Kommunereformen

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Lenvik og Tranøy kommunestyre fattet høsten 2016 gjensidige positive vedtak om å bli Senja kommune fra 2020. Etter vedtak i Stortinget på forsommeren 2017 er det klart at også Berg og Torsken kommune blir en del av den nye kommunen.

Senja kommune

Lenvik og Tranøy kommune har i løpet av 2016 gjort positive gjensidige vedtak om å slå seg sammen til Senja kommune fra 2020. Vedtakene ble bl.a. fattet på bakgrunn av fremforhandlet intensjonsavtale. Etterhvert er det også klart at de to andre Senja-kommunene Berg og Torsken fra 2020 vil være med i nye Senja kommune.

Les avtalen (sist oppdatert 28.1.17)

Les mer om Lenvik kommunes behandling

Les mer om kommune- og regionreformen


Øvrig tekst og dokumenter på denne siden (nedenfor), følger en til dels kronologisk og historisk gjennomgang av prosess og utredninger i forbindelse med prosessen frem mot positive vedtak i Lenvik og Tranøy kommunestyrer.

Fylkesmannens tilrådning

Fylkesmannens i Troms presenterte i september 2016 hvordan de ser for seg den fremtidige kommunestrukturen i Troms. Fylkesmannen anbefaler overfor Stortinget at alle kommunene på Senja bli en enhet fra 1. januar 2020.

Pr. november 2016 har både Berg og Torsken kommune gjort vedtak om å gå i nye samtaler med nabokommunene om mulig grunnlag for sammenslåing.

Les mer om fylkesmannens tilrådning

Bakgrunn for prosessen

Lenvik kommune har med bakgrunn i Kommuneproposisjonen 2015 (Prop 95 S, 14. mai 2014), igangsatt nødvendige prosesser for å best mulig skaffe seg ett beslutningsgrunnlag for fremtidig kommunestruktur. Det er sett på mulige scenarioer i forhold til både sammenslåinger med andre kommuner, og muligheten for å opprettholde dagens struktur. Det er utarbeidet ett eget dokument (statusbildet) som gir en oversikt over styrker, svakheter og de viktigste utfordringene som kommunen står overfor. Det er også utarbeidet en rapport som viser kommunens muligheter og utfordringer i forhold til å fortsatt være egen kommune, og en utredning som ser regionen Midt-Troms som helhet.

Politisk behandling

Lenvik kommune har fulgt sentrale anbefalinger rundt prosessen om kommunestruktur, og saken ble første gang behandlet i Lenvik kommunestyre oktober 2014. I denne saka vedtok et enstemmig kommunestyre å utrede fire alternativer for eventuell ny kommunestruktur, inklusive alternativet å fortsette som egen kommune. Deretter har saken vært til behandling flere ganger, og nedenfor finnes saksutredninger og protokoller fra de forskjellig behandlingene.

Åpne oversikt over politisk behandling - Lenvik kommunestyre

Kst-sak 122/16 - 29.9.2016

Saksutredning   Protokoll

Kst-sak 53/16 - 30.6.2016

Saksutredning   Protokoll

Kst-sak 41/16 - 21.4.2016

Saksutredning   Protokoll

Kst-sak 1/16 - 18.2.2016

Saksutredning   Protokoll

Kst-sak 155/15 - 26.11.2015

Saksutredning   Protokoll

Kst-sak 76/15 - 25.6.2015

Saksutredning   Protokoll

Kst-sak 24/15 - 5.3.2015

Saksutredning   Protokoll

Kst-sak 105/14 - 9.10.2014

Saksutredning   Protokoll


Intensjonsavtale

De seks kommunene Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy har gjennom flere møter fremforhandet en intensjonsavtale. Avtalen skal danne grunnlag for de forskjellige kommunenes behandling og vedtak om fremtidig kommunestruktur.

Avtalen inneholder bl.a. mål for den nye kommunen, demokratisk oppbygging, overordnede føringer for tjenestetilbud, kommunikasjon, samfunns- og næringsutvikling, og fremtidige investeringsprosjekter. Avtalen inneholder også oversikt over økonomiske rammer, deriblant hvilke økninger en sammenslått kommune får i det totale rammetilskuddet i et 20 års perspektiv.

Avtalen ble formelt underskrevet av ordførerne i de forskjellige kommunene 11. april, og skal behandles av Lenvik kommunestyre 21. april 2016.

Signert intensjonsavtale

Innbyggermedvirkning

Lenvik kommunestyre gjorde, som en del av sak 78/15, følgende vedtak;

- "Det gjennomføres opinionsundersøkelse i Lenvik kommune i perioden ultimo mai-16/medio juni 16". (Ett forslag fremmet med ønske om folkeavstemning fikk ikke flertall. Forslaget fikk heller ikke flertall da det ble fremmet under behandling av sak 1/16.)

Undersøkelsen ble gjennomført av Opinion AS i perioden 18. mai – 1. juni, og 855 personer over 16 år ble intervjuet pr telefon. Disse personene utgjør ett representativt utvalg basert, kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen. Ved en base på 855 personer, vil mulig feilmargin ligge innenfor ± 1,5 og ± 3,3 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse.

