Idrettsstipend

Lenvik kommune vedtok i 2015 at det skal deles ut idrettsstipend for unge utøvere. Ordningen er gjeldene fra 2016.

Rammer og formål

Lenvik kommune kan hvert år dele ut inntil 2 idrettsstipend bestående av et pengebeløp på kr 12 500. Utøveren kan bare motta stipendet en gang.

Søker må være i aldersgruppen 14-25 år med folkeregistrert adresse i Lenvik kommune, men kan være student/pendler. Søker må representere et idrettslag eller skytterlag i Lenvik kommune. Søker kan være aktiv konkurranseutøver, eller trener/leder.

Stipendiet kan benyttes til deltakelse i treningssamlinger/studier og konkurranser på høyt nivå, som tar sikte på å gi søkeren økt kompetanse og videreutvikling. Søker holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for dette.

I utgangspunktet gis det ikke stipend til grunn- og videreutdanning eller til kurs som har forbedret lønnskompetanse som formål.

Dersom det et år ikke er kvalifiserte søkere, kan stipendutvalget/ velge å benytte midlene til annet formål.

Tildeling og bruk

Stipendmottakere skal avgi rapport for bruken av midlene innen 6 måneder. Blir stipendiet ikke brukt innen fastsatt tid, må det snarest gis melding til kultur og idrett. Dersom stipendiet ikke blir brukt til det formål det er søkt om, må stipendet tilbakebetales.

Stipendutvalget/idrettsrådet fatter vedtak på om noen/hvem tildeles stipend.

Utdelingen skjer i forbindelse med et egnet idrettsarrangement, eller i forbindelse med barn og unges kommunestyre eller kommunestyret.

Tidligere års tildeling

2017 (utdelt 4 stipender)
Erik Nikolaisen, ski
Senja turntropp
Patrick Pedersen. turn
Elias Ludviksen, friidrett

2018
Emma Granlind, fotball
Kristina Helen Pettersen, sprang- og dressur

2019
Maria Emilie Jokobsen, sprang- og dressur 

Søknad

Søknad fremmet på eget skjema som finnes på siden for søknadsskjema 

Søknadfrist er 1. april.

Søknad skal inneholde opplysninger om idrettslig tilknytning, utdannelse, framtidsplaner/ambisjoner, og hva stipendet skal brukes til.

 

Retningslinjene er vedtatt i kommunestyret 18.02.16, i sak12/16