Vann og avløp

Vi som jobber med vann og avløp skal sørge for at kundene får et hygienisk betryggende og godt drikkevann, samt drifte alle kommunale vann- og avløpsanlegg. Tjenesten blir finansiert av kommunale gebyrer etter selvkost-prinsippet.

Kommunale vann og avløpsgebyrer

Alle som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er pliktig å betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Forbruksgebyr beregnes enten pr. kvm. bruksareal eller ut fra fjorårets innrapportert vannmålerstand.

Les mer om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Vannmåler

Private boliger tilknyttet offentlig vannforsyning i Lenvik velger selv om de ønsker å benytte vannmåler for måling av eksakt vannforbruk.
Næringsbygg tilknyttet offentlig vannforsyning er påkrevd å måle vannforbruk via vannmåler.
Vannmålerstand rapporteres årlig inn ved årsslutt, innrapportert målerstand gir grunnlag for beregning av forbruksgebyr for vann og avløp.

Les mer om vannmåler og vannmåleravlesning

Private avløpsanlegg

Etablering av nye, og utbedring av eksisterende avløpsanlegg er søknadspliktig. Søknad om utslippstillatelse sendes til kommunen. Bygging og utbedring skal utføres av godkjent entreprenør.

Les mer om private avløpsanlegg

Kommunale vannverk

Lenvik kommune har seks kommunale vannverk

 • Finnsnes vannverk
 • Straumen (Rossfjord) vannverk
 • Gibostad vannverk
 • Lysnes vannverk
 • Fjordgård vannverk
 • Husøy vannverk

Alle kommunale vannverk leverer vann av god kvalitet under normale forhold.

Ved Finnsnes, Lysnes og Husøy vannverk er det montert UV-rensing. Vannverkene i Fjordgård, Straumen og Gibostad er det montert UV-rensing, samt direktefiltreringsanlegg. Lenvik kommune tar ukentlige vannprøver på Finnsnes vannverk. På de andre vannverkene tas vannprøver hver 2. uke.

Kommunale avløpsanlegg

Lenvik kommune har bygd ut avløpsanlegg på/i;

 • Finnsnes
 • Silsand
 • Husøy
 • Straumen
 • Gibostad
 • Fjordgård
 • Lysnes
 • Blomli
 • Finnfjordeidet

Lenvik kommune har i dag tre renseanlegg i drift. Finnsnesodden renseanlegg, som er et mekanisk renseanlegg. Og Blomli og Straumen renseanlegg, som er biologisk/kjemiske anlegg.

Lenvik kommune har 21 pumpestasjoner i drift.

Privat vannforsyning

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Les mer på Mattilsynets nettsider

Telefonvarsling

Lenvik kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Nå kan du som innbygger eller kontaktpersoner for bedrifter kontrollere og eventuelt endre informasjonen om deg for slik varsling.

Kontroller eller endre din oppføring

Via UMS ServiceVarsling  sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.  Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner som er registrert i ett definerte område. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og skal dermed heller ikke motta varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager).

Kontroller eller endre din oppføring

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager.

Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.

Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.

Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert.

"Sårbare" abonnenter

Lenvik kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter og organisasjoner med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

• Alders og sykehjem

• Frisører

• Hoteller

• Leger/medisinsk

• Næringsmiddelindustri

• Renserier/vaskerier

• Restauranter/spisesteder

• Skole/barnehage

• Sykehus

• Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent. (Merk av rubrikk nederst på side for notering av kontaktinformasjon).

Aktuelle skjemaer

Søknadsskjema for tilkobling til offentlig vann og avløpsledning, utslippstillatelse mindre avløpsanlegg, melding om montert vannmåler m.m. finnes på siden for søknadsskjema, under menyen "Vann og avløp"

Søknadsskjemaer

Skjema for årsrapportering av minirenseanlegg og veileder til dette:

Rapporteringsskjema for minirenseanlegg

Veileder til årsrapportering av minirenseanlegg

Lover og forskrifter

Lenvik kommunes betalings- og gebyrregulativ

Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Lenvik kommune

Forurensningsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-3

Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2

Matloven

Forbrukerkjøpsloven

Produktansvarsloven

Drikkevannsforskriften

Forurensningsforskriften kap. 16