Digitalisering

Lenvik kommune har vedtatt ett overordnet styringsdokument for forvaltningen av kommunens digitale systemer og utvikling av digitale tjenester. Strategien beskriver hvilke føringer og prinsipper som skal legges til grunn for å nå kommunen målsetninger på overordnet og sektorielt nivå.

Digital Strategi 2017-2020

Lenvik kommune utarbeidet i 2016 og 2017 sin første digitale strategi. Denne fikk enstemmig tilslutning under behandling i kommunestyret 11. mai 2017. En overordnet målsetning i strategien er at «Lenvik kommune skal være 100 % digital i 2020», noe som igjen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Digitaliseringsstrategien vil tjene som plattform for prioritering, utvikling og styring. Den vil legges til grunn for organisering og hvilke virkemidler som skal tas i bruk for måloppnåelse. Lenvik kommune er ambisiøs med tanke på digitalisering. Det er et helt avgjørende element i hvordan vi skal bygge gode tjenester.

Les mer om den digitale strategien

Innenfor alle sektorer i Lenvik kommune gjøres det ett stort arbeid med å digitalisere eller planlegge digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser. Mye av arbeidet gjøres også i samarbeid med de tre nabokommunene Berg, Torsken og Tranøy, som sammen med Lenvik fra 2020 vil utgjøre Senja kommune. Inntil en ny digital strategi er utarbeidet for Senja kommune, jobbes det i sammenslåingsprosessen etter prinsippene og målsetningene nedfelt i Lenviks strategi.

Lenviks egne prosjekter

Felles prosjekter

Hva er digitalisering?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre våre arbeidsprosesser og om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering skal medvirke til at kommunens samlede ressurser utnyttes effektivt og oppleves slik av innbyggere, næringsliv og kommunens medarbeidere. Digitalisering skal skape gevinster, og Lenvik kommunes digitaliseringsstrategi er en felles ramme for hvordan disse gevinstene skal skapes. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Digitalisering skal medvirke til at kommunens samlede ressurser utnyttes effektivt og oppleves slik av innbyggere, næringsliv og kommunens medarbeidere. Kort sagt skal vi digitalisere alt som kan digitaliseres, så fremt det gir en reell merverdi. Merverdi vil omfatte et vidt spekter av gevinster for innbyggere, næringsliv og/eller kommunen, herunder økonomiske besparelser, økt kvalitet i tjenestene, raskere saksbehandling, enklere tilgang til informasjon, økt grad av innsyn i egne personopplysninger og mulighet for å gjenbruke data som allerede er samlet inn. Gevinster skal realiseres og synliggjøres.

Velferdsteknologi

Behovet for helse- og omsorgstjenester øker betydelig i årene som kommer, blant annet fordi vi lever lenger og vil få flere eldre per yrkesaktiv. Fokus på velferdsteknologi, digitale løsninger, og endringer i arbeidsmetodikk, gjør at kommunen må tenke nytt og innovativt i forhold til fremtidens opplæring av ansatte både innenfor helse- og omsorgssektoren, og kommunen forøvrig.

Velferdsteknologi er et felles begrep for et vidt spekter av teknologier som gjør at personer med funksjonsnedsettelse og hjelpebehov kan klare seg bedre selv og bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Teknologien skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Selvbetjening

Forventningene innbyggere og næringsliv har til kommunene har endret seg i tråd med den generelle samfunnsutviklingen. Det etterspørres ett vidt spekter av digitale løsninger, der innbyggeren selv kan forvalte sine interesser på egne premisser. Dette innebærer blant annet anledning til å tilegne seg informasjon om kommunens tjenester når man ønsker, enkle kanaler for elektronisk kommunikasjon og tilgang til selvbetjeningsløsninger.

Dette handler om å skape en kultur for kontinuerlig utvikling og forbedring. Forventningene innbyggere og næringsliv har til kommunene har endret seg i tråd med den generelle samfunnsutviklingen. Det etterspørres ett vidt spekter av digitale løsninger, der innbyggeren selv kan forvalte sine interesser. Dette innebærer blant annet anledning til å tilegne seg informasjon om kommunens tjenester når og hvor man ønsker, enkle kanaler for elektronisk kommunikasjon og tilgang til selvbetjeningsløsninger.

Senja kommune

Som kjent har Stortinget vedtatt at Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken kommune skal danne ny kommune fra 1.1.2020. Kommunesammenslåing gir en unik mulighet til å legge bort gamle løsninger og bygge en ny og fremtidsrettet kommune. De ansatte er den største ressursen i kommunene. Det betyr også at de ansatte må prioriteres og tilføres nødvendig kompetanse for og for å kunne ta i bruk ny teknologi på best mulig måte.

I anbefaling fra KS heter det at «Kommunesammenslåing gir en unik mulighet til å legge bort gamle løsninger og bygge en ny og fremtidsrettet kommune. Kommunene bør utnytte dette mulighetsrommet for å møte utfordringer og muligheter fremtiden byr på». Det påpekes også fra KS at «digital sammenslåing» er en vesentlig kostnadspost ved en kommunesammenslåing. Erfaringer fra utlandet og private virksomheter viser at kostnadene ved digital sammenslåing ofte undervurderes hvor digital kompetanse og digital ledelse står sentralt. 

Digitalt samarbeid