Folkehelse

Folkehelse beskriver befolkningens helse og hvordan denne fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeidet tar sikte på å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Det overordna målet i folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse, samt å redusere sosiale ulikheter i helse. Ved å fokusere på faktorer som påvirker helsa vår, vil en kunne forebygge sykdom og skade og fremme helse, trivsel og livskvalitet. Slike faktorer kan være kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, tobakk og rusmiddel, trafikktiltak og ikke minst god og framtidsrettet samfunnsplanlegging.

Lov om folkehelse legger til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, og handler om det hver og en av oss, kommunen og samfunnet kan gjøre for at vi skal få et sunnere og friskere befolkning. Folkehelseloven legger ansvaret for folkehelsearbeidet på hele kommunen, og på alle sektorer. Loven skal bidra med en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller. Den stiller også krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Norge har tre overordnede mål for folkehelsearbeidet: Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder, befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller, og vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Lenvik kommune har siden 2009 hatt et systematisk fokus på folkehelsearbeidet, og satsningen har siden da blitt mer og mer etablert. Alle virksomheter er nå involvert. Samfunnsdelen til kommuneplanen har blitt et av fundamentene for helsefremmende samfunnsplanlegging. Denne har områdene barn og unge og folkehelse som hovedsatsing. Lenvik kommune jobber forebyggende gjennom ulike tiltak som Barnebyen, Sjumilssteget, fritidskort, og tidlig inn, for å nevne noe. I tillegg gis det ulike tilbud gjennom kommunens frisklivssentral. Lenvik har også et bredt spekter av lavterskelaktiviteter som drives både kommunalt, frivillig og privat.

Les mer om frisklivssentralen

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator arbeider både med forankring av folkehelsearbeidet i kommunen og dels med konkrete tiltak, koordinerer, legger til rette og initierer innsats, utarbeider folkehelseoversikten og revideringen av denne og lager oversikt over aktiviteter og tilbud som er i kommunene (www.aktivisenja.no). Folkehelseoversikten revideres hvert fjerde år. Neste rullering for Lenvik blir i overgangen til Senja kommune.

Les gjeldene folkehelseplan

Ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinatoren om du har spørsmål eller forslag til tiltak på e post hege.bekken@berg.kommune.no