Skogbruk

Her finner du informasjon om forskjellige virkemidler som er tatt i bruk innenfor skogbruk

Tiltaksplan for skogbruket

Lenvik kommune har utarbeidet en tiltaksplan for skogbruket (2007-2017). Planen tar for seg status, muligheter, handlingsplan og miljøoppgaver. Planen er tilgjengelig på siden for sektor-/temaplaner.

Gå til side for sektor-/temaplan

Statstilskudd til skogkulturtiltak

Lenvik kommune er dessverre ikke tildelt kommunale virkemidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2015. (Se forøvrig gjeldende forskrift nederst.)

Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Mer info om Skogfond finner du på lenken nederst

Avvirkningstilskudd

Dette tilskuddet blir gitt enten når du hogger ned lauvskog for så å plante barskog, eller ved hogst av skjerm over et plantefelt. Tilskuddet er på 140 kr/daa.

Tynning

Tilskuddet for tynning blir gitt pr dekar. Tilskuddssatsen er for tiden 300 kr /daa, for både lauv- og barskog.

Veibygging

Det gis tilskudd til bygging av traktor- og skogsbilveger. Dette gis der en ved å bygge en skogsvei, får tak i skog, som ellers ville ha vært vanskelig å få tak i. Det gis tilskudd på inntil 70% for traktorveg, og inntil 75 % for skogsbilveg. Tilskuddet beregnes av de totale kostnadene.

Mer info om veibygging finnes på link nederst på siden.

Arbeid for ungdom

Mange skogeiere ønsker å få hjelp til planting eller rydding. Kommunen har i mange år organisert, og hatt arbeidsgiveransvaret for ungdomsgjenger som planter eller rydder. Alle ungdommene blir kjørt på Aktivt skogbrukskurs før de begynner.

Praktisk skogskurs

Gjennom serien "Aktivt skogbruk" kan vi tilby praktiske skogskurs med varihet fra 1 til 7 dager. Disse kursa tar for seg forskjellige emner som planting, rydding, stell og vedlikehold av motorsaga, hogstteknikk, framkjøring med traktor, tynning mm. Jeg prøver å kjøre disse kursa grendevis. Det må være minst 5 deltagere for å avholde et kurs. Prisen er meget rimelig.

Aktuelle nettsteder

Tilskudd til skogbruk

Skogfond

Skogfond med skattefordel

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Skogsvei

Hvordan trær plantes riktig