Barn og unges kommunestyre

BUK - Barn og Unges Kommunestyre

Som en del av satsingen rundt Barnebyen vedtok Lenvik kommunestyre å etablere Barn og Unges kommunestyre i Lenvik (BUK) i 2009. 29. oktober 2009 satte daværende ordfører Martin Ness historiens første BUK i Lenvik. Siden da har alle grunnskoler og videregående skoler i Lenvik valgt to representanter og to vararepresentanter til barn og unges eget politiske organ i barnebykommunen. I tillegg er Ungdommens hus – Uhu – representert med to representanter i BUK.

BUK har som målsetting:

  • Å ta i bruk den resurs som barn og ungdom representerer i Lenvik
  • Et talerør i det politiske systemet for alle ungdommer i kommunen
  • Gi ungdom medinnflytelse over utforminga av ungdomspolitikken.
  • Bedre kontakten mellom ungdom, politikere og administrasjonen.
  • Arbeide for bedre samordning av ungdomspolitikken.
  • Stimulere til medvirkning og deltakelse blant barn og ungdom i samfunnsspørsmål.
  • Gi informasjon fra det politiske systemet tilbake til ungdom.

BUK møtes to ganger i året og legger frem sine saker.

BUK er et viktig organ i Lenvik kommune, og signalene som kommer fra ungdommene i kommunestyrene deres, skal tas med videre i det politiske og administrative arbeidet i Lenvik kommune.

Medlemmer

Det velges to medlemmer og to vara medlemmer fra hver av barne- og ungdomsskolene og to medlemmer og to vara medlemmer fra hver av de tre videregående skolene som ligger i kommunen. Medlemmene og vara medlemmene velges for 1 år av gangen.

De yngste som kan velges inn i BUK er 5-klassingene. Dette er på grunn av at elevrådsarbeidet starter på dette klassetrinnet. Øvre aldersgrense er det året en fyller 19 år.

Totalt vil BUK bestå av 30 medlemmer som fordeler seg på 24 medlemmer fra barne- og ungdomsskolene og 6 medlemmer fra de tre videregående skolene. Medlemmene og vara medlemmene skal velges av og blant medlemmene i elevrådene ved den enkelte skole.

Medlemmer BUK 2018 - 2019

Møter

BUK ledes av kommunens folkevalgte ordfører, som ikke har stemmerett i saker som er til behandling. Leder for ungdomsrådet trer inn i varaordførerfunksjonen. Agendaen til BUK er ganske åpen, representantene selv setter dagsorden med å bringe frem saker i BUK fra talerstolen, under noen hovedevner som skole/medbestemmelse, helse, transport og miljø.

Forsamlingen har årlig to møter: Ett i oktober og ett i mars. Rådmannen og aktuelle personer fra adminstrasjonen er også til stede på BUK.

Møtene i BUK er oppført i møtekalenderen til Lenvik kommune. Det utarbeides ikke spesielle sakspapirer eller protokoller til møtene i BUK.

Gå til møtekalender 

BUK-fondet

Barn- og unges kommunestyre i Lenvik (BUK) stiller årlig kroner 100.000 til rådighet til aktivitetstilbud for barn og unge i Lenvik.

Les mer om BUK-fondet