Digitalt samarbeid

Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune samarbeider for å møte fremtidens utfordringer og forventninger fra både brukere, innbyggere og ansatte, gjennom å fornye, forenkle og forbedre kommunens arbeidsprosesser og tjenester.

Felles prosesser

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre våre arbeidsprosesser og om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering skal medvirke til at kommunens samlede ressurser utnyttes effektivt og oppleves slik av innbyggere, næringsliv og kommunens medarbeidere.

Som kjent har Stortinget vedtatt at Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken kommune skal danne ny kommune fra 1.1.2020. Kommunesammenslåing gir en unik mulighet til å legge bort gamle løsninger og bygge en ny og fremtidsrettet kommune. De ansatte er den største ressursen i kommunene. Det betyr også at de ansatte må prioriteres og tilføres nødvendig kompetanse for og for å kunne ta i bruk ny teknologi på best mulig måte.

I anbefaling fra KS heter det at «Kommunesammenslåing gir en unik mulighet til å legge bort gamle løsninger og bygge en ny og fremtidsrettet kommune. Kommunene bør utnytte dette mulighetsrommet for å møte utfordringer og muligheter fremtiden byr på». Det påpekes også fra KS at «digital sammenslåing» er en vesentlig kostnadspost ved en kommunesammenslåing. Erfaringer fra utlandet og private virksomheter viser at kostnadene ved digital sammenslåing ofte undervurderes hvor digital kompetanse og digital ledelse står sentralt.  

Prosjekt «Frikjøp av ressurser og prosjektledelse»

Digitalisering skal skape gevinster, og Lenvik kommunes digitaliseringsstrategi er en felles ramme for hvordan disse gevinstene skal skapes. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Digitalisering skal medvirke til at kommunens samlede ressurser utnyttes effektivt og oppleves slik av innbyggere, næringsliv og kommunens medarbeidere. Kort sagt skal vi digitalisere alt som kan digitaliseres, så fremt det gir en reell merverdi. Merverdi vil omfatte et vidt spekter av gevinster for innbyggere, næringsliv og/eller kommunen, herunder økonomiske besparelser, økt kvalitet i tjenestene, raskere saksbehandling, enklere tilgang til informasjon, økt grad av innsyn i egne personopplysninger og mulighet for å gjenbruke data som allerede er samlet inn. Gevinster skal realiseres og synliggjøres.

I anbefaling fra KS heter det at «Kommunesammenslåing gir en unik mulighet til å legge bort gamle løsninger og bygge en ny og fremtidsrettet kommune. Kommunene bør utnytte dette mulighetsrommet for å møte utfordringer og muligheter fremtiden byr på». Det påpekes også fra KS at «digital sammenslåing» er en vesentlig kostnadspost ved en kommunesammenslåing. Erfaringer fra utlandet og private virksomheter viser at kostnadene ved digital sammenslåing ofte undervurderes hvor digital kompetanse og digital ledelse står sentralt. 

Digitalisering er avgjørende når vi skal planlegge for gode tjenester i fremtiden. Skal kommunen lykkes med utviklingen av de digitale tjenestene, må vi ha en langsiktig satsing og en tydelig strategi for digitaliseringsarbeidet. Digitaliseringsstrategien, gjelder for alle virksomheter i kommunen som benytter digitale systemer og tjenester i det daglige. Strategien skal være førende for kommunens forvaltning av digitale tjenester og systemer, og ha en klar sammenheng med overordnede planverk.

For å sikre en handlekraftig gjennomføring av strategien, involvering av brukermiljøer og overordnet styring og prioritering, er det viktig med en tydelig fordeling av roller og ansvar i digitaliseringsarbeidet.

Lenvik kommune er vertskommune for kommende Senja kommune i ett prosjekt hvor frikjøpte ressurser kan arbeide dedikert med digitalisering. Målgruppe er alle ansatte og innbyggere i Tranøy-, Berg-, Torsken- og Lenvik kommune. Prosjektet skal gi anbefalinger knyttet til digitaliseringsstrategi, organisering av digitaliseringsarbeidet, IKT-leveranse og gevinstrealisering, innspill til IKT-organisering og –styring.

