Vei og trafikk

Parkering

Hovedmålet med parkeringsregulering og håndhevelse på Finnsnes, er å skape en trafikksikker og ryddig parkeringssituasjon, effektiv utnyttelse av offentlige og private parkeringsanlegg, samt å sørge for fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Videre er parkeringspolitikken et viktig virkemiddel for å regulere byens biltrafikk og for å legge forholdene til rette for god og rask fremkommelighet.

Ved hensettelse av kjøretøy aksepterer fører de skiltede parkeringsvilkår, selv om føreren ikke forlater kjøretøyet.

Parkeringsvilkår

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker. 

Alle parkeringsplasser i Lenvik kommune (kommunale og private) som er regulert med betalt parkering, kan benyttes med Easypark-appen.

Les mer om mobilbetalt parkering

Trafikkontoret

Trafikkontoret er tillagt politimyndighet for håndheving av parkeringsbestemmelsene i hht. Vegtrafikkloven med forskrifter, og

- har ansvaret for den offentligrettslige parkeringsordningen på Finnsnes
- besørger vedlikehold av automater og skilt
- utarbeider skiltplaner i kommunen
- behandler søknader om parkeringsdispensasjoner fra håndverkere og andre yrkesgrupper med spesielle behov
- tildeler torgplasser
- har ansvaret for beplantning i Finnsnes sentrum
- kan tilby privat parkeringsregulering til borettslag og andre grunneiere

Parkering for forflytningshemmede

Bilfører eller passasjer med særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som ved parkering skal plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten.

Hvor gjelder parkeringstillatelsen?

Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere kjøretøy i hele landet:

  • på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,
  • på avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid,
  • utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt (dette gjelder ikke når det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid),
  • på steder der det er innført boligsoneparkering.


Parkeringskortet gjelder i hele Europa etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Hvem kan få tillatelsen og hvordan?

Personer som bare kan bevege seg en begrenset strekning. Også andre særlige behov kan gi rett til parkeringstillatelse, f.eks. at du må åpne bildør helt opp og dermed behøver større plass ved parkering.

Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om parkeringstillatelse. I søknaden må du beskrive behovet for parkering i tilknytning til bosted, arbeid og andre aktiviteter. Oppgi hvor og hvor ofte du må parkere.

Legeerklæring vedlegges.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknaden behandles av et utvalg, bestående av representant for forflytningshemmede, kommunelege 1, Trafikkontoret og Kundetorget. Utvalget har møte ca. 5-6 ganger pr. år.

Gebyr og kontrollsanksjon

Fra 1.1.2017 ble det innført nytt regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Størrelsen på gebyr og sanksjon er samordnet til like beløp på private og kommunale parkeringsplasser over hele landet, og er på henholdsvis kr 300,-, kr 600,- og kr 900,-. Tidligere begreper som "kontrollavgift" og "tilleggsavgift" er erstattet av begrepet «kontrollsanksjon». Benevnelsen parkeringsgebyr videreføres.

Parkeringsgebyr
  • Parkeringsgebyr kroner 900,- ilegges når kjøretøy står i strid med Vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriftene, - for eksempel på fortau, på bakketopp, i gangfelt eller i strid med parkering forbudt. Parkeringsgebyr kan kun illegges av politi eller kommunale parkeringsvakter. Ved parkeringsgebyr gjelder ikke "5-minutters regelen", som for ved "kontrollsanksjon".
Kontrollsanksjon
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300,-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid (+ 5 min), parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600,- 
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900,- 

Klage

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)

2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se utfyllende informasjon om standardvilkår etc hos parkeringsklagenemnda.no.

Snøbrøyting/vintervedlikehold

Lenvik kommune har ansvar for vintervedlikehold av 130 kilometer vei, med tilhørende fortau og gang- og sykkelveier. Det brøytes etter oppsatte ruter, og ved stort snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger, gangveger, fortau og uterom ved kommunale bygg. Det er satt standardkrav til brøytekontraktene. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snø i private avkjørseler, føles ikke nødvendigvis rettferdig. Men er fullt lovlig, etter blant annet vegloven. Lovgiver har veid rettferdighet for private grunneiere opp mot fremkommelighet for alle. Og fremkommelighet veier tyngst. 

Snø fra kommunale veier på privat eiendom

Lenvik kommune har stor forståelse for ulempene det medfører for beboere når noen av disse fylles med snø fra offentlig veg, fortau eller gang- og sykkelveg. Samtidig ønsker Lenvik kommune å belyse ulovligheten med å flytte denne snøen tilbake til veien som nettopp er ryddet, og lovligheten med å fylle private avkjørsler med snø fra offentlige veier. Dette ved å vise til den lovlighetsvurdering som er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989:

Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis".

I samme brev fremgår også: "At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet".

I tillegg viser Lenvik kommune til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland:
"Med enkelte unntak blir offentlige veier brøytet for snø. Dette medfører at snøen blir brøytet inn over private avkjørsler. Vanligvis strekker den offentlige veigrunnen seg ikke så langt at man unngår å brøyte snøen inn på de tilstøtende eiendommer. Dette er forhold som man må regne med ved avståelse av grunn til offentlige veiformål. Ved ekspropriasjon eller frivillig avtale om vederlaget for grunnavståelse forutsettes det tatt hensyn til ulemper som følge av dette. Er grunn avstått uten vederlag, må man gå ut fra at også ulempene ved forsvarlig snøbrøyting er godtatt dersom det ikke er tatt uttrykkelig forbehold på dette punkt".

Lover og forskrifter

Nyttige lenker til andre nettsteder  

Vegtrafikkloven

Trafikkregler

Skiltforskrifter 

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr (ny 2017)

Parkeringsforskriften (ny 2017)

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Forvaltningsloven

Om privatrettslig håndheving, se parkeringsklagenemnda.no

Vei og trafikk

Besøksadresse:

Sandvikveien 49
9300 Finnsnes

Posadresse:

Pb 602
9306 Finnsnes

Telefon: 77 87 10 00