Basis for undersøkelsen er intensjonsavtalen som ble inngått mellom de seks kommunene Lenvik, Berg, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

Hovedtrekk i undersøkelsen er bl.a. at 6 av 10 innbyggere i Lenvik er positive til en sammenslåing mellom Lenvik kommune og kommunene Berg, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

61 % av innbyggerne er «ganske» eller «svært positive» til en sammenslåing mellom de seks kommunene. «Vet ikke»- andelen er på 5 %. Det er klart flere menn (66 %) enn kvinner (55 %) som er positive til en sammenslåing, og de mellom 30-59 år er mer positive enn de under 30 år og over 60 år. Den høyeste andelen positive finner vi i gruppen 30-45 år.

I undersøkelsen fremkommer det at på konkret «ja/nei» spørsmål om mulig sammenslåing, er et flertall på 54 % for en slik sammenslåing, mens 34 % er mot. Her er det 12 % som oppgir at de ikke vet. Tallene viser også her at det er flere menn enn kvinner som er for, og de mellom 30-59 år er i større grad for enn de under 30 år og de over 60 år.

Hovedtrekk/oppsummering av undersøkelsen

Detaljerte resultattabeller

Folkemøter

Lenvik kommune har arrangert to runder med folkemøter angående framtidens kommunestruktur. Hensikten med møtene, var å gi informasjon til innbyggerne og å få tilbakemelding fra innbyggerne. På folkemøtene deltok både politikere og administrativ ledelse i kommunen, og møtene var åpne for alle!

Kommunestyret har vedtatt gjennomføring av to runder med folkemøter. Første runde ble gjennomført på fem forskjellige steder i kommuen i februar, og i slutten av april og begynnelsen av mai ble runde to gjennomført med tre møter.

Det siste møtet, som ble arrangert 9. mai i Kunnskapsparken på Finnsnes, ble sendt direkte i samarbeid med Folkebladet-TV. Møtet er også tilgjengelig i opptak.

Her kan du se opptak av sendingen.

Statusbildet

Formålet med "statusbildet" er å gi en oversikt over hvor kommunen står i dag når det gjelder demografisk utvikling, økonomisk status og kommunens rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena, sett hen til kriteriene som ble satt av regjeringens ekspertutvalg (Rådmann i Lenvik kommune, Margrethe Hagerupsen, var en av medlemmene i ekspertutvalget.)

I dokumentet er det tatt hensyn til sentrale spørsmål og det er laget relevant statistikk for Lenvik kommune. Fylkesmannen har også bidratt med en kort vurdering av kommunen innenfor de forskjellige tjenesteområdene og rollene. Det er hentet faktaopplysninger fra kommunens styringsdokument, Kostra, kommuneplanens samfunnsdel, næringsplan, Byregionprogrammet, arealplan, annet planverk og lokalkunnskap om vesentlige forhold i kommunen.

Rapporten gir ingen konklusjoner eller anbefalinger på hva kommunen bør gjøre i forhold til kommunereformen, men gir en oversikt over hvor kommunen selv står og kartlegger styrker, svakheter og de viktigste utfordringene som kommunen står overfor. 

Statusbildet for Lenvik kommune

Kommunestruktur i Midt-Troms

På oppdrag fra Midt-Troms regionråd, har Telemarksforsking, i samarbeid med Utviklingssenteret AS, gjennomført en utredning av kommunestruktur i Midt-Troms, samt Lavangen og Salangen. Utredningen belyser fordeler og ulemper ved framtidig struktur for Midt-Troms-regionen. Rapporten er ment å være grunnlag for videre arbeid med, og valg av, kommunestrukturendringer.

Konklusjonen i rapporten er bl.a. "at alle kommunene i Midt-Troms (kanskje med unntak av Lenvik) samt Salangen og Lavangen, er for små til å kunne levere tilstrekkelig gode tjenester til innbyggerne og næringslivet, og for å ivareta nye oppgaver og krav i et framtidsperspektiv. Kommunene bør derfor bestemme seg for hvilken/hvilke kommuner det er riktig å slå seg sammen med."

Utredning av kommunestruktur i Midt-Troms

0-alternativet

Lenvik kommune har engasjert Telemarksforskning til å utrede og vurdere hvorvidt kommunen, i lys av mål og forutsetninger for kommunereformen, kan bestå som egen kommune. Utredningen tar for seg områdene samfunnsutvikling, økonomi, tjenester og lokaldemokrati.

Konklusjonen i rapporten er bl.a. "at Lenvik kommune på flere av områdene vil være godt rustet til å fortsette som egen kommune, særlig sammenliknet med de andre kommunene i Midt-Troms regionen. Det er allikevel noen utfordringer, særlig med tanke på kommunens økonomi."

Utredning av 0-alternativet

Aktuelle lenker

Kommunereform.no

Kommuneproposisjonen 2015 - Prop. 95 S (2013-2014)

Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015

Regjeringens ekspertutvalg