Prosjektleder for digitalisering i Lenvik kommune har bl.a. fått ansvaret for, og styringen av, digitaliseringsprosjekter og -prosesser, rådgivning, veiledning, kompetanseheving og opplæring. Stillingen er organisatorisk underlagt informasjonssjefen og prosjektleder vil også bli en fast del av Digitalt Forum (DiFo).

Sitat fra søknaden:

Å skaffe oversikt over, systematisere og etter hvert prioritere mellom alle utfordringer digitalisering medfører, er noe ikke faller inn under kommunens «normale» driftsoppgaver. Det er heller ikke er en naturlig del av kommunereformen, siden utfordringene er gjelder alle tjenester, alle ansatte, og alle virksomhetsnivåer i kommunene. For å komme i gang med kartleggingsarbeidet ønsker Lenvik å være vertskommune for ett prosjekt som har dette som ett av fokusområdene. Andre områder det vil legges vekt på er «digital ledelse» og «digital kompetanse».

Gevinster:

Prosjektet vil bidra til at kommunene oppnår følgende gevinster:

 • Økt kvalitet i arbeidsprosesser og saksbehandling
 • Økt kvalitet i leveranser til eksterne aktører
 • Økt servicegrad til brukere (interne og eksterne) ved bruk av selvbetjening
 • Styrket omdømme og bidra til å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass, med fokus på innovasjon
 • Bedre tilgjengelighet for ansatte, innbyggere og næringslivet
 • Effektiv dokumentasjon- og informasjonsforvaltning
 • Reduksjon i utskrifter og kopier
 • Kompetente medarbeidere som kan arbeide tids- og stedsuavhengig
 • Ledere som er trygge på at sine ansatte har nødvendig opplæring og kompetanse for å beherske en stadig mer krevende digital arbeidshverdag.
 • Redusert frustrasjon og økt motivasjon blant innbyggere og medarbeidere
 • Systemer som er tilpasset fremtidens digitale løsninger
 • Automatiserte arbeidsprosesser
 • Hindre at dokument forsvinner eller arkiveres feil
 • Mindre tidsbruk til gjenfinning av dokumenter og informasjon
 • Grunnlag for arbeid med sammenslåing, digitaliseringsstrategi, sektorvise prioriteringer og handlingsplaner.
 • Prioritere prosjekter basert på potensiale for økt digitaliseringsgrad og realisering av konkrete gevinster.
 • Innspill og anbefalinger til potensielle effektiviseringsgevinster knyttet til digitalisering
 • Konkrete anbefalinger for digitaliseringsarbeidet

Prosjektets mål:

Virksomhetsmål

1.        En 100 % digital kommune i 2020

2.        Døgnåpen kommune

3.        Digitalt førstevalg

Effektmål

1.        Lenvik- og Senja kommune har grunnlag for arbeid med IKT- og digitaliseringsstrategi og kan prioritere prosjekter basert på potensiale for økt digitaliseringsgrad og realisering av konkrete gevinster.

2.        Mer stabil IKT-struktur, som møter fremtidens krav til datasikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern.

3.        Innbyggerne og ansatte i Senja kommune opplever plattformuavhengig, sikker og stabil tilgang til digitale løsninger og tjenester.

4.        Innbyggerne skal være godt opplyst om kommunens beslutninger, tjenester og aktiviteter. Lenvik kommune blir mer åpen og tilgjengelig, slik at det blir enkelt for publikum å nå oss

5.        Effektivisering som følge av endrede arbeidsprosesser

6.        Redusert tidsbruk på henvendelser og saksbehandling, både i organisasjonen og for innbyggere og næringsliv

7.        Økt kvalitet i arbeidsprosesser og saksbehandling

8.        Reduserte kostnader 

9.        Mer motiverte og fornøyde medarbeidere og brukere

10.     Styrket kompetanse i organisasjonen og virksomhetene

11.     Økt interesse og positivt omdømme for kommunen i rekruterings sammenheng

 

Resultatmål

1.        Det er utarbeidet anbefalinger knyttet til digitaliseringsstrategi, organisering av digitaliseringsarbeidet, IKT-organisering og -styring, IKT-leveranse og gevinstrealisering.

