Byggesak

Uansett hva du ønsker å bygge, må tiltaket være i samsvar med plan og regelverk. Fra og med 1. juli 2015 kan du bygge mye uten å søke, men du må huske å sjekke planstatus med reguleringsbestemmelser der du bor. Dersom tiltaket ikke er i samsvar med gjeldende regelverk MÅ det søkes dispensasjon.

Byggesaksavdeling

Kommunens byggesaksavdeling tilhører faggruppe plan- og byggesak. All søknadsbehandling i byggesaker foregår faggruppen. Større saker, saker av prinsipiell betydning og dispensasjoner behandles av Utvalg for miljø og forvaltning, etter innstilling fra rådmannen.

Har du behov for møte eller telefonsamtale med byggesaksavdelingen?
Kontakt Kundetorget på telefon 77 87 10 00, så setter de deg opp på avtale med tilgjengelig byggesaksbehandler.

 

Byggesaker behandles i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter. Oppføring, riving og endring av bygninger, anlegg og konstruksjoner skal, som hovedregell, godkjennes av kommunen før arbeidene settes igang. 

Ordinære byggesaker behandles administrativt, og vedtak fattes av fagleder plan- og byggesak. De fleste tiltak som berører bygninger, veier og anlegg er i utgangspunktet søknadspliktige. Dette innebærer at det skal være ansvarlige personer/foretak som står for søking, planlegging/ prosjektering, utførelse og kontroll.

Overordnede bestemmelser

Plan- og bygningsloven setter almenne bestemmelser, som for eksempel byggegrense til nabo hvor hovedregelen er at tiltaket må være minimum 4 meter fra nabogrensen. For garasjer og uthus kan kommunen gi tillatelse til plassering inntil 1 meter fra nabogrensen. Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare med bestemmelsene i veiloven. Reguleringsplan og kommuneplan regulerer konkrete bestemmelser for område du bor på, herunder hva og hvor du kan bygge i forhold til byggegrense, hvor stor grad av tomten som kan bebygges osv. Det er derfor viktig at du setter deg inn i reguleringsplanen som gjelder for ditt område og kommuneplanen for først å finne ut hva du faktisk kan bygge på din eiendom.

Dersom du ønsker informasjon om reguleringsplanstatus for din eiendom kan du benytte kommunens kartløsning på nett. 
Kommunekart er en selvbetjeningsløsning der alle kartdata i kommunen kan vises. Her kan du også se komplett plansituasjon.

Åpne Kommunekart med reguleringsplaner...   Veileder Kommunekart og plandata...

Dersom du ikke får til å bruke Kommunekart kan du sende en henvendelse til postmottak@lenvik.kommune.no  med emne "reguleringsstatus gnr. .. bnr…", så vil denne bli manuelt ekspedert.

Hva skal du bygge?

Ombygging av egen bolig

Fra 1.1.2016 ble det enklere og billigere å tilpassse boligen til utleie eller egne behov. En viktig forutsetning er at rommene er inne i boligen. Rommet du vil endre må ligge inntil et annet oppholdsrom, det vil si at rommene må dele vegg, tak eller gulv.

Hvis boligen er bygget før 1. juli 2011, vil det heretter være enklere å for eksempel gjøre om boden til gjesterom. Dette gjelder også for de i borettslag og sameie. 

Du må fremdeles søke om tillatelse hos kommunen, men regelendringen gjør det lettere å få prosjektet godkjent. Du kan søke selv eller få et ansvarlig foretak til å søke for deg. Søker du selv, er det du som må passe på at alt går riktig for seg, og at tekniske krav blir fulgt.

Endringene som nå innføres betyr i praksis at du som boligeier ikke trenger å oppfylle alle tekniske krav til blant annet energi, tilgjengelighet, radon og dagslys når du søker om bruksendring.

- Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2,0 meter. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde.
- Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu.
- Ingen krav til tilfredstillende utsyn.
- Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass, kun et generelt krav om at boenheten skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring.
- Rommet må være isolert, men du bestemmer selv hvor mye isolasjon boenheten trenger.
- Lufting med vindu/luftventiler anses som tilstrekkelig ventilasjon hvis uteluften er god nok. 
- Ikke krav til at rommet skal være tilgjengelig utformet for rullestolbrukere eller andre med nedsatt funksjonsevne.
- Ikke krav til radonsperre og radonbrønn. Hvis du får mye radon i rommet kan du løse dette med andre egnede tiltak.
- Ikke krav til spesielle energibestemmelser bortsett fra et generelt krav om å tilrettelegge for forsvarlig energibruk. 
- Ikke krav til at arealet skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg.

Les mer om endringene

Tiltak du ikke trenger å søke om

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke.

Les mer om de nye reglene her

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har laget en ny veiviser på nett, som hjelper deg med å finne ut om du kan benytte deg av de nye reglene.

Åpne veiviseren

Tiltak du kan søke om selv

Tilbygg. Du kan søke selv om å oppføre tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg ha kjeller, såframt kjelleren bare inneholder tilleggsdel, og har himlingen lavere enn 1,5 m over det planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen. (Se byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1, jf. § 6-1).

Frittliggende bygning (eksempelvis garasje) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m² . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet Du kan selv søke om å endre bod eller vaskerom til f.eks. soverom, stue eller liknende innenfor eksisterende enebolig / leilighet eller branncelle.

Du kan ikke søke selv dersom tiltaket medfører endringer i bærende konstruksjoner (for eksempel pigging av gulv eller åpning i bærevegg).

Enkelte skilt- og reklameinnretninger Se saksforskriftene § 3 – 1 her for vilkår.

