Landbruk

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret holder til i Lenvik rådhus. 1. etasje. Kontoret er åpent for publikum i rådhusets åpningstid, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd.

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

 • jordloven
 • skogbruksloven
 • konsesjonsloven
 • forurensingsloven, landbruksrelatert forurensing

Andre oppgaver:

 • jord- og skogbruksforvaltning
 • bygdeutvikling
 • skogfondordningen

Konsesjon på eiendom

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

Hvis du kjøper, overtar, arver eller får en konsesjonspliktig eiendom må du søke om konsesjon. Du trenger også konsesjon om du skal forpakte eiendom lengre enn ti år og skal søke om utsettelse på boplikt.

Les mer på link nederst på siden

Boplikt

Det finnes tre former for boplikt:

 • Lovbestemt boplikt er for nær slekt eller odelsberettigede som overtar landbrukseiendom.
 • Boplikt kan også settes som vilkår i konsesjonssak.
 • For små eiendommer kan boplikt være betingelse for konsesjonsfrihet i en kommune med forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense).

Les mer på link nederst på siden

Omdisponering og deling

I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert. En eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk, kan kun deles etter samtykke fra kommunen.

Ved avgjørelse om samtykke skal gis, skal det bl.a. tas hensyn til

 • om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
 • godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
 • kulturlandskapet

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke.

Søknad om deling av landbrukseiendommen skal sendes til kommunen. Søknaden må inneholde beskrivelse av eiendommen og beliggenhet på arealet det søkes om deling av.

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. 

Les mer på link nederst på siden

Nyttige lenker til andre nettsteder


Konsesjon på eiendom

Omdisponering og deling

Boplikt

Gårdskart på internett – Her skriver du inn kommunenr (1931) og gårds- og bruksnummer, så får du kart over din eiendom

Statens landbruksforvaltning – Informasjon om regler, ordninger og tilskudd

Matmerk – Kvalitetsystem i landbruket (KSL) og Inn på tunet

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Mattilsynet

Stortingsmelding 9 – Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords

Linksamling relatert til landbruk hos Landbruks- og matdepartementet