2.        Prosjektleder digitalisering deltar i delprosjekt 9.4 i kommunereformen, hvor det er kartlagt hvilke IKT-løsninger kommunene har i dag, oppgraderingsbehov, mulige alternative løsninger for IKT-struktur og skyløsninger. Det er avklart hvilke digitale tjenester som skal være på plass innen 2020

3.        Nøkkelpersoner er tilført nødvendig digital kompetanse for å kunne ta i bruk ny teknologi på best mulig måte.

4.        Gevinstrealiseringsplan er utarbeidet

5.        På de områder digitalisering er målbart, skal tilbakemelding fra publikum, bl.a. via brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser gir mer positive resultater

6.        Effektivisering av arbeidsprosesser ved bruk av moderne, digitale og tilpassede løsninger

7.        Investeringer i digitale løsninger skal medføre reduserte driftskostnader på sikt, slik at disse i størst mulig grad blir selvfinansierende

8.        Økt medarbeidertilfredshet (medarbeiderundersøkelsen) og stolthet over egen arbeidsplass som følge av bruk av digitale hjelpemidler

Tildeling

I juli 2017 fikk Senjakommunene svar fra Fylkesmannen om tildeling av midler. Det ble vedtatt at prosjektet ble innvilget Kr 475 000 fra Fylkesmannen i Troms for 2018. Fylkesmannen åpner for å gi støtte til flerårige prosjekter, så kommunen kan senere søke om videre støtte til prosjektet og overgang til planlegging- og gjennomføringsfase i år 2018 og 2019. Rådmenn i Berg-, Tranøy-, Torsken- og Lenvik kommune gir sin godkjennelse i forhold til at alle ansatte skal bruke den tid som er nødvendig i forhold til måloppnåelse. Det innebærer tidsbruk til møtedeltakelse i og utenfor virksomheten, bidra med nødvendig informasjon til prosjektleder og delta på nødvendige opplæringstiltak mv

Organisering

Prosjektleder er Vegard Bogstrand, Prosjektleder digitalisering, Lenvik kommune.

Rolle

Navn

Tittel

Prosjekteier (PE)

Bjørn Fredriksen

Rådmannen i Lenvik kommune

Prosjektansvarlig (PA)

Arve Svestad

Informasjonssjef Lenvik kommune

Prosjektleder (PL)

Vegard Bogstrand

Prosjektleder digitalisering

Styringsgruppe (SG)

Bjørn Fredriksen

Wenche Pedersen

Lena Hansson

Alf Rørbakk

Hogne Eidissen

Rådmann Lenvik kommune

Rådmann Berg kommune

Rådmann Torsken kommune

Rådmann Tranøy kommune

Prosjektleder Senja kommune

Prosjektgruppe (PG)

Digitalt Forum (Difo):

Informasjonssjef Lenvik kommune

Økonomisjef Lenvik kommune

Kommunalsjef oppvekst Lenvik kommune

Personal- og utviklingssjef Lenvik kommune

 

Arve Svestad

Geir-Henning Iversen

Rune Hoholm

Karin Johnsen

Tillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt

Uavklart

 

Prosjekt «Digital opplæringsportal»

Senjakommunene arbeider med å implementere en digital opplæringsportal for ansatte i som vil muliggjøre at gjennomføring av kurs og nødvendig opplæring vil kunne gjøres steds- og tidsuavhengig. Kurs og opplæring flyttes fra en tradisjonell klasseromsundervisning til å kunne være en kombinasjon av dette og webinarer (lyd, bilde & tekst), digitale brukerveiledninger i skriftlig eller audiovisuell form, mulighet for å besvare kontrollspørsmål og oppgaver underveis og etter gjennomført opplæring. Vi vil ha et verktøy hvor den enkelte ansatte kan ta styring over sin egen kompetanseutvikling og ledere kan få en effektiv kompetansestyring og styrking av sine medarbeidere. Løsningen skal være en rasjonell, miljøvennlig og brukervennlig plattform for sted- og tidsuavhengig opplæring og kompetanseheving av våre ansatte. Løsningen vil gi gevinster som unngått/reduserte kostnader, spart tid og/eller økt kvalitet i tjenesten. Dette vil bidra til bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne og bedre tjenester for innbyggerne sier Bogstrand som er prosjektleder for prosjektet.

Sitat fra søknaden:

Lenvik kommune, og etter hvert Senja kommune, står foran store utfordringer de kommende årene. Fokus på velferdsteknologi, digitale løsninger, og endringer i arbeidsmetodikk, gjør at kommunen må tenke nytt og innovativt i forhold til fremtidens opplæring og kompetanseheving for sine ansatte.

