant barn og ungdom»

Det må derfor anses som et hovedkriterium at tiltak eller prosjekt som støttes, ikke bare skal være for barn og unge, men også med barn og unge.

 1. Barn og unge selv må være hovedaktører i tiltaket eller prosjektet. Dette må dokumenteres dersom det er voksne som søker, bl.a. ved at søknaden også er underskrevet av representant for barn og unge. Tiltaket/prosjektet må ha en rusfri profil. Person over 18 år må stå som ansvarlig for tildelte midler.
 2. Kommunale virksomheter som skoler og barnehager kan ikke stå som søkere. Tiltak eller prosjekt knyttet til disse må søkes på av f.eks. elevråd eller foreldreutvalg, og det må ikke knyttes til ordinær drift av skolen eller barnehagen.
 3. Tiltak iverksatt av kommersielle aktører der hovedformålet er fortjeneste for vedkommede aktør, er ikke støtteberettiget selv om det er høy grad av barn- og ungdomsmedvirkning.
 4. Søknaden inneholde følgende opplysninger:
  a)    Budsjett som også inneholder opplysninger om egenandel. Man kan ikke påregne at BUK-midlene kan fullfinansiere tiltak/prosjekt.
  b)    Hvordan, og i hvilken grad barn og unge er involvert.
  c)    Navn på økonomisk ansvarlig
  d)    Post- og event. e-postadresse, telefonnummer
  e)    Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til

 Søknad sendes:

Lenvik kommune
Pb 602
9306 Finnsnes
Merk søknaden "BUK-fondet"