Naturforvaltning

Naturforvaltning innenfor Lenvik kommune omfavner et stort spekter av forskjellige ansvarsområder.

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivsel. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål (som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder) direkte hjemlet i loven, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

Målgruppe

Personer som har behov for å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål.

Eget informasjonskriv

Vilkår

Det må søkes om tillatelse for å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter 

  • der fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer) 
  • der hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte 

I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper.

Søknad

Kommunen (eller Fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Gå til søknadsskjema (Plan og teknisk - Landbruk og miljø)

Vedlegg som skal følge søknaden:

- Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
- Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
- Kart som viser kjøretraseen
- Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Bruk av personlig verneutstyr

Aktuelt lovverk

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Lov om fritids- og småbåter §§ 38-40 (vannscootere)

Forvaltningsloven

Friluftsloven

 

Jegerprøven

Hvis du vil jakte, må du først ta jegerprøven. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs må du avlegge en teoretisk eksamen som avholdes av kommunen.

Målgruppe

Personer som er 14 år eller eldre og som ønsker å drive med jakt.

Vilkår

Jegerprøven kan avlegges av alle som er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Her kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Veiledning

Kommunen arrangerer skriftlig eksamen. Dette annonseres i lokalavisen. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene

Viltforvaltning

En viktig del av naturforvaltningen er arbeidet med viltforvaltning.

- Godkjenning av elgvald
- Tildeling av fellingstillatelser -elg
- Forvaltning av kommunalt viltfond
- Ettersøk av skadet vilt v/engasjerte ettersøkspersoner

Samarbeidspartnere

Ettersøksringen i Lenvik

Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr, villrein og bever tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt - unntatt bever - kreves ikke fellingstillatelse.

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for vald som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden. For villrein er det villreinnemnda som godkjenner bestandsplaner. Godkjente villreinvald tildeles fellingstillatelser for hvert enkelt jaktår.

Vilkår

Det må foreligge en godkjenning av vald for elg, hjort, rådyr, villrein eller bever. Kommunen/villreinnemnda fastsetter minstearealet som er det areal som grunneier må disponere for å få fellingstillatelse for ett dyr.

Veiledning

Det skal ikke søkes om fellingstillatelse. Kommunen (eller villreinnemnda) utsteder en årlig fellingstillatelse og sender den til valdansvarlige sin representant. Foreligger det en godkjent bestandsplan, utstedes alle fellingstillatelser første året for hele bestandsplanperioden. Dette gjelder ikke for villrein, der fellingstillatelse uansett utstedes for hvert enkelt jaktår.

Vald - godkjenning

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. For å få tillatelse til å felle hjortevilt og bever må valdet (det geografiske området som jakten skal foregå i) godkjennes.

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer.

Vilkår

Viltarter har ulike krav til areal. Tellende areal er lik antall dekar av de arealtyper som den enkelte art bruker regelmessig over flere år.
Kommunen fastsetter hva som er minstearealet for at et vald skal godkjennes.

Veiledning

Du må sende skriftlig søknad innen 15. mai med:

- opplysninger om hvilken art eller arter søknaden gjelder for
- kart som viser grensene for valdet
- oversikt over eiendommene (med gårds-og bruksnummer) som valdet omfatter og den enkelte eiendommens størrelse
- oppgave over tellende areal for den eller de aktuelle artene
- skriftlig samtykke fra samtlige jaktrettshavere i valdet
- navn og adresse på oppnevnt representant for valdet