Allerede store geografiske avstander blir større i en ny kommune. Dagens opplæringsmetodikk, for de fleste endringer og nye løsninger, baserer seg på at ansatte fysisk er til stede i opplæringslokalet, og får «lærerstyrt» opplæring/veiledning. For en ansatt med arbeidssted Husøy, vil ett to timers kurs på Finnsnes kreve opptil fem timer fravær fra arbeidsstedet. I enkelte tilfeller må arbeidstakerens fravær dekkes opp av vikarbruk, noe som gjør ressurssløsingen komplett.

Når man ved bygging av nye Senja kommune tar i bruk flere nye teknologiske løsninger, krever dette at alle berørte ansatte er kjent med hvordan dette fungerer og er trygg på egen kunnskap. Det krever også endring av rutiner og arbeidsmetodikk. Mangel på kunnskap og opplæring hos EN ansatt er nok til å skape kritiske, og i verste fall, livstruende situasjoner ved feil bruk av hjelpemidler og systemer.

Lenvik kommune, sammen med Tranøy, Berg og Torsken ønsker å utvikle en digital opplæringsportal, som er steds-, tids- og plattformuavhengig, og dermed alltid tilgjengelig for alle ansatte i nye Senja kommune.

Lenvik kommune har vedtatt i «Digital strategi 2017-2019» å følge nasjonale arkitekturprinsipper og strategier som er nedfelt i Stortingsmeld. 27 «Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet», Stortingsmeld. 17 «Et informasjonssamfunn for alle» og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sine anbefalinger. Av arkitekturprinsipper trekkes i denne sammenheng tjenesteorientering frem. Dette betyr at kommunen fremover tenker at nasjonale felleskomponenter og felles kommunikasjons og utviklingsstandarder skal benyttes i anskaffelse av løsninger.

Senjakommunene har valgt KS Læring som leverandør av digital opplæringsportal. KS Læring er en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanseheving og er en felles læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner i Norge, hvor man allerede finner utarbeidede nettkurs og ressurser til fritt bruk. KS Læring er utviklet av KS som en nasjonal felleskomponent for deling av kunnskap og kompetanseheving og kan være en aktuell løsning, helt eller delvis. KS Læring sin strategi er å jobbe digitalt, tenkte nasjonalt og gjennomføre lokalt. Nå er det over 120 000 ansatte som bruker KS Læring i over 100 kommuner og fylkeskommuner

Gevinster:

 • Økt deltakelse, gjennomføring og oppfølging av kurs og kompetanse-utvikling
 • Styrket oppfølging av nyansatte
 • Mer motiverte og fornøyde medarbeidere og brukere
 • Styrket kompetanse i organisasjonen og virksom-hetene
 • Økt kvalitet i arbeidsprosesser og saksbehandling
 • Reduserte kostnader til kurs og kompetanse-utvikling
 • Reduksjon i utskrifter og kopier
 • Reduksjon i henvendelser til ledere, støtteenhetene og systemansvarlige pga. økt kompetanse i organisasjonen.
 • Styrket omdømme

Prosjektets mål:

Virksomhetsmål

1.        En 100 % digital kommune

2.        Døgnåpen kommune

3.        Digitalt førstevalg

 

Effektmål

1.        Redusert tidsbruk på henvendelser og saksbehandling

2.        Økt kvalitet i arbeidsprosesser og saksbehandling

3.        Reduserte kostnader

4.        Mer motiverte og fornøyde medarbeidere og brukere

5.        Styrket kompetanse i organisasjonen og virksomhetene

6.        Styrket omdømme

 

Resultatmål

Implementert digital «opplæringsportal» (LMS) i Senjakommunene

 

Tildeling:

I juli 2017 fikk Senjakommunene svar fra Fylkesmannen om tildeling av midler. Det ble vedtatt at prosjektet ble innvilget Kr 235 000 fra Fylkesmannen i Troms for 2018. Fylkesmannen åpner for å gi støtte til flerårige prosjekter, så kommunen kan senere søke om videre støtte til prosjektet og overgang til planlegging- og gjennomføringsfase i år 2018 og 2019. Rådmenn i Berg-, Tranøy-, Torsken- og Lenvik kommune gir sin godkjennelse i forhold til at alle ansatte skal bruke den tid som er nødvendig i forhold til måloppnåelse. Det innebærer tidsbruk til møtedeltakelse i og utenfor virksomheten, bidra med nødvendig informasjon til prosjektleder og delta på nødvendige opplæringstiltak mv

Organisering:

Prosjektleder er Vegard Bogstrand, Prosjektleder digitalisering, Lenvik kommune.

