Kulturstipend

Lenvik kommune vedtok i 2015 at det skal deles ut kulturstipend for unge utøvere/aktører. Ordningen er gjeldene fra 2016.

 

Rammer og formål

Lenvik kommune kan hvert år dele ut inntil 2 kulturstipend bestående av et pengebeløp på kr 12 500. Utøveren kan bare motta stipendet en gang.

Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller mindre samenslutninger, f.eks band eller teatergrupper, med folkeregistrer adresse i Lenvik kommune, men kan være student/pendler.

Det gis studie-/arbeidsstipend innen kulturfeltet. Aldersgruppen for stipendordningen er 14-25 år. Formålet med stipendet er å gi unge talentfulle utøvere muligheten til å videreutvikle seg innen sitt område. Stipendbeløpet kan også benyttes til utstyr.

I utgangspunktet gis det ikke stipend til grunn- og videreutdanning eller til kurs som har forbedret lønnskompetanse som formål.

Dersom det et år ikke er kvalifiserte søkere, kan stipendutvalget velge å benytte midlene til annet formål.

Tildeling og bruk

Stipendmottakere skal avgi rapport for bruken av midlene innen 6 måneder. Blir stipendiet ikke brukt innen fastsatt tid, må det snarest gis melding til kultur og idrett. Dersom stipendiet ikke blir brukt til det formål det er søkt om, må stipendet tilbakebetales.

Stipendutvalget beslutter hvem skom skal tildeles stipend.

Utdelingen skjer i forbindelse med barn og unges kommunestyre eller kommunestyret.

Tidligere års tildelinger

2016
"How to kiss a frog", musikk/gruppe

2017
Ingen søkere

2018
Ingen søkere

2019
Sanne Suh Berger, piano

Søknad

Søknad fremmet på eget skjema som finnes på siden for søknadsskjema 

Søknadfrist er 1. april.

Søknad skal inneholde opplysninger om kulturell tilknytning, utdannelse, framtidsplaner/ambisjoner, og hva stipendet skal brukes til.

 

Retningslinjene er vedtatt i kommunestyret 18.02.16, i sak12/16.