Kontrollutvalget

Utvalgets mandat

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og rapporterer til kommunestyret.

Kontrollutvalgets mandat er nedfelt i kommunelovens § 77, hvor det heter:

"Iht kommunelovens § 77 nr 1 skal kommunestyret eller fylkestinget velge et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltning på sine vegne."

Kommunestyret bestemmer selv hvem som skal sitte i kontrollutvalget, men minst én må være medlem av kommunestyret.

  • Det er vanlig at opposisjonen har flertall og leder i kontrollutvalget.
  • I dagens kontrollutvalg er det bare leder som er medlem av kommunestyret.
  • Som det fremgår av kommuneloven, er kontrollutvalgets mandat omfattende. Det betyr at kontrollutvalget kan føre tilsyn med det meste i samarbeid med revisjonen.

Faste medlemmer

Roger Hansen (LL), leder
Jarl Andre Normann (SP), nestleder
Hege Bakken Karlsen (Frp) 
Katrine Boel Gregussen (SV)
Sverre A. Pedersen (A)

Varamedlemmer

Jan Inge Bjerke (H)
Edgar Kristoffersen (Krf)
Janstein Jørgensen (Frp)
Ina Aanesland (SV)
Britt E. Jakobsen (SP)
Randi Karlsen (A)
Thomas Hansen (A)
Anita Henriksen (A) 
Jasmin Agovic-Nordaas (Uavhengig representant)
Bergtor Roald Opsett (LL)

K-Sekretariatet IKS

Inger Johansen
Rådgiver
K-Sekretariatet IKS
c/o Lenvik kommune, Rådhuset, 9306 Finnsnes
Tlf: 77 87 10 65
Mobil: 91 35 19 94
E-post 

Sakspapirer og protokoller

På møtekalenderen til Lenvik kommune ligger sakspapirer og protokoller til politiske møter. Velg aktuelt møteorgan, møtedato og møteår.

Gå til møtekalender 

Lenker

Reglement og skjema

Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner