Utvalg for helse og omsorg

Utvalgets mandat

Innenfor de rammer som gjelder for Utvalg for helse og omsorg skal utvalget ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenestetilbud innenfor helse-, omsorgs-, pleie- og sosialområde.

Dette gjelder blant annet følgende saksområder:

 • Miljøhygiene - helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Kurativt helsearbeid
 • Psykiatritjeneste
 • Institusjonsomsorg
 • Hjemmebasert eldreomsorg inkludert omsorgs- og avlastningsboliger
 • Omsorgslønn
 • Rusmiddelvern/rusomsorg
 • Tilrettelegging av arbeid for yrkes- og utviklingshemmede
 • Sosialtjenesten i Nav
 • Flyktningstjenesten
 • Arbeids- og aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede
 • Startlån og boligtilskudd
 • Barneverntjenesten

Faste medlemmer

Line Miriam Haugan (Frp), leder

Per-Inge Søreng (Krf), nestleder

Sissel Haugslien (H)

Elisabeth B. Rognli (H)

Grethe Sebulonsen (A)

Jostein Hansen (A)

Renate Leiknes (LL)

Varamedlemmer

Dagfinn Lajord (H)

Regine Solli (SP)

Johanne Mathiassen (Krf)

Odd Jarle Olsen (H)

Renate Renland (SP)

Veronika Johnsen (A)

Jan Oddvar Eriksen (A)

Kathrine Arnesen (A)

Simen Pettersen (A)

Inger Annie Jensen (LL)

Hans Takøy (LL)

Birger Renland (LL)

Ole K. Berntsen (Frp)

Monica Langvand (Frp)

Knut Haugan (Frp)

Sakspapirer og protokoller

På møtekalenderen til Lenvik kommune ligger sakspapirer og protokoller til politiske møter. Velg aktuelt møteorgan, møtedato og møteår.

Gå til møtekalender