Enkelte antennesystem Se saksforskriftene § 3 – 1 her for vilkår.

Alminnelige driftsbygninger i landbruket Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav b om alminnelige driftsbygninger i landbruket, er:

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving av, eller bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Midlertidige bygninger Du kan selv søke om å oppføre midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl. § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

Tiltak du må få et firma til å søke for deg

Noen tiltak er av en slik art at man må ha hjelp fra et fagkyndig firma i søknadsprossessen.

Dette gjelder blant annet:
Nye eneboliger
Nye fritidsboliger
Påbygg
Takoppløft/ark
Tilbygg over 50m² (samlet bruksareal eller bebygd areal).
Ny bruksenhet i eksisterende bolig.

Du må først finne et foretak som kan stå ansvarlig for tiltaket for deg. Noen foretak har sentral godkjenning og er dermed forhåndsgodkjent hos kommunen. Andre foretak har ikke sentral godkjenning og må godkjennes av kommunen i hver konkrete sak. Register over firma med sentral godkjenning finner du her. (Ekstern lenke).

Firmaet skal være den som holder kontakten med kommunen når søknaden er sendt kommunen. Har du noen spørsmål i løpet av byggesaken, er det firmaet du skal kontakte.

Du kan selvsagt kontakte kommunen for veiledning i forkant av byggesaken.

Sjekklister for søknader som skal sendes

Sjekkliste for søknad om tillatelse MED ansvarsrett...

Sjekkliste for søknad om tillatelse UTEN ansvarsrett...

Før du skal bygge

Er du usikker på hvordan tiltaket er i forhold til lover og regler og har noe konkret du ønsker diskutert med kommunen før oppstart, kan du anmode om en forhåndskonferansen. Skjemaet for dette finner du her.

Anmodning om forhåndskonferanse

Hvor stort kan du bygge?

Kommunen setter begrensninger på hvor mye areal eller volum som kan bygges på hver enkelt tomt. Det kan være komplisert å finne ut hvor mye og hvor stort man kan bygge. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har laget en veiviser som hjelper deg med å finne ut hvor mye man kan bygge på egen tomt.

Åpne veiviser

Hvordan søke?

Søknadsskjema for byggesaker finnes på DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) sine sider.

Søknadsskjemaer hos DIBK (ekstern side)

Hvilke skjema som skal brukes, er avhengig at tiltakets omfang. Noen av de vanligste er:

  • Blankettnr 5154Nabovarsel, 5155Gjenpart av nabovarsel OG 5156Kvittering nabovarsel skal følge alle søknader.
  • Blankettnr 5153 - Søknad om tiltakuten ansvarsrett benyttes ved tilbygg under 50 m2 (veranda/balkong/rom til beboelse osv), frittliggende bygninger under 70 m2 som ikke benyttes til varig opphold/beboelse, samt andre mindre tiltak. 
  • Blankettnr 5174 - Søknad om tillatelse til tiltak benyttes til større bygningsarbeider. Blankettnr 5175 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer må også fylles ut, og det må søkes ansvarsretter. Ved søknad på blankettnr 5174 oppfordres det til å kontakte kommunen i forkant.

 

Andre søknadsskjema laget for Lenvik kommune:

Søknad om dispensasjon
(Kommuneplanens arealdel/ Reguleringsplan/ Plan og bygningsloven/ Teknisk forskrift/ Vegloven/ annet lovverk)

Nabosamtykke / Naboerklæring
(Relatert til oppføring av tiltak innenfor avstandsgrense(r) til naboeiendom.

Erklæring
(Dispensasjon fra veglovens § 29 for kommunale veier / byggegrense fastsatt i reguleringsplan)

Søknad om avkjørsel fra kommunal vei

 

Situasjonsplan

I forbindelse med byggesaker er det krav om at det legges ved situasjonsplan. Planlagte tiltak skal tegnes inn på situasjonskartet.
Raskest og enklest metode for å tilfredsstille kravene som stilles til situasjonsplan og beskrivelse av situasjonen, og i tillegg få et ryddig og oversiktlig kart, er å bestille situasjonskartpakken fra Lenvik kommunes e-Torg løsning.

Les mer om situasjonsplan

Nabovarsel

Skal du utføre byggetiltak som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Når du sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet.

Les mer og send nabovarsel

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Ny plan- og bygningslov (pbl) trådte i kraft 1.7.10 og kommunen pålegges etter § 25-1 å føre tilsyn med tiltak etter denne lov. Den nye pbl overlater i større grad enn tidligere ansvar for oppfølging av lovens krav til dokumentasjon og teknisk utførelse til tiltakshaver og ansvarlige aktører. Ansvaret bygger på tillit og for å oppnå sentrale målsettinger om byggkvalitet er det viktig å følge opp at aktørene er sitt ansvar bevisst og jobber systematisk med å kvalitetssikre sitt arbeid til å følge lovgitte krav og tillatelser.

Strategiplan for Lenvik kommunens arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging av byggesaker finner du her:

Strategiplan

Priser, gebyrer og avgifter

De fleste fleste priser og gebyrer er oppgitt i kommunens betalingsregulativ. Ytterligere informasjon om gebyrer fås ved henvendelse til kommunens kundetorg eller byggesaksavdeling (Satser for byggesaksbehandling fra side 10).

Betalingssatser/gebyrer

Lenker/dokumenter

DiBK (Direktoratet for byggkvalitet)

Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17 - DiBK)

Byggesaksforskriften med veiledning (SAK10 - DiBK)

Statkart.no (Statens kartverk)

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven på Lovdata)

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften på Lovdata)

Forbrukerrådet (kjøp/bygging av bolig)