Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i Lenvik kommune

Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av et takstmessig verdianslag for fast eiendom. Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning, og grunneierens økonomiske situasjon ut over eiendommens antatte verdi har ikke betydning for utmålingen av skatten.

Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt, og skattøret (promillesats) vedtas under budsjettbehandlingen hvert år.
Det skrives ut eiendomsskatt i hele Lenvik kommune.
Skattesatsen er av kommunestyret satt til 4 promille for bolig og 4,5 for næring

Eiendomsskattetaksten på den enkelte eiendom gjelder i utgangspunktet 10 år fra sist hovedtaksering som var gjennomført i 2008, såfremt det ikke skjer endringer av betydning på eiendommene som medfører retaksering. På grunn av overgang til Senja kommune i 2020 er ny hovedtaksering utsatt til 2022.

For oversikt over eiendomsskattegrunnlag og beregning, logge inn på tjenesten "Min Eiendom".
Her vil du også finne oversikt over dine andre kommunale gebyrer, i tillegg til annen informasjon om eiendommen.

Innlogging til Min Eiendom

Retaksering

Ved bygnings- eller arealmessige endringer på en eiendom, kan det gjennomføres en retaksering jf eiendomsskatteloven. Dette kan være;

  • Fradeling/sammenføyning av eiendommer
  • Omfattende brannskade eller bygninger som er revet
  • Oppføring av nye bygninger
  • Dersom verdien av eiendommen er vesentlig forandret

Kommunen identifiserer endringer og sender ut varsel til eiendomsbesitter i forkant av retakseringen. Eiendomsbesitter kan også selv kreve retaksering innen 1. november forut skatteåret. (Når retakseringen begjæres av eiendomsbesitter, skal denne dekke kostnadene.) 
Liste over retakserte eiendommer legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars året etter endring har funnet sted. Alle hjemmelshaverne hvor eiendommen er retaksert mottar eget brev om takst og skatt på sin eiendom. Klagefrist er 6 uker etter utlegging har funnet sted. Klagen må fremsettes skriftlig, les mer om klage nederst på siden.

Metodikk

Takstene for eiendomsskatt er vedtatt ut i fra (ett forsiktig) anslag på eiendommens markedsverdi. Med eiendom menes grunneiendom men alle påstående bygninger. (Landbruksbygninger er fritatt for eiendomsskatt etter lovens § 5h, og er ikke taksert).

Taksten baserer seg på faktorer som bygningstype, antall etasjer, areal, vurdert bygnigsmessig tilstand, byggeår etc. I tillegg er beliggenhet sentralt. Dette blir faktorisert ved ett sonekart, slik at bygninger med like arealer, byggeår osv beliggende i distriktet blir verdisatt lavere enn i sentrale områder.

Trykk på "Sonekart PDF" for å se kart over de ulike eiendomsskattesonene i kommunen.

Sonekart PDF

Alle takster, og metodikk for beregning av takstene, ble vedtatt av sakkyndig nemnd. Metodikken er beskrevet i dokumentet "Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt"

Les rammer og retningslinjer

Sakkyndig nemnd/ankenemnd

Kommunestyret har oppnevnt en sakkyndig nemnd bestående av fire faste medlemmer og fire varamedlemmer. Det er også oppnevnt en ankenemnd bestående av fire faste medlemmer og fire varamedlemmer. Nemndene er oppnevnt for valgperioden 2015-2019, og deres oppgaver og mandat er beskrevet i vedtektene.

Sakkyndig nemnd 2015-2019:

Varamedlemmer:

Anders Killie Solli (leder)

Roar Jørgensen

Sylvi Nilsen

Lars Jørgen Kristoffersen

Ina Aanesland

Hanne Berg Borhaug

Janstein Jørgensen

Jorunn Villseth

 

Sakkyndig ankenemd 2015-2019:

Varamedlemmer:

Roy Martinsen (leder)

Ole Birger Killie

Kjetil Rege

Bjørnar Johansen

Greta Hanssen

Ellinor Elverland

Randi Karlsen

Mathilde Karlsen

Fritak

I henhold til eiendomsskatteloven § 5 og § 7 er det en del skatteobjekter som skal eller kan fritas for eiendomsskatt. I mottatt skatteseddel og i skattelistene er det ett eget felt som beskriver om eiendommen omfattes av en fritaksbestemmelse eller ikke.

Retningslinjer for fritak (helt eller delvis) i Lenvik kommune

Hvis det er gitt helt eller delvis fritak for en eiendom, fremkommer det på skatteseddelen eller på de utlagte skattelistene. For å beskrive fritaket er det brukt henvisninger til paragrafer i eiendomsskatteloven.

§ 5 h (helt eller delvis)

Landbruksbygninger er fritatt for eiendomsskatt. Boligbygg/fritidsbygg med tilhørende tomt omfattes ikke av unntaket og skal takseres. Det samme gjelder andre bygg eller driftsmidler som ikke kan henføres direkte til landbruksvirksomheten (for eksempel garasjer, naust og lignende). I tillegg betraktes bebygde eiendommer som er større enn 100 daa (dekar) eller har mer enn 20 daa dyrket mark, som konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Konsesjonspliktige landbrukseiendommer, med tilhørende takstberettiget bygningsmasse, gis en reduksjon av ytre faktor lik 0,3.

