Gebyrer og avgifter

Lenvik kommunestyre vedtar under budsjettbehandlingen i desember, neste års betalingssatser og gebyrregulativ for kommunale tjenester.

Hjemmel

Kommunene har plikt og rett til å kreve gebyr for enkelte tjenester. Gebyr er et pengebeløp som kreves inn av privat eller offentlig virksomhet for en tjeneste. Gebyret skal dekke de reelle kostnadene ved tjenesten, etter selvkostprinsippet. Selvkost er hva varen, tjenesten eller leveransen faktisk koster kommunen å produsere. I selvkost inngår både direkte og variable kostnader samt kapitalkostnader. De viktigste kommunale gebyrene er for tjenester knyttet til vann, avløp, renovasjon, feiing og byggesaker.

Praksis

I tråd med vanlig praksis i Lenvik kommune, gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av gebyrregulativet. Gebyrsatsene er begrunnet med kommunens kostnader i tilknytning til produksjon av tjenestene, og det må derfor foretas en revisjon ut fra den generelle prisstigningen, og ut fra eventuelle nye kostnader som kommunen har i produksjonen av tjenester. Justering av satsene behandles politisk ved utgangen av hvert år.

Utsendelse av faktura

Kommunale avgifter/gebyrer og eiendomsskatt skal betales i 4 terminer pr. år. Lenvik kommune sender ut faktura ca 21 dagers betalingsfrist, og forfall 20. mars, 20, juni, 20. september og 20. november.

For eiendommer/avtaler der kommunale eiendomsgebyrer (inkl. eiendomsskatt) ikke overstiger kr 2000,- inkl. mva pr. år, faktureres hele årsbeløpet kun på 2. kvartal, med forfall 20. juni.

Innbetalinger

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i medhold av lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (Forsinkelsesrenteloven). Ved varsling påløper gebyr i medhold av lov av 13. mai 1988 nr. 26 (Inkassoloven).

Les mer om innbetaling av kommunale krav

Gjeldende betalingssatser kommunale tjenester

2019

Tidligere års betalingssatser

2018

2017

2016

2015

2014

2013