Brann og redning

Brann- og redningstjenesten

Brannvesenet er etter brannvernlovgivinga §§ 11 og 12, pålagt utrykningsplikt og beredskap ved alle akutte ulykkessituasjoner. Dette setter store krav til mannskapene og vi er avhengige av å ha moderne, godt utstyr vi kan stole på når alle mulige og umulige utfordringer møter oss. Vi har et godt samarbeid med andre redningsenheter.

Beredskap

Brannvesenets beredskapsavdeling dekker brann- og redningsberedskapen i kommunen og yter assistanse ved brann, ulykker og andre hendelser hvor publikum trenger hjelp, blant annet gjelder dette ved trafikkulykker, arbeidsulykker, forurensingsuhell og ulykker med farlig gods.

På Finnsnes består hjemmevakt utrykningsstyrken av; overbefal, (brannsjefen eller den som er stedfortreder) 1 utrykningsleder samt 4 brannkonstabler. Totalt på Finnsnes består beredskapsstyrken av 20 mann, med dreiende 4 delt hjemmevakt, på natt og helg. I Botnhamn, Gibostad og Rossfjordstraumen, er det 10 brannkonstabler med lommevarsler, uten vakt. Fjordgård og Husøy har branndepot bemanning med 8 tilkallingsmannskaper. Korvikhamn branndepot har 6 tilkallingsmannskaper. Disse har ikke hjemmevakt, men møter på alarm når de er til stede og ved behov. Hele Lenvik brannberedskapstyrke består av 70 deltids brannkonstabler. Beredskapstyrken er også oppsatt med utstyr for å yte akutt førsthjelp, i samarbeid med legevakta.

Nødmeldesentralen 110 i Tromsø, alarmerer ut mannskaper etter behov og i samarbeid med vakthavende brannsjef.

Forebyggende

Alt arbeid ved brannforebyggende avdeling er retta inn mot å forebygge brann, som igjen skal begrense tap av liv og helse, samt tap av store verdier. Avdelingen skal være slik bemannet og ha en slik kompetanse at de krav som stilles til gjennomføring av brannforebyggende oppgaver og tilsynsoppgaver oppfylles. Forskriftene stiller krav til at det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid per 10 000 innbyggere i kommunen.

Arbeidsoppgaver er tilsyn med særskilte brannobjekter, boligtilsyn, feiing og tilsyn med ildsted, saksbehandling av brannfarlig og eksplosiv vare, informasjon, opplæring og undervisning.

Lenker

Følg Lenvik brannvesen på Facebook

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. DSB skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

DSB.no

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Brann- og feiervesen

Besøksadresse:

Botnhågveien 10
9300 Finnsnes

Posadresse:

Lenvik kommune pb 602
9306 Finnsnes

Telefon: 77871000

Kontaktperson: Arnstein Smevik

Tittel: Brannsjef

Telefon: 905 69 962