Eldrerådet

Eldrerådet skal sikre eldre innflytelse i saker som gjelder levekårene til de eldre. Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig, rådgivende organ for kommunen

Sammensetning

Kommunestyret velger eldrerådet for den kommunale valgperioden. Eldrerådet har 7 medlemmer med varamedlemmer. 6 av medlemmene m/varamedlemmer velges etter forslag fra pensjonistforeningene i kommunen. 1 av medlem m/personlig varamedlem velges blant kommunestyrets medlemmer. Eldrerådet velger selv leder og nestleder

Mandat

Eldrerådet kan fritt ta opp saker som de ønsker å uttale seg om. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre i kommunen, jf. lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.91 nr. 76, § 3. Eldrerådets uttalelse skal følge saken gjennom hele behandlingsrunde.

Alle saksdokumenter skal legges fram for eldrerådet før kommunestyret tar avgjørelse i saken. Det samme gjelder når andre kommunale utvalg tar avgjørelser etter delegasjonsmyndighet. Eldrerådet kan innkalle representanter for administrasjonen til å redegjøre for enkelte saker.

Eldrerådet har møterett i komiteene og kommunestyret i saker som angår de eldre ved at en representant for rådet får inntil 5 min. for å redegjøre for deres syn på saken(-e) som står på sakskartet når saken(-e) tas opp til behandling.

Medlemmer

Navn E-post
Svein Westvik, leder sve-west@online.no
Oddmund Brundtland, nestleder oddmund.brundtland@gmail.com
Ole Kr. Berntsen olkrbe@online.no 
Rigmor Berntsen olkrbe@online.no 
Einar Steinland e.steinland@lenviknett.no 
Hans Takøy hanstakoy@gmail.com
Aud-Sissel Nordaas aud-sissel@nordaas.net

Varamedlemmer

Navn E-post
Karin Ann Eriksen karin-ae@online.no
Jorunn Jørgensen jor-joer@online.no
Bernt Berntsen bernt.berntsen70@gmail.com
Synnøve Storjord s.storjord@gmail.com
Jostein Hagestad johage9@gmail.com
Dag Frøland dag.froland@gmail.com
Ernst Jørgensen ernst.jorgensen.lysnes@gmail.com

Pensjonistforeninger

Navn E-post
Finnsnes og omegn pensjonistforening

reynirgrims@gmail.com

Husøy pensjonistforening mayelisesh@hotmail.com