§ 7 a (helt eller delvis)

Lenvik kommunestyre gjorde i sak 32/08 følgende vedtak:

”Lenvik kommunestyre vedtar fritak for eiendomsskatt eiendom til stiftelse eller institusjoner (eks idrettslag og lignende)".

Alle lag, foreninger og sammenslutninger som har ett klart samfunnsnyttig formål, gis fritak.

§ 7 c (helt eller delvis)

Lenvik kommunestyre vedtok i 2014 (sak 57/14) å oppheve vedtak fra 2008 (sak 132/08) om å gi nye boliger 5 år fritak for eiendomsskatt. Les mer

Skattelister

Tidligere års eiendomsskattelister og fritakslister finner du nedenfor:

Skattelister og fritakslister fra tidligere år

Vedtekter

Eiendomsskattevedtekter for Lenvik kommune ble vedtatt av kommunestyret i Lenvik den 23.10.2008, sak 105/08.

Forslaget til eiendomsskattevedtekter er utarbeidet på grunnlag av standard vedtekter fra Kommunenes sentralforbund (KS). Forslaget ble fremlagt for sakkyndig nemnd i møte den 13.8.2008. Rammene som er fastsatt av Kommunestyret (K-sak 38/08 m.v.) ved blant annet vedtak om sammensetning av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd er innarbeidet i forslaget. De foreslåtte endringer i møtet den 13.8.2008 i sakkyndig nemnd er også innarbeidet i forslaget.


KAP. I – SAKKYNDIG TAKSTNEMND

§ 1-1 I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33 og Finansdepartementets samtykke velger kommunestyret én sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette eiendommer i Lenvik kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn.

Den sakkyndige nemnd skal bestå av 4 medlemmer (leder, nestleder og 2 medlemmer). I tillegg velges 4 varamedlemmer.

Ved stemmelikhet vil leders stemme avgjøre avstemmingen. Nemda er beslutningsdyktig når flere enn 2 representanter er tilstede.

Den sakkyndige ankenemnd skal bestå av 4 medlemmer (leder, nestleder og 2 medlemmer). I tillegg velges 4 varamedlemmer.

Valgperioden følger kommunevalgperioden.

§ 1-2 Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt

Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem av sakkyndig nemnd eller ankenemnd, er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.

Et medlem er inhabil til å delta i taksten når medlemmet
a) selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
b) er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken,
c) er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller fostermor eller er fosterbarn til eier,
d) er verge for en person som nevnt under a),
e) er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen
f) er medlem av formannskapet.

Likedan er et medlem inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet.

Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil.

§ 1-3 Medlemmer av den sakkyndige nemnd og sakkyndig ankenemnd plikter å stille til alle møter i de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall.

§ 1-4 Sakkyndige.
Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder når dette anses nødvendig.

De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett.


KAP. II – FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN

§ 2-1 Eiendomsskattekontoret har organisatorisk tilknytning til Plan- og Utviklingsenheten. Det påligger eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for den sakkyndige nemnd og ankenemnd.

§ 2-2 Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over eiendommer som den sakkyndige nemnd inviteres til å vurdere. Listen skal også inneholde eiendommer som skal unntas eller kan fritas for eiendomsskatt, jf eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. Det bør etableres en egen liste over verk og bruk.

§ 2-3 Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom. Eiendomskattekontoret kan be eieren utlevere opplysninger av betydning for taksten.

§ 2-4 Eiendomsskattekontoret engasjerer besiktigelsesmenn i samråd med den sakkyndige takstnemnd. Hver besiktigelsesmann anvises et takstdistrikt eller liste over verk og bruk.


KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN

§ 3-1 Det påligger lederen av den sakkyndige nemnd, i samarbeid med eiendomsskattekontoret å planlegge og lede arbeidet med takseringen. Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter i takstnemnda / takstnemndene.

Eiendomsskattekontoret berammer takstene i samråd med den sakkyndige nemnd og besiktigelsen i samråd med besiktigelsesmennene.

§ 3-2 Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter den sakkyndige nemnd alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.

Den sakkyndige nemnd skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen.

Den sakkyndige nemnd kan vedta sjabloner til bruk i takseringen. Sjablonene skal være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommenes beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet kan virke inn på verdien.

Det skal føres protokoll over forhandlingene i den sakkyndige nemnd.

§ 3-3 Den sakkyndige nemnd er i samarbeid med eiendomsskattekontoret ansvarlig for å gi besiktigelsesmennene informasjon og veiledning om praktiseringen av de alminnelige retningslinjene. Prøvetaksering bør finne sted med så vel nemnda som besiktigelses-mennene til stede for å sikre likeartet praksis.

§ 3-4 Eiendommens eier skal varsles om at takst skal holdes. Eiendomsskattekontoret fastsetter frist for varsel.