Rolle

Navn

Tittel

Prosjekteier (PE)

Bjørn Fredriksen

Rådmannen i Lenvik kommune

Prosjektansvarlig (PA)

Arve Svestad

Informasjonssjef Lenvik kommune

Prosjektleder (PL)

Vegard Bogstrand

Prosjektleder digitalisering

Styringsgruppe (SG)

Bjørn Fredriksen

Wenche Pedersen

Lena Hansson

Alf Rørbakk

Hogne Eidissen

Rådmann Lenvik kommune

Rådmann Berg kommune

Rådmann Torsken kommune

Rådmann Tranøy kommune

Prosjektleder Senja kommune

Prosjektgruppe (PG)

Lønns- og personalkonsulent Berg kommmune

Personalsjef Lenvik kommune

Personalrådgiver Torsken kommune

Personalrådgiver Tranøy kommune

IKT-rådgiver


Unni Antonsen

Karin I. Johnsen

Per-Arne Andreassen

Trond Eidissen

Evgeniia Gladkova

Tillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt

Uavklart

 

Prosjekt «Digitalisering av særarkiv»

I arbeidet med å etablere ny kommune er det nedsatt flere arbeidsgrupper som har som formål å finne best mulig plattform og løsninger innenfor alle driftsoppgaver, også innen digitale systemer og tjenester. I anbefaling fra KS heter det at «Kommunesammenslåing gir en unik mulighet til å legge bort gamle løsninger og bygge en ny og fremtidsrettet kommune. Kommunene bør utnytte dette mulighetsrommet for å møte utfordringer og muligheter fremtiden byr på.»  Av ressursmessige årsaker vil fokus på dette arbeidet ha ett fremtidig perspektiv, og gi lite rom for å ta fatt på de utfordringer kommunene har i dag med tanke på å digitalisere historiske arkiv.

De fire samarbeidende kommunene søkte med den bakgrunn om kr 5 millioner i tilskuddsmidler fra KMD for å sette i gang ett prosjekt som tar fatt på det omfattende arbeidet som må gjøres for å løse denne utfordringen. I tilskuddsbrev (17/3429-5) datert 02.08.17 innvilget departementet kr 4 millioner, hvor tiltaket må være ferdigstilt innen 01.01.2020.

Primært vil midlene brukes til digitalisering (skanning) av historisk byggesak-, oppmåling-, delingsak, plan-, landbruk- og personalarkiv. Øvrige særarkiv kan implementeres i prosjektet hvis det er økonomisk rom for dette, og ressursbruken anses som hensiktsmessig.

Prosjektet skal bidra til effektiv informasjonsforvaltning, som gir gevinster for saksbehandlere, ledere, politikere, næringsliv og innbyggere. Ved å digitalisere arkivene klargjør vi også for fremtidens tjenester både for saksbehandlere og innbyggere. Det åpner blant annet for muligheten for at du som innbygger i fremtiden kan sitte hjemme i sofa med en telefon eller nettbrett og ha innsyn i alle dokumenter som omhandler din eiendom eller å heldigitalt gjennomføre en byggesøknad, hvor du får svaret på din søknad umiddelbart. Fremtidig digital kommunikasjon med innbyggerne, selvbetjeningsløsninger og digital saksbehandling (f.eks eByggesak) er avhengig av at dette arbeidet gjøres nå.

Ett heldigitalt arkiv vil redusere tidsbruken og øke kvaliteten på henvendelser og saksbehandling, samt redusere kostnader. I dag kan en saksbehandler bruke flere timer på å finne ett enkelt dokument, mens de gjennom en digital løsning vil finne dette på noen sekunder uavhengig av tid og sted. Undersøkelser viser at 25 % av tiden i arbeidslivet går bort til å finne informasjon, mens ytterligere 25 % av tiden i arbeidslivet går bort til å produsere informasjon som allerede finnes. Digitaliseringen av arkivene er ett nødvendig og krevende prosjekt som innebærer rydding, sortering, scanning og arkivering av ca 300 hyllemeter dokumenter, noe som må være gjennomført innen 01.01.20 når Senja kommune etableres sier Bogstrand, som er prosjektleder.