§ 3-5 Eiendommene skal i alle tilfelle besiktiges av en besiktigelsesmann. I forbindelse med befaringen utarbeider besiktigelsesmennene forslag til takst.

Forslag til takst bør inneholde grunnlagsdata og prinsippene for verdsettelsen. Ved taksering av antatte verk og bruk bør takstforslaget også inneholde de opplysninger som er nødvendige for at den sakkyndige nemnd skal kunne ta stilling til om eiendommen kvalifiserer som verk og bruk og hvilke maskiner og tilbehør som skal medtas i taksten.

§ 3-6 Den sakkyndige nemnda fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er utarbeidet av besiktigelsesmennene.

Den sakkyndige nemnd tar i forbindelse med fastsettelsen av taksten stilling til om den enkelte eiendom inngår i eiendomsskatteområdet (hvis dette er avgrenset til områder helt eller delvis utbygd på byvis) eller skal beskattes som verk og bruk, samt hvilket tilbehør og ting som skal inngå i taksten, jf eiendomsskatteloven § 4 tredje og fjerde punkt, og hvilke eiendommer som skal unntas fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5.

Det bør utarbeides særskilt forslag for grunn og bygning hvis de eies av forskjellige skattytere.

Besiktigelsesmennene deltar ikke i den sakkyndige nemnds fastsettelse av taksten.

§ 3-7 Takstprotokollen må inneholde opplysninger om når takst er avholdt, hvilken eiendom det gjelder, og takstsummen. Videre bør den kort angi hva som inngår i taksten og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. Alternativt kan disse opplysninger gis ved en henvisning til besiktigelsesmannens takstforslag. Takstprotokollen skal undertegnes ved avslutningen av hvert møte.


KAP. IV - OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING

§ 4-1 I perioden mellom de alminnelige takseringer kan omtaksering/særskilt taksering foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av byskattelovens § 4, 3. og 4. ledd.

Fristen for å begjære omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret.

Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt.

Verdsettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering.

Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak.


KAP. V - OVERTAKST

§ 5-1 Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet.

§ 5-2 Begjæring om overtakst må fremsettes innen tre uker fra utleggelse av skattelisten det året alminnelig omtaksering finner sted eller fra melding av vedtak ved omtaksering/ særskilt taksering etter byskatteloven § 4, 3. og 4. ledd.

§ 5-3 Ved fristoversittelse kan fristutsettelse innvilges når skattyter ikke kan bebreides for fristoversittelsen eller det er av særlig stor betydning å få behandlet begjæringen.

§ 5-4 Begjæring om overtakst sendes eiendomsskattekontoret. Så snart som mulig etter at klagefristen er ute oversender eiendomsskattekontoret samtlige begjæringer til den sakkyndige nemnd.

§ 5-5 Den sakkyndige nemnd kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner begjæringen begrunnet. I motsatt fall oversendes begjæringen til den sakkyndige ankenemnd.

§ 5-6 Den sakkyndige ankenemnd avholder overtakst etter forutgående besiktigelse.

§ 5-7 Den sakkyndige ankenemnd kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til skattyters ugunst.

§ 5-8 Den sakkyndige ankenemnd utarbeider en overtakstprotokoll med en kort begrunnelse for overtaksten. Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse overtaksten bygger på og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. Overtakstprotokollen må ta stilling til klagerens anførsler.

§ 5-9 Begjæring om overtakst har ikke oppsettende virkning.


KAP. VI - FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 6-1 Kommunestyret/formannskapet fastsetter godtgjørelsen til nemndsmedlemmer og besiktigelsesmenn.

Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i § 1-3. Eiendomsskattekontoret sørger for utbetaling av godtgjørelsen.

§ 6-2 Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt må alminnelig taksering være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret. Deretter skal eiendomsskatten så vidt mulig være utskrevet og skattelisten offentliggjort innen 1. mars i skattåret. Første året bunnfradrag innføres er fristen 1. april.

§ 6-3 Eiendomsskattekontoret fører eiendomsskatteliste med slik innhold som nevnt i eiendomsskatteloven § 15. Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse finner sted. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å begjære overtakst og hvem begjæringen skal sendes til.

Samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut sendes skatteseddel til skattyter.

§ 6-4 Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer som kommunestyret fastsetter.

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til:
Lenvik kommune
Eiendomsskatt
Postboks 602
9306 Finnsnes

Klage kan sendes på elektronisk skjema, Klage enkeltvedtak (Bruk valget "eiendomsskatt" under "Klagen gjelder".)

I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette. Det må tydelig fremgå hvilket gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen) klagen gjelder.

Frist for å klage til kommunen: Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten. Det betyr at fristen for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt er senest 12. april. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om du har sendt inn en klage.

Klage etter fristen: Klager innsendt etter 12. april vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Lenker/dokumenter

Lov om eiendomsskatt i kommunane

Kontaktinformasjon:
Lenvik kommune, Eiendomsskattekontoret
tlf. 46856385