Sitat fra søknaden:

Prosjektet skal bidra til effektiv informasjonsforvaltning ved å digitalisere innenfor områder som gir gevinster for saksbehandlere, ledere, politikere, næringsliv og innbyggere. Gamle papirarkiv eksisterer fremdeles, og krav til lokaler for lagring er neppe tilfredstillende i noen av kommunene. For å ivareta en forsvarlig dokumenthåndtering innenfor alle fagområder, i alle kommuner, må det settes inn tiltak. Digitalisering av historiske byggesaks-, oppmåling-, delingsak- og landbruksarkiv vil øke tilgjengeligheten for ansatte, og gjøre saksbehandlingen enklere, mer ressursmessig og gi større trygghet for korrekt og lik behandling. Også i forhold til økt fremtidig digital kommunikasjon med innbyggerne, og fremtidige selvbetjeningsløsninger er avhengig av at dette arbeidet gjøres nå.

Gevinster:

 • Bedre tilgjengelighet for arkivarer og saksbehandlere
 • Effektiv dokumentasjon- og informasjonsforvaltning
 • Reduksjon i utskrifter og kopier
 • Økt kvalitet i arbeidsprosesser og saksbehandling
 • Økt kvalitet i leveranser til eksterne aktører
 • Økt servicegrad til brukere (interne og eksterne) ved bruk av selvbetjening
 • Styrket omdømme
 • Redusert frustrasjon og økt motivasjon blant innbyggere og medarbeidere
 • Arkivsystemer som er tilpasset fremtidens digitale løsninger
 • Fullautomatiserte prosesser i dokumentbehandlingen
 • Reduksjon i bruk av tid på å lete etter mapper
 • Mer ryddig og oversiktlig arkiv
 • Hindre at dokument forsvinner eller arkiveres feil
 • Mindre tidsbruk til gjenfinning
 • Frigjort areal, da papirarkivet kan settes på godkjent depot
 • Arkiv blir forsvarlig sikret
 • Redusert/fjernet fremtidige kostnader til oppgradering og drift av godkjente arkivrom

 

Prosjektets mål:

Virksomhetsmål:

4.        En 100 % digital kommune

5.        Døgnåpen kommune

6.        Digitalt førstevalg

 

Effektmål:

7.        Redusert tidsbruk på henvendelser og saksbehandling

8.        Økt kvalitet i arbeidsprosesser og saksbehandling

9.        Reduserte kostnader

10.     Forsvarlig sikret og lagret arkiv

11.     Styrket omdømme

 

Resultatmål:

1.        Digitalt historisk arkiv i Berg-, Lenvik-, Torsken-, og Tranøy kommune.

2.        Innsynsløsning arkiv for medarbeidere og innbyggere

 

Tildeling:

I august 2017 fikk Senjakommunene svar fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om tildeling av midler. Det ble vedtatt at prosjektet ble innvilget Kr 4 millioner.


Organisering
:

Prosjektleder er Vegard Bogstrand, Prosjektleder digitalisering, Lenvik kommune.

Rolle

 

Navn

 

Tittel

Prosjekteier (PE)

Bjørn Fredriksen

Rådmannen i Lenvik kommune

Prosjektansvarlig (PA)

Arve Svestad

Informasjonssjef Lenvik kommune

Prosjektleder (PL)

Vegard Bogstrand

Prosjektleder digitalisering

Styringsgruppe (SG)

Bjørn Fredriksen

Wenche Pedersen

Lena Hansson

Alf Rørbakk

Hogne Eidissen

Rådmann Lenvik kommune

Rådmann Berg kommune

Rådmann Torsken kommune

Rådmann Tranøy kommune

Prosjektleder Senja kommune

Prosjektgruppe (PG)

Arkivleder Berg kommmune

Arkivleder Lenvik kommune

Arkivleder Torsken kommune

Arkivleder Tranøy kommune

Fagperson byggesak

IKT-rådgiver

Wenche Håkonsen

Hennie Eidissen

Siv Mikalsen

Linda Andreassen

Sylvia Friedrich

Dan Guttormsen

Tillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet og representant hovedtillitsvalgte

Hanne Hove